KBT i grupp KBT i grupp

Rehabilitering smärta

Större delen av rehabiliteringen, som pågår under 12-15 veckor, sker i grupp. Du träffar under denna period även dina behandlare enskilt med regelbundna avstämningar, både i team och individuellt.

Bedömer vi att du ska påbörja rehabilitering hos oss upprättar vi en vårdplan tillsammans med dig med dina mål i fokus.

Förberedande samtal

Innan du påbörjar din gruppbehandling har du enskilda besök med ditt behandlingsteam. Du träffar då psykolog, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut/rehabkoordinator, vilka sedan kommer att följa dig under din rehabilitering. De förberedande samtalen fokuserar på att kartlägga din situation, både i hemmet och på arbetet, och att uppdatera din vårdplan med dina mål för rehabiliteringen utifrån respektive profession.

Rehabiliteringens upplägg

Större delen av rehabiliteringen, som pågår under 12-15 veckor, sker i grupp om ca 8 deltagare. Du träffar under denna period även dina behandlare enskilt med regelbundna avstämningar, både i team och individuellt, för att ni tillsammans ska kunna skräddarsy behandlingen utifrån din unika situation. I genomsnitt har du bokade besök mellan två till tre gånger i veckan men ska mellan dessa besök utföra hemuppgifter och försöka implementera behandlingens innehåll i din vardag.

Större delen av gruppbehandlingen leds av psykolog eller fysioterapeut. Här följer en kort beskrivning av behandlingens innehåll.

 • Den psykologiska behandlingen bygger på en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som kallas ACT (acceptance and commitment therapy). ACT är en behandling som har gott vetenskapligt stöd vid långvarig smärta. I behandlingen kommer du som deltagare att ta en aktiv del i ditt eget tillfrisknande. Genom att du själv i vardagen börja göra på nya sätt. Många med långvarig smärta har erfarenheten att de slutat göra saker som tidigare gett mening och glädje i livet. Smärtupplevelsen har ofta lett till att man minskat ned på umgänget med vänner, eller slutat med givande aktiviteter som olika hobbyer eller idrott. Det här är förståeligt. Vi är som människor evolutionärt utvecklade att undvika obehagliga upplevelser som smärta. I förlängningen kan dock ett sådant undvikande leda till att vi förlorar kontakten med de saker som brukade ge vårt liv mening.

  Ett viktigt fokus i behandlingen är därför att tillsammans kartlägga vad som är viktigt i ditt liv, vad du vill att dit liv ska handla om. Och att sedan ge dig nya verktyg för att lära dig hantera smärtan på nya sätt, så att du själv sedan kan ta små medvetna steg i riktning mot det som är viktigt för dig i livet.

  Många som gått vår rehabilitering för långvarig smärta upplever att de kunnat återta viktiga delar av sitt liv. Även om fokus för behandlingen inte i första hand handlar om att bli av med smärta eller andra obehagliga upplevelser, upplever många ändå att de efter behandlingen kan hantera smärtan på ett annat sätt. Att de inte längre i samma utsträckning behöver kriga mot smärtan. När livet blir större, så tar inte smärtan längre samma plats.

 • Den fysioterapeutiska behandlingen bygger på beteendemedicinska behandlingsmetoder. Smärta är ett komplext fenomen som leder till både känslomässiga och psykologiska reaktioner. Förutom smärta förekommer ofta symptom som trötthet, nedsatt energi, oro och sorg. Det i sin tur kan leda till att man begränsas i det man kan eller tror sig kunna göra, vilket ofta påverkar ens livskvalitet till det sämre.

  Syftet med den fysioterapeutiska behandlingen är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områden som smärta, aktivitetsbalans och fysisk aktivitet. Det är viktigt att förstå hur smärta påverkar kroppen och hur smärtsystemet fungerar, för att sedan kunna påverka det i rätt riktning.

  Syftet med de praktiska övningarna är ökad tilltro till egen förmåga, minskad rörelserädsla, en ökad kroppsmedvetenhet och att inleda en process mot en regelbunden fysisk aktivitetsnivå. Här är vårt fokus att arbeta med graderad träning (låg intensitet och försiktig successiv upptrappning) för att stärka upp kroppens smärthämmande banor. Vi tränar också på att lära kroppen återhämtning genom t.ex. andningsövningar och avspänning. Genom en ökad kunskap om smärta och hur den påverkar oss som individer, samt kunskap om vilka verktyg man kan använda sig av, blir det ofta lättare att hantera sin vardag.

  Målet med fysioterapibehandlingen är att lära sig hitta balans mellan aktivitet och återhämtning, få en ökad kroppsmedvetenhet och hitta en regelbunden hållbar fysisk aktivitetsnivå. Det övergripande målet är att ge dig som patient långsiktigt hållbara hälsofrämjande strategier för att öka aktivitet- och funktionsnivå samt förbättra livskvalitet.

Övriga professioner som du träffar är läkare, arbetsterapeut/rehabkoordinator och sjuksköterska. Här beskrivs deras innehåll lite närmare.

 • Hos läkaren, som du träffar individuellt, är fokus ditt medicinska tillstånd och mående. Det kan det till exempel handla om avstämning kring mediciner och ev. behov av sjukintyg eller förebyggande sjukpenning.

 • Arbetsterapeut/rehabkoordinator träffar du både enskilt och i grupp regelbundet under din rehabilitering. Rehabkoordinatorn utför arbetsanalyser och kartlägger aktivitetsbalans. De finns även till hands i kontakter med arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling eller andra intressenter.

 • Sjuksköterska träffar du också regelbundet både enskilt och i grupp under din rehabiliteringsperiod. Här fokuserar ni på livsstilsvanor som till exempel sömn och kost. Du får hjälp och stöd i att upprätta och upprätthålla sunda rutiner liksom avstämningar kring ditt mående generellt.

Utvärdering

Din rehabilitering avslutas med en teamkonferens där vi utvärderar och sammanfattar din behandlingsperiod. Vi stämmer av din vidmakthållandeplan och skriver sedan remissvar som skickas till din remitterande läkare.

Efter avslutad rehabilitering

Efter programmet så kommer du att bli kallad till två så kallade boostersessioner. Under dem så följer vi upp hur det gått för dig att arbeta med dina verktyg och ger stöd vid eventuella bakslag. Boostersessionerna brukar vara 6 och 12 veckor efter programslut.

Mindfulness

På Capio centrum för smärta och utmattning är mindfulness en viktig och integrerad del i våra rehabiliteringar.

Stödorganisationer

riktar sig till personer med långvarig smärta och/eller utmattning är ett förbund som stödjer medborgarnas rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Här kan man som patient och anhörig få stöd och information samt tillgång till förbundets träningslokaler och olika grupper.

ger stöd och information till personer med långvarig smärta och/eller anhöriga och familjemedlemmar till dessa personer. Här finns också en portal med kostnadsfritt stöd till egenvård för alla personer med fibromyalgisymtom.  

riktar sig till personer och anhöriga med diabetes. Här kan man få stöd och information om hur man kan leva ett liv med diabetes. Via diabetesfonden så stödjer förbundet all typ av forskning som förenklar livet med diabetes och visionen är att utrota diabetes för gott.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Tel: 08-59844050
Helgfria vardagar 08.00-17.00

Välkommen till Capio Centrum för smärta och utmattning!

Du kan komma till oss via remiss från en annan vårdgivare eller genom att göra en egenanmälan.