Din journal

Capio ASIH Nacka är en del av Capio Geriatrik Nacka använder sig av det digitala journalsystem TakeCare vilket är det vanligaste journalsystemet i Stockholms läns landsting och bland privata vårdgivare vilket ger möjlighet till sammanhållen journal

Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare både för dig som patient och för vårdgivaren. Men du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

Journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare. För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring. Genom sammanhållen journalföring kan vårdpersonal få tillgång till journalinformation hos andra vårdgivare som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal krävs rätt behörighet hos vårdpersonalen. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

Det innebär att den vårdpersonal som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa, och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik. Det innebär att den vårdpersonal som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa, och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik.

Capio Geriatrik Nacka är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter som vi behandlar. Dataskyddombud är Diana Wetterling, Capio Legevisitten AB Svärdvägen 23, 18233 Danderyd.

Läs mer om sammanhållen journalföring på 1177 Vårdguiden.

vårdgivare anslutna till sammanhållen journalföring och TakeCare.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

  • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
  • administration som rör dig i syfte att ge vård,
  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
  • att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården,
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

Behandlingen av personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i patientdatalagen.

Samtycke

När din vårdepisod påbörjas frågar vi alltid efter samtycke och om vi får lämna ut uppgifter till andra vårdgivare. Detta kan exempelvis gälla utlämnade av uppgifter till din kommun eller öppenvården för att trygga din fortsatta vård och behandling

Andra exempel på personuppgiftsbehandlingar som vi behöver ditt samtycke för är att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen ska upphöra.

Biobank

Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prov sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

Kategorier av personuppgifter

För uppräknade ändamål med personuppgiftsbehandlingen behandlar vi dina personuppgifter, vilket inkluderar uppgifter om personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter där det anses nödvändigt för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att ge en god och säker vård. Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

Sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen

Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

För vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Medarbetare på Capio Geriatrik Nacka, som är direkt eller indirekt inblandade i din vård, är de enda som har rätt att ta del av din journal i samband med ditt vårdtillfälle eller besök, i speciellt fall även vid uppföljning. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter samt att personal som har tillgång till journal behöver legitimera sig via ett elektroniskt tjänstekort.

Spärra din journal

Vill du spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare har du rätt till det.

Läs mer om hur du spärrar din journal.

Läs din journal

Du kan nu läsa din journal via 1177 "Journal via nätet". För mer information kan du även kontakta 1177 Vårdguiden. Där kan du även beställa journalkopior, avboka tid eller be oss kontakta dig.

Vem har läst din journal?

Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att se vilka yrkeskategorier och funktioner personerna har som läst din journal.Läs om hur du lägger en begäran om att få en logg om vilka som läst.

Begära rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen.

Klagomål

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till din vårdenhet. Vi besvarar alla klagomål skriftligen. Du kan även vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Begära att journalanteckningar tas bort

Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Bevarande och gallring

I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst 10 år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

 

Nationella kvalitetsregister

För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregister. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter.

Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta.

Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.