Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete utgår från erbjuda en så hög kvalitet som möjligt på vården och att helt undvika vårdskador.

Grunden för Capio ASIH Dalens kvalitetsarbete är Capios kvalitetsmodell där målet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient.

Till följd av detta bedriver vi vårdutvecklingsprojekt under ledning av projektledare och vårdutvecklingsledare från vår verksamhet. Vi prioriterar projekt som är till direkt nytta för våra patienter och deras närstående. Arbetet koordineras av Kvalitetsgruppen på Capio Geriatrik. Gruppen leds av vår kvalitetssamordnare och här finns också chefläkaren med som representant för klinikledningen.

Vi utvärderar ständigt vårt arbete och tar till vara på de erfarenheter som patienter och närstående har hos oss för att utveckla vår verksamhet på bästa sätt. Alla inrapporterade avvikelser i vår verksamhet analyseras utifrån risknivå och risk för upprepande. Om vi finner allvarligare risker eller mindre farliga händelser men med hög risk för upprepande, analyserar vi dessa på djupet med hjälp av händelseanalys. Chefsläkaren på Capio ASIH Dalen beslutar om en sådan analys ska utföras.

Kvalitetspolicy

Läs mer om vårt kvalitetsarbete

Ladda ner våra kvalitetsberättelser som ingår i kvalitetsberättelser för Capio Geriatrik Dalen.