Risker vid gråstarroperation

Komplikationer i samband med gråstarroperation är ovanliga. Mindre än en patient av femtio behöver en kompletterande operation. Men som alla ingrepp medför ändå gråstarroperation risker.

Eftersom alla operationer medför en viss risk så ber vi dig därför att noggrant följa de råd som vi gav under rubriken "Efter operationen" och att vara uppmärksam på de symtom som står under "Viktigt..."

I samband med operationen finns en liten risk att kapseln som omger linsen brister, ett så kallat kapselbrott. Detta kan omöjliggöra att sätta in en ny lins vid operationstillfället men det går i allmänhet att åtgärda med kompletterande operation.

Ögat kan i sällsynta fall drabbas av infektion under eller efter operationen. Detta är en allvarlig komplikation och om du får kraftig värk eller rodnad i ögat bör du söka akut hjälp.

En annan allvarlig men sällsynt komplikation som kan inträffa efter gråstarroperation är näthinneavlossning. Om du ser symtom som ljusblixtar, flagor som rör sig eller mörka slingor i synfältet kan det vara tecken på näthinneavlossning och du måste söka hjälp omedelbart.

Ibland kan en svullnad i gula fläcken uppstå efter operationen, framförallt om du har diabetes. I de allra flesta fall är detta övergående, men kan också kräva medicinsk behandling. Sök hjälp om du upplever tilltagande synnedsättning efter operationen.

I den tunna linskapseln bakom den nya linsen kan en grumlighet gradvis utvecklas. Detta kallas efterstarr och medför ungefär samma symtom som vid grå starr. Detta kan uppstå månader till år efter operationen och går att behandla med laser vid ett mottagningsbesök.