Patient pratar med vårdpersonal Patient pratar med vårdpersonal

Remittera dina patienter till oss

Välkommen att remittera dina patienter till oss för ortopedisk specialistbedömning och rehabilitering.

Vi är en högspecialiserad ortopedisk klinik som behandlar och opererar knä, axel, höft, armbåge och fotled samt idrottsrelaterade skador.

Vill du remittera en patient till oss?

Du kan skicka remiss till oss via journalsystemet Take Care eller faxa på 08-406 26 69. Om du som vårdpersonal har frågor kan du kontakta oss på 08-406 27 00.

Vad ska en remiss innehålla?

  • Aktuell MR och slätröntgen
  • Kortfattad klinisk redogörelse där smärtutbredning samt tidsmässigt förlopp tydligt framgår
  • Patientens kliniska bild bör kunna kopplas till fynd på MRT eller slätröntgen
  • Det underlättar i vårt arbete kring patienten om det redan på remissen framgår om patienten godkänner sammanhållen journalföring.

Vad ska en remiss för knä- eller höftplastik innehålla?

Kriterier för att remittera en patient till vår höft/knäplastikmottagning är röntgenverifierad artros i knä- eller höftled och behandlingssvikt på icke-operativ behandling.
För knäled krävs belastade röntgenbilder och för båda diagnoserna får bilderna vara högst 6 månader gamla.
Det får gärna framgå av remissen om patienten är intresserad av operation, allt för att vi skall kunna göra en så bra bedömning som möjligt.

Hur ser kraven på remissflödet ut?

Det finns ett behov av närmare samarbete mellan remittenter och vårdgivare för att remitteringen av patienter ska bli så smidig som möjligt. Det tänkta flödet enligt landstingets anvisningar ser ut som nedan:

  1. Patienten förväntas i normalfallet att söka sin husläkare som diagnostiserar sjukdomen och sköter den konservativa behandlingen i enlighet med vårdprogrammet i VISS.
  2. När det blir aktuellt med ställningstagande till operation fullföljs utredningen enligt vårdprogrammet och underlaget skickas till specialist i ortopedi för ställningstagande till operation.
  3. Vid behov av kompletterande utredningar eller vid fortsatt konservativ behandling återförs patienten till remitterande läkare.

Vad kan vi erbjuda?

Mottagning, operation, rehab, forskning och utbildning – vi erbjuder allt under samma tak.