Miljöpolicy

Capio Artro Clinic ska bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att:

  • Ständigt minska miljöbelastningen med fokus på läkemedel, energi, produkter, transporter, kemikalier och avfall samt redovisa vår miljöpåverkan i relation till vår produktion.
     
  • Integrera vårt miljöarbete i den dagliga verksamheten.
  • Alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster.
  • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav på miljöområdet.
  • Vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete, vilket drivs i samklang med Stockholms läns landstings miljöambitioner.


Stockholm den 28 september 2016

Karna Karlsson

VD, Capio Artro Clinic