korsband plastmodell korsband plastmodell

Svenska korsbandsregistret

Det Nationella kvalitetsregistret Svenska Korsbandsregistret innehåller huvudsakligen uppgifter om korsbandsoperationer hos personer i Sverige men också uppgifter om personer med korsbandsskada som inte opererats. För att utveckla och säkra kvaliteten inom korsbandsskador vill Capio Artro Clinic rapportera uppgifter om dig till Svenska Korsbandsregistret.

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i Svenska Korsbandsregistret bidrar du till att förbättra vården av korsbandsskador. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården av korsbandsskador mellan olika sjukhus och vårdgivare runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla korsbandsskador och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra vården av korsbandsskadors kvalitet vill vi registrera uppgifter om ditt personnummer, dina vårdkontakter med oss, din diagnos, din behandling och dina resultat i form av patientrapporterade uppföljningsresultat 1, 2, 5 och 10 år efter behandlingen.

Sökbegrepp

Vi och Karolinska Universitetssjukhuset använder ditt personnummer för att hitta och sammanställa uppgifter.

Rättslig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund. Capio Artro Clinic och Karolinska Universitetssjukhuset får samla in och registrera uppgifter i Svenska Korsbandsregistret för att det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse i samhället (art. 6.1 e). Vi får också behandla uppgifter om hälsa i registret för att det är nödvändigt av skäl som hör samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (art. 9.2 h). Vår personal, liksom personal hos Karolinska Universitetssjukhuset, omfattas dessutom av en lagstadgad tystnadsplikt (art. 9.3). Det ska också finnas enligt dataskyddsförordningen rättsligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. patientdatalagen (2008:355).  

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra vården av korsbandsskadors kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från Svenska korsbandsregistret kan det ske elektroniskt.

Sekretess

Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från Svenska Korsbandsregistret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter i Svenska Korsbandsregistret skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst 

Som inrapporterande vårdgivare har behörig personal hos Capio Artro Clinic direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till Svenska Korsbandsregistret. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig personal på Karolinska Sjukhuset också ta del av uppgifter om dig.

Lagringstid och gallring

Dina uppgifter tas enligt 7 kap. 10 § patientdatalagen bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vården av korsbandsskadors kvalitet.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i Svenska Korsbandsregistret.

 • Du har när som helst också rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret.

 • Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av Karolinska Universitetssjukhuset och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna. Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat. Mer information om hur du begär tillgång till dina uppgifter och hur de lämnas ut finns här aclregister.nu
 • Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 • Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om­: 
  - du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Karolinska Universitetssjukhuset möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  - du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  ­  - i en situation då Karolinska Universitetssjukhuset inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

 • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter.

 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen. 

 • Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha mer information om Svenska Korsbandsregistret, få tillgång till Dina uppgifter, begära rättelse eller begränsning:
info@aclregister.nu

Om du vill du att dina uppgifter ska tas bort ur Svenska Korsbandsregistret: info@aclregister.nu

Om du vill ha information om den åtkomst som skett till dina uppgifter:
info@aclregister.nu 

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för Svenska Korsbandsregistret är Karolinska Universitetssjukhuset. Capio Artro Clinic är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till Svenska Korsbandsregistret.

Om du vill du kontakta Dataskyddsombudet hos Capio Artro Clinic eller hos Karolinska Universitetssjukhuset:

 • Dataskyddsombudet hos Capio Artro Clinic:
  My Ericsson 
  Capio Ortopedi
  Box 583
  101 31 Stockholm. 

  Dataskyddsombudet hos Karolinska Universitetssjukhuset:
  Dataskyddsombudet
  Karolinska Universitetssjukhuset
  171 76 Solna
  Tfn: 08-517 700 00 (växel)

Registrera dina enkäter på Svenska Korsbandsregistret


Läs mer om kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se