Så hanterar vi din information

Din patientjournal innehåller känslig och privat information om dig och den ska hanteras därefter. Vi skyddar din integritet. 

När du söker hjälp hos sjukvården är all legitimerad personal skyldig att skriva ner sina bedömningar och åtgärder i din journal. Även en del yrkesgrupper som inte är legitimerade ska föra journal, till exempel kuratorer. På Capio Ortopediska Huset använder vi oss av journalsystemet Take Care som samlar allt som rör din vård och behandling. Det är ett elektroniskt journalsystem som används av de flesta vårdgivare i Stockholms läns landsting. 

Varför för vi journal?

För att kunna erbjuda dig god och säker vård behöver vårdpersonal tillgång till information om dig, som allergier, överkänslighet och vilka läkemedel du tar. Informationen kan finnas hos olika vårdgivare på olika platser. Oftast kan du själv redogöra för din sjukdomshistoria i samband med besök men det kan finnas tillfällen i akuta lägen när du inte själv kan svara eller inte minns. Informationen i din journal kan också vara viktig för att planera din vård eller följa upp efter ett vårdtillfälle.

Patientjournalens främsta syfte är att få en bra dokumentation över din vårdhistorik för att säkerställa en bra och kvalitativ vård. I journalen ingår även röntgen-, och laboratoriesvar, fotografier och annat om din vårdhistorik.

Patientjournalen är viktig om det ska göras en utredning kring behandlingen eller bedömningen man fått som patient, men också om du har synpunkter på vården du fått. Journalen kan dessutom användas för uppföljning och utveckling av verksamheten och för forskning.  

Patientdatalagen

Det är patientdatalagen som reglerar allt som rör patientjournalens användning, som hur personuppgifter och journalhandlingar ska föras och skyddas. Bestämmelserna i patientdatalagen ersätter de som tidigare fanns i patientjournallagen och vårdregisterlagen. Att stärka patientsäkerheten och integritetsskyddet i vården är utgångspunkten i patientdatalagen, och den ger dig som patient rätt till att påverka av vem och i vilket sammanhang din journal får läsas.

Sammanhållen journalföring

Som patient kan du ge samtycke till så kallad sammanhållen journalföring.De flesta vård­givare i stockholmsregionen är idag anslutna till Nationell Patientöversikt. Journaluppgifter får då läsas av personalen där man vårdas, oavsett om det är inom ett landsting eller på ett privatsjukhus. Sammanhållen journalföring gör det möjligt att läsa anteckningarna direkt i elektronisk form. Bestämmelserna för detta regleras i patientdatalagen.

 

Mer information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter hittar du under länkarna till höger.

Läs vidare