Lila blommor mot stenvägg Lila blommor mot stenvägg

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som har med ditt besök hos oss att göra.
 • Allmänt

 • Hur långa väntetider har ni?

  Vi har korta väntetider och oftast kan du få komma till oss inom en vecka.

 • Kan jag själv boka en tid till mottagningen?

  Ja, du är välkommen att boka en tid via vår koordinator per telefon 08-32 62 20, vårt kontaktformulär eller via info@cftk.se

  OBS! E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

 • Patient- och datasäkerhet

 • Varför behöver ni mina personuppgifter?

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

  • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter
  • administration som rör dig i syfte att ge vård
  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
  • att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården

  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

  Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

  Din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

  Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

  I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.

  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

  Klagomål?

  Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen. 

  Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.

  Personuppgiftsansvarig: Capio Specialistcenter AB, Box 583, 101 31 Stockholm

  Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

 • Har Capio tystnadsplikt?

  Ja, för vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

 • Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

  I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst tio år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

 • Kan andra vårdgivare se min journal?

  Ja, om du samtycker, eller om det finns fara för liv eller hälsa.

  I Sverige har så kallad sammanhållen journalföring införts. Det innebär att alla vårdgivare kan få tillgång till den journalinformation som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

  Men det betyder inte att journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare automatiskt syns hos en annan. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter krävs rätt behörighet. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

  Om det finns fara för liv och hälsa finns det dock möjlighet för vårdpersonalen att ta del av dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Det kräver att vårdpersonalen kontaktar den vårdgivare som har den journalinformation som anses vara av betydelse, och ber om en så kallad nödöppning – att tillfälligt få häva spärren.

  Du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

 • Hur kan jag läsa min journal?

  Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. I vissa landsting kan du läsa information ur din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster.

  Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster, eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare.

  Din beställning ska innehålla följande:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • din underskrift
  • hur du önskar få kopiorna (till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev, eller hämta på vårdenheten)
  • vilken mottagning/avdelning/klinik du besökte
  • vilket år, helst specifikt datum
 • Vad gör jag om det står fel i journalen eller om jag vill att en anteckning ska tas bort?

  Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen.

  Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

  Begära att journalanteckningar tas bort

  Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Hur vet jag vem som har läst min journal?

  Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta är straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

  Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka en skriftlig begäran med vanlig post till din vårdgivare.

  Begäran ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta. Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 • Hur spärrar jag min journal?

  Begäran av spärr görs via den vårdenhet du varit i kontakt med, antingen via telefon eller besök. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Därefter ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

  Om du har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka din vårdenhet.

  Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd kan du vända dig till IVO:s regionala enhet.

 • Sparar ni de prover jag tagit?

  Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prover sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

  Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

 • Vad är nationella kvalitetsregistret?

  För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregistret. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

  Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter.

  Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta.

  Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

 • Synpunkter på din vård

 • Jag är missnöjd med mitt besök, vem vänder jag mig till?

  Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål. Kontakta i första hand oss på mottagningen. Oftast kan vi lösa problemet tillsammans. 

  Du kan också vända dig till landstingets/regionens patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal.

  Om ditt klagomål är av allvarlig karaktär kan du vända dig till . Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård, eller till patientnämnden.

 • Jag har kommit till skada i samband med den vård jag fått, vad kan jag göra?

  Patientförsäkringen

  Som vårdgivare i Sverige finns en lagstadgad skyldighet att ha en Patientförsäkring. För privatbetalande patienter har Capio tecknat sin Patientförsäkring hos . Om du drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas. 

  Om du inte är privatbetalande patient anmäler du skadan till Patientförsäkringen,

  Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till . Om en godkänd läkemedelsskada konstaterats kan du ha rätt till ersättning. 

 • Viktoperation

 • Vad kostar en magsäcksoperation hos Capio CFTK?

  En sleeve gastrectomy kostar 74 900 SEK och en gastric bypass 79 900 SEK.

  Läs mer om vad som ingår och hur du kan få hjälp med finansiering >

 • Kan jag utnyttja en privat vårdförsäkring?

  Det kan vara svårt att få ersättning för viktoperation via en privat försäkring, men kontakta ditt försäkringsbolag och fråga.

 • Kan jag komma till er via landstingen?

  Nej, tyvärr har vi inga avtal med landstingen idag.

 • Vad händer om operationen inte kan genomföras med titthålsteknik?

  Våra kirurger har stor erfarenhet av både konventionell och titthålskirurgi. Skulle en operation mot förmodan inte kunna genomföras med titthål slutförs operationen med konventionell teknik. Risken för att detta ska ske är dock mycket liten.

 • Vid vilken nedre BMI-gräns kan jag göra en överviktsoperation hos er?

  Fetma är definierat som en sjukdom med ett BMI över 30. Det finns vetenskapligt stöd för att en operation är den långsiktigt mest effektiva behandlingen för fetmapatienter. För patienter med enbart övervikt (BMI 25-30) kan vi hjälpa till med dietistrådgivning.

 • Varför utför Capio CFTK Sleeve Gastrectomy?

  Sleeve gastrectomy är, som gastric bypass, en effektiv överviktsoperation. Till skillnad mot gastric bypass rör man vid sleeve Gastrectomy inte tarmarna och bibehåller magtarmkanalens normala hormonsystem. Risken för tarmvred och utvecklingen av en näringsbrist är därför minimerade. Våra erfarenheter och resultat av mer än 3500 sleeve-operationer talar för att metoden är ett mycket effektivt hjälpmedel. Läs mer om sleevemetoden respektive bypassmetoden.

 • Hur lång erfarenhet har ni av överviktskirurgi?

  Vi på Capio CFTK har utfört överviktsoperation som sleeve gastrectomy och gastric bypass sedan år 2007. Sedan dess har vi hjälp över 4500 patienter till ett hälsosammare liv med ökad livskvalitet som följd. 

 • Jag känner mig osäker, kan jag få prata med en patient som genomgått viktoperation hos er?

  För att ta del av andras historia kan du läsa några av våra patienters berättelser.

 • Efter viktoperation

 • Kan jag gå upp i vikt efter en överviktsoperation?

  En överviktsoperation är ett verktyg där det krävs en stor livsstilsförändring för att få ett hälsosamt och bestående resultat. Om tidigare kost- och motionsvanor inte ändras kan viktuppgång förekomma efter operation. När du opereras hos oss får du support från vår dietist och sjuksköterska i två år för att underlätta din livsstilsförändring. Du får även hjälpmedel som en handbok skriven av CFTK:s dietist samt den klinikanpassade appen Baribuddy. 

 • Ljumskbråcksoperation

 • Varför minskar titthålskirurgi risken för att man ska få kroniska smärtor efter en ljumskbråcksoperation?

  Vid en konventionell operation arbetar man nära många nervgrenar i ljumsken. Cirka var tjugonde patient drabbas då av långvariga, i värsta fall, livslånga smärtor. Vid en titthålsoperation, speciellt med den teknik som används hos oss, undviker man denna risk. (Vi använder så kallad TEP-teknik utan mekanisk nätfixation).

 • Om jag har dubbelsidigt ljumskbråck, kan jag operera båda sidor samtidigt?

  Ja, det är en av de stora fördelarna med en titthålsoperation för ljumskbråck.

 • Hur länge behöver jag vara sjukskriven efter operation?

  Vid en okomplicerad laparoskopisk ljumskbråcksoperation går patienten i regel hem samma dag eller dagen efter. Beroende på patientens yrke kan man ibland vara i behov av upp till en veckas sjukskrivning. I de flesta fall dock räcker det för patienten att vara hemma 1-2 dagar. Bortsett från extrema belastningar (situps och liknande) kan man återuppta sina vanliga dagliga aktiviteter så gott som omgående.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke
Kvinna i färgglad klänning

Viktoperationer

Capio CFTK har lång erfarenhet av överviktskirurgi har har sedan 2007 utfört mer än 4500 viktoperationer.

Kirurg

Plastikoperationer

Capio CFTK har lång erfarenhet av plastikkirurgi och vi utför buk- och bröstplastik, överarm- och lårplastik, ögonlocksplastik samt fettsugning.

Sjuksköterska på väg in i operationssal

Övrig kirurgi

Capio CFTK har lång erfarenhet av kirurgi och vi opererar ljumskbråck, navelbråck, anala besvär, lipom och aterom samt utför skopier.