Remittenter

Vi bedriver specialiserad palliativ slutenvård. Vårt uppdrag är att vårda patienter (18 år eller äldre) som är i palliativt skede, oavsett diagnos, med komplexa och krävande vårdbehov.

Målgruppen är:

  • patienter med komplex sjukdoms- eller symtombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symtomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt eller
  • patient vars behov av palliativ vård endast kan tillgodoses i sluten vårdform och som bedöms ej tillgodogöra sig annan vårdform.

Mer information finns i Uppdragsguiden.

Bedömningskriterier för remittering
Remissunderlag
Vårdvalsblankett Palliativa enheten

Capio Palliativ vård Nacka är en del av Capio Geriatrik Nacka.

Kontaktuppgifter
Telefon dagtid: 08-718 60 91
Övrig tid: 08-718 60 90
Fax: 08-718 65 10