Miljö

Capio Ortopediska Huset arbetar dagligen med insatser för att minska miljöbelastningen och bidra till ett mer hållbart samhälle

Miljöcertifiering ISO-EN 14001

Ortopediska Huset är sedan 2011 miljöcertifierade enligt ISO-EN 14001. 

Vårt miljöarbete går ut på att utveckla arbetsrutiner med goda miljöegenskaper. Det innebär att vi strävar efter att kontinuerligt minska verksamhetens miljöpåverkan genom flera olika åtgärder, som nu har blivit en naturlig del i vår dagliga verksamhet.

Grundprinciperna för Ortopediska Husets miljöarbete

  • Miljöledningssystemet är integrerat med vårt kvalitetsledningssystem
  • Vi har rutiner som säkerställer att vi följer lagar och uppdragsgivarens krav som är relaterade till vår miljöpåverkan
  • Alla medarbetare ska ta del av vår miljöpolicy
  • Vi tar hänsyn till miljön i utvecklingen av verksamheten och i våra inköp
  • Vi tar till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
  • Vi arbetar för att våra leverantörer tar sitt miljöansvar
  • Vi utnyttjar energi-, vatten- och andra miljöresurser effektivt och sparsamt
  • Vi planerar vårt resande och väljer färdmedel i syfte att få lägre miljöbelastning
  • Vi sorterar avfall och återvinner material