Stöd till närstående

Du som närstående till någon av våra patienter på Capio ASIH Dalen kan få stöd av oss i form av samtal, råd och tips - utan kostnad.

Tiden som närstående till en person som är sjuk kan vara omtumlande, mycket intensiv och ur många aspekter påfrestande. Man kan uppleva blandade känslor angående den här tiden både utifrån positiva och negativa aspekter. Närstående har ofta behov både av information, och av stöd i olika former under vårdtiden, något som vi här på Capio ASIH Dalen arbetar aktivt med. Vi har som en del av vårt dagliga arbete att i största möjliga mån se till inte bara patientens bästa utan också närståendes. Vi försöker vara lyhörda inför varje individs- och familjs individuella önskemål och lösningar och vi är medvetna om att det för många är en helt ny upplevelse att vara närstående till en svårt sjuk person. 

 

Detta erbjuder vi dig som närstående

Enskilda stödsamtal

Under vårdtiden erbjuder vi närståendesamtal. Samtalen är i första hand ett erbjudande till närstående att samtala med sjuksköterska och läkare. Närståendesamtalen ger möjlighet att uppmärksamma behov och förväntningar och skapa ett gemensamt utgångsläge för planering av vårdtiden. Ämnen som kan beröras vid samtalen är funderingar kring sjukdom, behandling och symtomlindring, livskvalitet, socialt nätverk men också era behov och önskemål och vad ni kan och vill bidra med i vården.  Kurator och sjukhuspräst finns även tillgängliga för stöd och samtal.

Informationsträff för närstående

För dig som närstående till någon med obotlig sjukdom erbjuder vi även information och stöd i grupp tillsammans med andra närstående i liknande situation. Du blir inbjuden till en informationsträff där du får höra mer om:

  • Att vara närstående till en svårt sjuk person– att hantera vardagen i en ny livssituation
  • Palliativ vård, en aktiv vård med lindring och stöd
  • Kostens betydelse – närståendes roll
  • När livet ställs på sin spets – känslor och reaktioner 

Föreläsningar hålls av sjuksköterskor och läkare, som arbetar på ASIH-enheten. Vår målsättning är att förmedla kunskap, tips och råd som kan ge dig som närstående en möjlighet att förbereda dig att hantera en förändrad livssituation och därmed underlätta vardagen och tillvaron. Det ges även möjlighet till diskussion och reflektion utifrån egna funderingar.

Stöd till barn och unga vuxna

Enligt ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen januari 2010 (2 g § )ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en allvarlig fysisk sjukdom och/eller oväntat avlider. PÅ Capio ASIH har vi därför speciellt framtagna riktlinjer för att bemöta och ge stöd till barn och unga vuxna som närstående. Vi har även särskilt utbildade barnombud.

Efterlevandesamtal

Efter vårdtiden  erbjuder vi ett stödsamtal till närstående  med patientansvarig läkare och/eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska som varit delaktig i vården. Våra kuratorer erbjuder efterlevandestöd i upp till tre månader efter dödsfallet.

Anmäl ditt intresse

Kontakta oss på telefon 08-684 33 821 om du som anhörig vill anmäla ditt intresse till samtalsstöd eller stödgrupp.