Kvalitetsregister

För att kunna utveckla och säkra vården används nationella kvalitetsregister. Registren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för dig och andra i samma situation.

Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. Genom att låta uppgifter om dig finnas med i kvalitetsregistren är du med och förbättrar vården.

De uppgifter som registreras är bland annat personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. Dina uppgifter är sekretesskyddade och tas bort när de inte längre behövs.

På Capio Geriatrik Dalen rapporteras uppgifter till flera olika register beroende på vilken sjukdom man har.

Din medverkan i registren är frivillig och påverkar inte den vård du får.

Om du inte vill att dina uppgifter ska registreras i kvalitetsregistret vänd dig till en av sjuksköterskorna på vårdenheten och meddela det.

Vill du få mer information om vilka de olika kvalitetsregistren är och vilka rättigheter du har som patient så vänd dig till en av sjuksköterskorna på enheten, du kan även läsa mer i den broschyr som du fick vid inskrivningen.

Skulle du i efterhand när du är utskriven ångra dig får du höra av sig till registret för att få dina uppgifter borttagna. Kontaktuppgifter till de olika registren finns i broschyren.