Lila trift mot bergvägg i bakgrunden Lila trift mot bergvägg i bakgrunden

Vanliga frågor och svar

Det finns många frågor om att få vård hos oss. Här har vi samlat svaren på de frågor vi oftast får från er patienter och anhöriga.
 • Bli patient

 • Hur blir jag inlagd hos er?

  Våra geriatriska slutenvårdsavdelningar tar emot patienter direkt från hemmet, ambulans, primärvården eller från akutsjukhusen efter remiss från läkare. Många av våra patienter har flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. De flesta är äldre än 65 år, men även du som är yngre än så och i behov av geriatrisk slutenvård är välkommen till oss. 

  Från maj 2019 är geriatrisk specialistvård, inklusive minnesutredning, vårdval i Region Stockholm. Det betyder att du som bor i regionen kan välja någon av våra mottagningar när du är i behov av denna typ av vård. Se respektive verksamhets sida för primärt upptagningsområde.

 • Får jag göra en minnesutredning hos er?

  Vi tar emot patienter som är 65 år eller äldre och som har remitterats till oss för en utredning av minnesproblem. Innan du kommer till oss ska din vårdcentral eller annan vårdgivare ha gjort en grundläggande minnesutredning. Det görs för att utesluta andra sjukdomar än demenssjukdomar, till exempel sköldkörtelhormonrubbning.

  Från maj 2019 är geriatrisk specialistvård, inklusive minnesutredning, vårdval i Region Stockholm. Det betyder att du som bor i regionen kan välja någon av våra mottagningar när du är i behov av denna typ av vård. Se respektive verksamhets sida för primärt upptagningsområde. 

 • För patienter

 • Vad ska jag ta med mig?

  Du får låna sjukhuskläder på avdelningen. Bra saker att ha med är hygienartiklar, tofflor/innerskor, skor till träning och ytterkläder. Kom ihåg att du behöver ha en uppsättning kläder, skor och hemnycklar tillgängliga när du blir utskriven. 

 • Vad kan jag förvänta mig av min vårdtid hos er?

  Vi vill att ditt liv ska vara så bra som möjligt och vi vill att både du och dina närstående ska känna er trygga och delaktiga i den vård du får. Därför skapas en individuell vårdplan som är anpassad efter just dina behov. I samtal med dig och vid behov dina närstående sätter vi i samband med inskrivning upp mål för den tid du vårdas hos oss. Utifrån dessa mål bestämmer alla som ska arbeta med dig vad vi ska göra med och för dig. Planen revideras om situationen förändras och innehåller till exempel information om vilka läkemedel du ska få, om du ska få sjukgymnastik och hur den ska se ut, om du behöver hjälpmedel och så vidare. Allt antecknas i din journal, så att alla som arbetar med dig vet vad som gäller.

  Det är viktigt för oss att du upplever att du får ett vänligt och respektfullt bemötande och att vi tar ansvar för att den vård vi ger dig håller hög kvalitet. 

 • Behöver jag dela rum på vårdavdelningen?

  De flesta av våra mottagningar har både enkelrum och rum för två patienter. 

 • Finns det tillgång till annat på sjukhuset?

  I anslutning till våra mottagningar finns ofta tillgång till annan service såsom apotek, kiosk, restaurang/cafeteria, fotvård, frisör och sjukhuskyrka. Kyrkan kan även förmedla kontakt med andra trossamfund. Se respektive mottagningssida för utbud eller hör efter med personalen på din avdelning vad som gäller där just du vårdas.

 • När blir jag utskriven?

  Vårdtiden hos oss är oftast mellan 8-10 dygn. Innan du skrivs ut gör vi tillsammans en bedömning av ditt fortsatta vård- och rehabiliteringsbehov. När det är dags för dig att bli utskriven, så samarbetar vi med primärvården och kommunens biståndshandläggare, förutsatt att du själv vill det. Genom det hoppas vi öka tryggheten för dig när du ska åka hem.

 • Hur lång tid tar en minnesutredning?

  En minnesutredning består av flera olika undersökningar och tar oftast ungefär 3 månader. I samband med utredningen träffar du på läkare som är specialiserade inom geriatrik med inriktning på demenssjukdomar, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och ibland neuropsykologer.

  Det är bra om någon anhörig följer med dig på besöken. Anledningen till det är att det ingår i utredningen att ta reda på hur ditt minne har förändrats över tid.

  Läs mer om minnesutredning här: Så går en minnesutredning till steg-för-steg 

 • För anhöriga

 • Får jag besöka en anhörig som vårdas hos er?

  Besökare är varmt välkomna alla dagar. Se respektive verksamhets sida för information om besökstider. Önskar du komma på besök under andra tider är du välkommen att kontakta ansvarig personal. 

 • Hur kan jag som anhörig vara delaktig i vården av min närstående?

  Du som anhörig har en viktig roll i vården av din närstående och vi ser gärna att ni förmedlar information och behov som är av värde för planeringen. Om det finns behov av fortsatt vård, omsorg och stöd efter utskrivning blir ni erbjudna ett möte på avdelningen med berörda aktörer, till exempel öppenvården och kommunen. Det är din närståendes behov som avgör vilka som deltar på mötet och som anhörig har du en viktig roll i att förmedla hur hemsituationen fungerar.  

 • Vilket stöd kan jag som anhörig få av er?

  Våra kuratorer finns där som samtalsstöd för dig och kan även hjälpa till med kontakter med kommunen, Försäkringskassan och andra myndigheter. Vid vissa situationer kan det bli aktuellt att söka närståendepenning. Våra läkare skriver de intyg som behövs för att kunna göra ansökan, men också eventuella intyg som du som anhörig kan behöva, till exempel om du behöver avboka en resa för att din närstående har blivit sjuk.

  Naturligtvis är du också alltid välkommen att prata med någon av oss i personalen om du har frågor kring den vård din närstående får. 

 • Patient- och datasäkerhet

 • Varför behöver ni mina personuppgifter?

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

  • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter
  • administration som rör dig i syfte att ge vård
  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
  • att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården

  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

  Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

  Din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 • Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

  I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst tio år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

  Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

  I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.

  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandligen.

  Klagomål?

  Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen. 

  Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.

  Personuppgiftsansvarig för Löwet och Nacka: Capio Geriatrik Nacka AB, Lasarettsvägen 4, 131 83 Nacka.

  Personuppgiftsansvarig för Nynäshamn och Vårberg: Capio Legevisitten AB, Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd.

  Dataskyddsombud: Roger Nordström, Capio Geriatrik Nacka AB, Lasarettsvägen 4, 131 83 Nacka.

 • Har Capio tystnadsplikt?

  Ja, för vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

 • Hur kan jag läsa min journal?

  Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. I vissa landsting kan du läsa information ur din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster.

  Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster, eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare.

  Din beställning ska innehålla följande:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • din underskrift
  • hur du önskar få kopiorna (till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev, eller hämta på vårdenheten)
  • vilken mottagning/avdelning/klinik du besökte
  • vilket år, helst specifikt datum
 • Kan andra vårdgivare se min journal?

  Ja, om du samtycker, eller om det finns fara för liv eller hälsa.

  I Sverige har så kallad sammanhållen journalföring införts. Det innebär att alla vårdgivare kan få tillgång till den journalinformation som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vårdhos en ny vårdgivare.

  Men det betyder inte att journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare automatiskt syns hos en annan. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter krävs rätt behörighet. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

  Om det finns fara för liv och hälsa finns det dock möjlighet för vårdpersonalen att ta del av dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Det kräver att vårdpersonalen kontaktar den vårdgivare som har den journalinformation som anses vara av betydelse, och ber om en så kallad nödöppning – att tillfälligt få häva spärren.

  Du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

 • Hur spärrar jag min journal?

  Begäran av spärr görs via den vårdenhet du varit i kontakt med, antingen via telefon eller besök. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Därefter ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

  Om du har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka din vårdenhet.

  Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd kan du vända dig till IVO:s regionala enhet.

 • Hur vet jag vem som har läst min journal?

  Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta är staffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

  Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka en skriftlig begäran med vanlig post till din vårdgivare.

  Begäran ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta. Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 • Vad gör jag om det står fel i journalen eller om jag vill att en anteckning ska tas bort?

  Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen.

  Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

  Begära att journalanteckningar tas bort

  Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Sparar ni de prover jag tagit?

  Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prover sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

  Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

 • Vad är nationella kvalitetsregistret?

  För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregistret. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

  Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter.

  Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta.

  Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

Stol med stoppad dyna i färgglatt tyg med fågelmönster

Våra verksamheter

Vi finns på fyra platser i Region Stockholm. Hitta din närmaste verksamhet. 

Vårdas av oss

Vi erbjuder specialiserad geriatrisk vård med målsättning att hjälpa dig nå bästa möjliga livskvalitet.