Forskning

På Capio ASIH Dalen har forskning en stor betydelse för att uppmuntra våra medarbetare att driva vården framåt och för att erbjuda modern vård av hög kvalitet till våra patienter.

Vi har samarbete med nationella och internationella forskargrupper, högskolor och universitet. Transdisciplinär forskning genomförs och Capio ASIH Dalens professioner bidrar i forskning exempelvis via forskningsfrågor, datainsamling, analys, sammanställning och/eller spridning av forskningsresultat.

Målet är att sjuksköterskor med master- eller magisterutbildning kan ha viss tid avsatt i sin tjänst för vårdutveckling samt medverkan i forskning.

Anette Alvariza är specialistsjuksköterska, docent i palliativ vård och vårdutvecklingsledare vid Capio ASIH och Palliativa enheten. Anette innehar en diplomering i palliativ omvårdnad och arbetar också som lektor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Högskola.

Anettes doktorsavhandling heter 'A support group programme for family members: an intervention during ongoing palliative care'. Hennes huvudsakliga forskningsintresse handlar även fortsättningsvis om närstående och interventioner för att stödja dessa inom palliativ vård, med särskilt intresse av närståendes känsla av förberedelse att vårda och förberedelse inför döden.

Anette forskar just nu inom bland annat följande områden:

  • Stöd till närstående under pågående specialiserad palliativ hemsjukvård - en randomiserad kontrollerad intervention, effekter och betydelser – ett flertal studier ur närståendes, personal samt patientens perspektiv
  • En familjecentrerad intervention till barnfamiljer när en förälder vårdas inom specialiserad palliativ vård – en kvasiexperimentell pilotstudie
  • En intervention med ett strukturerat mätinstrument (CSNAT) för att på ett direkt sätt undersöka och möta närståendes behov av stöd inom specialiserad palliativ vård
  • Behov av palliativ vård för patienter med avancerad kronisk hjärtsvikt - tecken och symtom och hälsorelaterad livskvalitet
  • Tonåringars upplevelse av att ha en svårt sjuk och döende förälder samt stöd under pågående vårdtid
  • Utveckling av ett frågeformulär för att mäta närståendes upplevelse av mötet med och betydelsen av mötet med vårdpersonalen. Studien syftar långsiktigt till att undersöka och jämföra närståendes upplevelser inom olika vårdområden
  • Utveckling av ett frågeformulär för att mäta kvalitet i palliativ vård
  • Kvalitet av vård under livets sista vecka – en serie studier baserade på palliativa registret
  • Kvarlevande föräldrars och barn psykiska hälsa då en förälder dött i cancer samt en psykoterapeutisk intervention för barn

 

Publikationer inom palliativ vård

Anette Alvariza, fd Henriksson, har skrivit och medverkat i dessa publikation om palliativ vård.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Anette Alvariza om du vill veta mer om forskning på Capio ASIH Dalen.

Telefon: 070-7915773