Miljö- och kvalitetsarbete

Vårt huvuduppdrag inom vårt patientområde är att utreda, bedöma, diagnostisera och behandla patienter med ätstörningssjukdomar.

För oss är det viktigt att leva upp till vårt uppdrag gentemot våra kunder som först och främst är våra patienter, men också våra beställare i de regioner och landsting där vi verkar.

Vi vill förstås leverera bästa möjliga kvalitet och därför är det viktigt att vi följer de internationella och nationella riktlinjer som visat på att ha god effekt i våra behandlingsutbud. Våra patienter deltar i de olika psykiatriska kvalitetsregistren beroende på vilken diagnos man har, därifrån kan vi så småningom få kunskaper om hur bra våra behandlingar är för våra patienter. Blir de friska, minskar symptomen och förbättras deras funktion och livskvalitet?

För att veta hur våra patienter upplever oss som vårdgivare genomför vi fortlöpande en kundundersökning. Vi undersöker även årligen hur de olika brukarorganisationerna som vi samarbetar med uppfattar oss. Från dessa olika undersökningar får vi material till vårt förbättringsarbete som pågår ständigt.

Patientområde Capio Psykiatri är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Vad tycker våra patienter?

Du kan följa våra patientenkäter i realtid.

Kvalitetspolicy

Affärsområde Capio Specialistkliniker ska erbjuda bästa möjliga omhändertagande utifrån varje enskild patients behov och livssituation.

Vårt arbete är baserat på Capios värderingar:

Kvalitet - Medkänsla - Ansvar

Baserat på de fyra hörnstenarna modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning kan vi tillhandahålla vård av högsta kvalitet och med god tillgänglighet.

Detta uppnår vi genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare, en tydlig organisation med kommunicerade mål där vi strävar efter ständig förbättring.

Vi ska verka för ett gott samarbete och ha goda relationer med våra kunder och övriga intressenter.

Vi ska efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.

Miljöpolicy

Affärsområde Capio Specialistklinikers verksamheter ska bidra till ett hållbart samhälle och en god levnadsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Vi ska ta miljöhänsyn i handlingar och beslut i det dagliga arbetet och öppet kommunicera vårt miljöarbete mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden. Vi bedömer vår miljöpåverkan inom dessa områden:

 • Avfall
 • Energi
 • Kemikalier
 • Inköp
 • Läkemedel
 • Vatten och avlopp
 • Transporter
 • Textilier
 • Nödlägen

Vi ska bidra till en hållbar utveckling och minska vår miljöbelastning genom att:

 • Främja kretsloppstänkandet och hushålla med resurser
 • Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbeta mot uppsatta miljömål och miljöaktiviteter
 • Ge våra medarbetare utbildning i miljökunskap samt ta till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
 • Göra inköp och upphandlingar av varor och tjänster med hänsyn till klimat och miljö
 • Säkerställa att vårt miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete
 • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet.