Kvalitetsaktiviteter under 2018-2019

 • Vi har gjort en genomgripande förändring av skriftligt informationsmaterial där ett trettiotal nya broschyrer har tagits fram.

 • Ny informationsrutin avseende förlopp, förväntningar och risker.

 • Standardiserad journalföring infört längs hela den interna vårdkedjan, vilket skapar möjlighet för strukturerad journalgranskning och att fånga upp och mäta effekter av förändrande rutiner.

 • Uppdaterat PM om antibiotikaprofylax vid operation för att minska risk för postoperativ infektion.

 • Nytt koncept för smärtlindring efter operationen med mål att minska användandet av morfinbaserade läkemedel för att minska biverkningar.

 • Kvalitetsprojekt avseende sårklister har lett till nya rutiner för sårvård.

 • Lågdosspinal är numera vår standardmetod för anestesi under operationen. Detta kombinerat med en lätt-narkos ger god smärtlindring och snabbare återhämtning efter operationen.

 • Vi har under 2017 haft ett antal patienter som upplevt yrsel och/eller svimmat under vårdtiden. Utredning av detta gjordes och en rad modifieringar infördes varigenom andelen patienter med dessa symtom minskades med 2/3.

 • Nya rutiner avseende hantering av blödning och smärta.

 • Kvalitetsprojekt avseende sårklister har lett till nya rutiner för sårvård.

 • Test av ny mobiliseringsrutin efter knäprotesoperation med hjälp av s.k. "twinball".

 • Nytt PM avseende blodtryckskontroller.

 • Nytt flöde för operationsplanering av patienter har minskat väntetider och förbättrat den medicinska säkerheten.

 • Ökad bemanning av erfarna sjuksköterskor nattetid.

 • Ökad bemanning av erfaren personal på både avdelning, mottagning och operation.

 • Ökade kompetenskrav på uppvakningsavdelningen som nu bemannas av specialistsjuksköterskor med inriktning anestesi och instensivvård.

 • Vi har öppnat en gipsmottagning med daglig verksamhet där ett 90-tal patiener får hjälp varje månad.

 • Införande av tvärprofessionella arbetsgrupper inom områderna smärta, hygien, sårvård, läkemedel och dokumentation.

 • Alla patienter som opererats och varit inneliggande på Capio Ortopediska Huset rings upp av sjuksköterska inom en vecka från operation

 • Samarbete med Capio St Görans sjukhus för omhändertagande av patienter med komplicerande grundsjukdom eller akut tillstötta sjukdomstillstånd.

 • Samarbete med Capio St Görans sjukhus för operation av handledsfrakturer.

 • Capio Ortopediska Huset har under 2017 anslutit sig till Svenska knäprotesregistrets rapportering om patientrapporterat utfall.

 • Två informationsfilmer är producerade i samarbete med Medfilm för patienter med artros i höft och knä´.

 • Ultraljudsledd cortisoninjektion i höftled görs sedan november 2017 i egen regi på Capio Ortopediska Huset, vilket förenklar för patienten och ger en säkrare uppföljning.

 • Studiebesök har gjorts vid andra kliniker med liknande verksamhet för att lära av varandra.

 • Inköp av ultraljudsapparat för dynamisk diagnostik och för ulrtaljudsledd blockad.

 • Samtliga fotortopeder har genomgått kurs i ultraljudsdiagnostik så att ultraljudsundersökning kan utföras av undersökande ortoped vid mottagnigsbesöket.

 • Under perioden har Capio Ortopediska Huset börjat utföra fotledsproteser som en av få kliniker i landet.

 • Samarbete med Södersjukhuset för omhändertagande av patienter med ökat omvårdnadsbehov.

 • Vi leder ett samarbetsprojekt med flera fotkliniker över hela landet.

 • Initierat "fast-track" för enklade hand och fotoperationer.

 • Inrättat "fellowship" för utbildning i artroskopisk kirugi.

 • Bred kompetensutveckling avseende artroskopisk axelkirurgi.

 • Vi har återupptagit främre korsbandskirurgi.