Blommor Blommor

Kvalitet och miljö

Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt kvalitets- och miljöarbete.

För oss på Capio CFTK är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom att göra rätt från början, får vi goda medicinska resultat, nöjda patienter och ett bättre resursutnyttjande.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

Resultat av Capio CFTKs patientenkät

Som ett led i Capio CFTKs kontinuerliga kvalitetsarbete genomförs löpande patientundersökningar för att säkerställa vårt kvalitetsarbete. Resultaten redovisas löpande. Undersökningarna baseras på våra opererade patienters upplevelser omkring en operation och ligger till grund för det resultat vi presenterar varje kvartal. Se resultaten här.

SOReg

SOREG är ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi. Organisationen utför årligen undersökningar för hur medicinsk kvalitet efterlevs inom vårt område. Ett gemensamt kvalitetsregister bidrar till att utveckla vården så att kvalitén höjs och behandlingsmetoderna utvecklas och förbättras. Capio CFTK deltar kontinuerligt i SOREGs kvalitetsundersökning. Läs mer på Soreg.

Synpunkter och förslag

Har du förslag, frågor eller synpunkter gällande vårt miljö- eller kvalitetsarbete? Vänligen skicka ett mail till maria.huss@capio.se som är vår verksamhetssamordnare. Vi är måna om att ständigt förbättra oss!

Kvalitetspolicy

Affärsområde Capio Specialistkliniker ska erbjuda bästa möjliga omhändertagande utifrån varje enskild patients behov och livssituation.

Vårt arbete är baserat på Capios värderingar:
Kvalitet - Medkänsla - Ansvar

Baserat på de fyra hörnstenarna modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning kan vi tillhandahålla vård av högsta kvalitet och med god tillgänglighet.

Detta uppnår vi genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare, en tydlig organisation med kommunicerade mål där vi strävar efter ständig förbättring.

Vi ska verka för ett gott samarbete och ha goda relationer med våra kunder och övriga intressenter.

Vi ska efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.

Miljöpolicy

Vi ska bidra till ett hållbart samhälle och en god levnadsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Vi ska ta miljöhänsyn i handlingar och beslut i det dagliga arbetet och öppet kommunicera vårt miljöarbete mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden.

Vi ska bidra till en hållbar utveckling och minska vår miljöbelastning genom att:

  • Främja kretsloppstänkandet och hushålla med resurser
  • Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbeta mot uppsatta miljömål och miljöaktiviteter
  • Ge våra medarbetare utbildning i miljökunskap samt ta till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
  • Göra inköp och upphandlingar av varor och tjänster med hänsyn till klimat och miljö
  • Säkerställa att vårt miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete
  • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet