Remittenter

Det går alldeles utmärkt att skicka in remisser till oss via journalsystemet Take Care.

  • Det underlättar i vårt arbete kring patienten om det redan på remissen framgår om patienten godkänner sammanhållen journalföring.

Ringer du i egenskap av vårdpersonal, vänligen kontakta oss på
08-406 27 00, val 5

Det går även bra att faxa remisser till oss på nummer: 08-4062669

Hur ser kraven på remissflödet ut från landstinget – vad är primärvårdens uppdrag?

Det finns ett behov av närmare samarbete mellan remittenter och vårdgivare för att remitteringen av patienter ska bli så smidig som möjligt. Det tänkta flödet enligt landstingets anvisningar ser ut som nedan:

  1. Patienten förväntas i normalfallet att söka sin husläkare som diagnostiserar sjukdomen och sköter den konservativa behandlingen i enlighet med vårdprogrammet i VISS.
  2. När det blir aktuellt med ställningstagande till operation fullföljs utredningen enligt vårdprogrammet och underlaget skickas till specialist i ortopedi för ställningstagande till operation.
  3. Vid behov av kompletterande utredningar eller vid fortsatt konservativ behandling återförs patienten till remitterande läkare.

Vad ska en remiss innehålla?

  • Aktuell MR och slätröntgen.
  • Kortfattad klinisk redogörelse där smärtutbredning samt tidsmässigt förlopp tydligt framgår.
  • Patientens kliniska bild bör kunna kopplas till fynd på MRT eller slätröntgen.