Risker och komplikationer efter en viktoperation

Även om komplikationsrisken vid en viktoperation är mycket liten är det ändå viktigt att känna till de risker som finns.

En del komplikationer kan förekomma efter all kirurgi, en del kan förekomma efter alla typer av överviktsingrepp och några komplikationer är helt metodspecifika.

Sårinfektion

Efter all kirurgi kan man få sårinfektion, vilket dock är ovanligt efter titthålskirurgi av den typ som överviktsingrepp är. Sårinfektioner är i regel lindriga och behöver bara lokal behandling, vilket kan utföras på vårdcentraler av distriktssköterskor och sjuksköterskor.

Blödningar

Blödningar i samband med kirurgiska ingrepp, antingen under själva ingreppet eller under de första dygnen kan behöva behandlas och t o m leda till att man behöver göra ytterligare operationer. Blödning kan också medföra att man behöver frångå titthålstekniken och genomföra traditionell kirurgi med större snitt sk ”konvertering”. Man bör dock veta att konvertering till öppen kirurgi är en mycket sällsynt åtgärd som vi tar till endast i undantagsfall och för att rädda en annars potentiellt farlig situation.

Läckage

Läckage i det konstruerade ”magsäcksröret” efter LSG eller i skarven mellan magsäck och tarm efter GBP är båda allvarliga komplikationer som innebär att mag- och tarminnehåll kan läcka ut i fri bukhåla. Det innebär att man blir svårt sjuk och i regel måste genomgå ytterligare kirurgiska ingrepp för att täta läckan och också dränera bukhålan. Läckage är mycket ovanligt men kan förstås förekomma, vilket man bör vara införstådd med inför operationen. Om ett läckage skulle inträffa så sker det nästan alltid inom något till ett par dygn efter operationen.

Tarmvred efter en gastric bypass

Gastric bypass (GBP) innebär att man ”kopplar om” mag-tarmsystemet. Efter ingreppet finns det därför förutsättningar för att tarmarna kan sno sig kring sig själva och ge upphov till tarmvred och sk inre bråck. Risken för det är som störst när man gått ner i vikt och när man nått viktstabilitet. Metoden vid GBP har därför modifierats något över tid för att minska risken för tarmvred. Risken är idag mindre än tidigare men finns fortfarande. Risken för tarmvred efter sleeve gastrectomy (LSG) är inte högre än efter vilket annat kirurgiskt bukingrepp som helst eftersom mag-tarmkanalens anatomi är intakt efter ingreppet förutom att magsäcken gjorts mindre.

Halsbränna efter en sleeve gastrectomy

Efter en sleeve gastrectomy finns det en ökad risk för att få besvär med halsbränna, bröstbränna och sura uppstötningar. Dessa symtom förekommer under de första månaderna efter operationen och i de allra flesta fall försvinner symptomen helt så småningom. I några enstaka fall kvarstår dock problemen och kan då kräva livslång behandling med så kallade protonpumpshämmare som exempelvis Omeprazol. Om man innan ingreppet har mycket besvär med halsbränna, bröstbränna och/eller sura uppstötningar och dessutom har ett signifikant magmunsbråck kan gastric bypass vara en mer lämplig operationsmetod.  Detta diskuteras vid konsultationen med vår kirurg.

Avslutningsvis kan sägas att komplikationer till överviktskirurgiska ingrepp är sällsynta men att frågor kring det givetvis bör tas upp i samtalen före det planerade ingreppet.