Villan på området Villan på området

Heldygnsvård

Capio Ätstörningscenter är ett öppet behandlingshem där vi ger vård dygnet runt. Vårt behandlingsupplägg ger ett bra stöd för att lyckas bli fri från ätstörning.

På Capio Ätstörningscenter har vi heldygnsvård. Det innebär att du bor i enkelrum i hemliknande miljö och att det finns tillgänglig personal dygnet runt. På ätstörningscentret finns också matsal, vardagsrum, gruppbehandlingsrum, samtalsrum och ett rum för skapande verksamhet. Ätstörningscentret är inhyst i vackra hus i lummig miljö vid havet i Varberg.

Olika hus för olika faser i behandlingen

Vårt behandlingshem har två olika hus, som används för de olika faserna i behandlingen. Behandlingen inleds på kliniken och flyttar så småningom till utslussningsavdelningen.

Capio Ätstörningscenter är ett öppet behandlingshem, vilket betyder att du får gå ut och röra dig fritt om du är medicinskt stabil, det vill säga att det inte finns risk för att du tar skada på grund av att kroppen inte mår bra. Alla är olika och man beslutar tillsammans med sitt team hur det ska fungera i varje specifikt fall. Även anhöriga är välkomna att besöka dig efter överenskommelse med personal.

Behandlingsupplägg

Att övervinna sin ätstörning är inte enkelt. Det kräver arbete. Vårt behandlingsupplägg ger ett bra stöd för att lyckas bli fri från ätstörning.

I behandlingsmetoden KBT-E finns flera grundläggande delar. Förutom de olika faserna i behandlingen så finns det i varje fas delar som är viktiga för att ge dig det stöd du behöver för att göra en förändring och bli fri från din ätstörning.

Här presenterar vi några av de grundläggande delarna i behandlingen av ätstörningen för dig som patient:

 • Du och ditt team

  Vi arbetar på ditt uppdrag. Behandlingen är din och du är delaktig i varje beslut som rör dig och din behandling. Ditt team består av dig, din behandlare, personal från avdelningen, sjuksköterska och en läkare.

 • Individuella samtal

  KBT-E är i grunden en individuell behandling där man utgår ifrån din speciella problematik. Vi undersöker vilka specifika mekanismer som bidrar till att ätstörningen finns kvar och vad som hindrar dig från att blir fri. Detta sker i de individuella samtalen, som till en början genomförs två gånger i veckan.

 • Den individuella fallformuleringen

  Tillsammans med din behandlare kommer du att skapa en individuell beskrivning av just ditt ätproblem. Vi tittar på vad det är för beteenden, tankar och känslor som håller dig fast vid ätstörningen och som vi bör fokusera på i behandlingen.

  Fallformuleringen kommer att göras om och anpassas efter hand under hela behandlingen. Målet är att skapa en skräddarsydd behandling, som du känner är anpassad efter just dina problem.

 • Självregistrering

  När man har haft en ätstörning en tid gör, tänker och känner man saker som man kanske inte är medveten om. Saker, som för andra är märkliga beteenden eller konstiga tankar, har för dig blivit en del av vardagen och något som ”bara är”. Du ifrågasätter det inte och tänker inte att det kan vara på något annat sätt.

  Att observera och skriva ner (självregistrera) vad du gör, känner och tänker i samma stund som det pågår hjälper dig att bli medveten om dina problem och dina svårigheter. Insikterna leder i sin tur till att du får möjlighet att ta ett steg bort från ätstörningen och se vad som pågår utifrån.

  Det är första steget till att kunna förändra de beteenden, tankar och känslor som du tidigare trott var utom din kontroll. Du kan lära dig att återta kontrollen och att styra ditt liv.

 • Måltidsstöd

  Måltidsstödet är en av de viktigaste delarna i behandlingen. Den huvudsakliga anledningen till att du blir inskriven på heldygnsvård är att du har svårigheter att bryta ätstörda beteenden.

  Svårigheterna kan bero på olika faktorer; som tankar upptagna av mat och ätande, rädsla för att tappa kontrollen över ätandet och vikten, extrema ritualer kring ätandet och rädslan över att göra en förändring.

  Måltidsstödet är speciellt framtaget för att hjälpa dig att komma över dessa problem. Du får redan från början utbildning i olika terapeutiska strategier, som hjälper dig att äta utan att du påverkas av dina tankar gällande kropp, mat och vikt. Du äter tillsammans med övriga patienter i en matsal och med stöd av personal.

 • Distraherande aktivitet

  När du har en ätstörning är det vanligt att ångest och oro är som värst efter måltiderna. Därför arbetar vi med ”distraherande aktiviteter” efter huvudmåltiderna. En stund efter varje måltid sitter du tillsammans med övriga och sysselsätter dig med något som du upplever distraherande. Vad som är distraherande är individuellt och det hittar vi tillsammans.

 • Veckovis vägning

  När du har en ätstörning är det vanligt att du väger dig väldigt ofta eller att du inte vågar väga dig alls. Eftersom båda beteendena är problematiska och ökar oron för vikten, är en viktig del i behandlingen att börja väga sig en gång i veckan tillsammans med personal.

  Syftet är att normalisera vägningen och sluta vara fixerad och/eller rädd. Du får hjälp av ditt team att lära dig att tolka vikten och viktförändringar utifrån medicinska kunskaper om vad kroppen behöver och hur den fungerar.

 • Veckovis team-konferens

  En gång i veckan har du ett utvärderingsmöte tillsammans med ditt team. Ni utgår ifrån din individuella fallformulering, din viktkurva och dina självregistreringar för att utvärdera de framsteg du gjort hittills och för att planera för hur du ska arbeta vidare under veckan som kommer. Ni planerar hur dina måltider ska se ut, samt vilka faktorer du ska fokusera på att bryta.

 • Gruppbehandling

  Du kommer också att delta i gruppterapi och gruppverksamheter flera gånger i veckan. Dessa är ett komplement till de individuella samtalen. Det finns två typer av gruppverksamheter.

  Den ena är utbildande och kallas psykoedukation. Du får då fakta om ätstörningar och kunskap om hur man använder strategier för att komma tillrätta med ätproblemet.

  Den andra gruppverksamheten kallas KBT-E-grupp. Denna grupp är terapeutisk, vilket innebär att patienter och gruppledare arbetar tillsammans för att finna lösningar och strategier för olika problem som medlemmarna i gruppen har. I KBT-E-gruppen ingår att du arbetar med individanpassade hemuppgifter som du övar på att utföra mellan grupptillfällena.

  KBT-E-grupperna är tre stycken och fokuserar på olika teman:

  • Proaktiv prolemslösning och känsloreglering.
  • Regelstyrt ätande.
  • Övervärdering av kroppsform och vikt.


Involvera anhöriga - när du är över 18 år

När du är över 18 år bestämmer du själv om du vill att vi bjuder in personer i din närhet. De har ett stort inflytande på ditt ätande i din hemmiljö och därför är det viktigt att även involvera dem i din behandling. Vanligtvis deltar de vid ett till tre tillfällen under behandlingen och målsättningen är att uppmuntra dem att skapa en positiv miljö som främjar dina ansträngningar att förändras. Dina anhöriga är också välkomna att delta på våra anhörigföreläsningar, som vi har två gånger per termin.

Välkommen till Capio Ätstörningscenter i Varberg! (05:10)

Vistelsen hos oss

Den vackra miljön i Apelviken är läkande i sig. Här bor du nära havet, med lummiga träd och gångstigar. Vi har öppet dygnet runt, året om. Vi finns här för dig som behöver det och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Se gärna våra filmer för att få en bild av omgivningen i Varberg.

Anpassad behandlingsform

KBT-E är en terapiform som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar. Den kognitiva beteendeterapin fokuserar på att arbeta med de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång.

Behandlingsmetoden KBT-E

Familjeverksamhet - för barn under 16 år

Att lida av en ätstörning som ung innebär ofta att kraven vid tillfrisknande känns väldigt tuffa. Därför finns det stora fördelar med att föräldrarna är delaktiga i behandlingen, även om vi alltid har fokus på barnet i första hand. I familjeverksamheten hos oss på Capio Ätstörningscenter bor därför någon av föräldrarna tillsammans med barnet under behandlingen.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Capio Ätstörningscenter om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Telefon: 0340-48 32 00 
Måndag-fredag 08.00-16.00