Miljöpolicy

Capio Artro Clinic ska bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att:

Ständigt minska miljöbelastningen med fokus på läkemedel, energi, produkter, transporter, kemikalier och avfall samt redovisa vår miljöpåverkan i relation till vår produktion.

Integrera vårt miljöarbete i den dagliga verksamheten.

Alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster.

Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav på miljöområdet.

Vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete, vilket drivs i samklang med Stockholms läns landstings miljöambitioner.

Stockholm den 28 september 2016

Karna Karlsson

VD, Capio Artro Clinic