Vårt kvalitetsarbete

För oss på Capio Movement är kvalitetsarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom att göra rätt från början, får vi goda medicinska resultat, nöjda patienter och ett bättre resursutnyttjande. 

Kvalitet är vår utgångspunkt

Kvalitet är alltid utgångspunkten för Capio Movement när vi planerar och utför det viktiga uppdrag vi anförtros - att Bota, Lindra och Trösta. För att säkerställa en god kvalitet i vår verksamhet, så styrs verksamheten utifrån några målområden. 

Det handlar om att erbjuda en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och mindre miljöbelastande hälso- och sjukvård. 

Att ständigt utvecklas och bli bättre är en förutsättning för oss att kunna leva upp till våra ledord och värderingar. Vi utgår från metodiken PDSA: planera, göra, studera och agera.

Patientsäkerhet

Naturligtvis är patientsäkerheten en väldigt viktig del i vår verksamhet. Patienten kommer alltid i första hand, eftersom målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient.

Som en del i det kontinuerliga arbetet med att trygga patientens säkerhet och hälsa, publicerar vi en patientsäkerhetsberättelse årligen. 

Kvalitetsregister

Capio Movement medverkar i flera nationella kvalitetsregister och vi kan visa upp goda resultat. Vi är bland annat med i Svenska höftprotesregistret, Svenska knäprotesregistret och Svenska axelartoskopiregistret.

Certifieringar

Capio Movement är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Miljöledningssystemet har granskats av Qvalify AB och är i överensstämmelse med kraven i SS-EN ISO 14001:2015.

Strålskyddsbokslut

 

Läs rapporten 

Verksamhet- & Patientsäkerhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Verksamhetspolicy

Våra ledord

Vi värnar om det friska

Vårt mål är att ge dig som patient ett bättre liv i rörelse. Det gör vi genom våra ledord. 

Våra värderingar

Vad är viktigt för oss?

Allt vi gör på Capio Movement utgår från våra värderingar- kvalitet, medkänsla och omsorg.

Läs vidare