Behandling av personuppgifter

Din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Capio Läkargruppen AB, Box 344, 701 46 Örebro

Dataskyddsombud

My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

  • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
  • administration som rör dig i syfte att ge vård,
  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
  • att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården,
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka sms-påminnelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

Inom företagshälsovården registreras uppgifter för att kunna administrera avtal som arbetsgivare har med oss. Från detta register erhålls fakturor och statistik på vilka tjänster vi har utfört. Ur statistiken går det inte att utläsa vad enskilda personer har fått för vård eller diagnos.

Kategorier av personuppgifter

För uppräknade ändamål med personuppgiftsbehandlingen behandlar vi dina personuppgifter, vilket inkluderar uppgifter om personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter där det anses nödvändigt för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.

Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

Sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen

Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

För vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

Bevarande och gallring

I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst 10 år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

Sammanhållen journalföring

Journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare. För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring via Nationell Patientöversikt, NPÖ. Genom sammanhållen journalföring kan vårdpersonal få tillgång till journalinformation hos andra vårdgivare som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal krävs rätt behörighet hos vårdpersonalen. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare både för dig som patient och för vårdgivaren. Men du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

Spärr av patientjournal
Du har rätt att spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare, s.k. yttre spärr, men då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. Du har också rätt att spärra din journal för andra vårdenheter på Capio Läkargruppen, s.k. inre spärr.

Begäran av spärr ska göras hos den vårdenhet du varit i kontakt med antingen via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via telefon.

Hävning av spärrad patientjournal
Om du själv har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via telefon.

Nödöppning kan användas 
Om det finns fara för liv och hälsa och du är medvetslös, eller alltför medtagen för att ge din tillåtelse till vårdpersonalen att ta del av uppgifter i en sammanhållen journal, finns det möjlighet för vårdpersonalen att göra det utan ditt samtycke. Om du har spärrat din journal ser vårdpersonalen först vilka vårdgivare som har journalinformation om dig i den sammanhållna journalen. De journaluppgifter som bedöms kunna ha betydelse för den aktuella vårdsituationen kan personalen få tillgång till. Då måste vårdpersonalen kontakta den andra vårdgivaren som tillfälligt kan häva spärren och därmed gör det möjligt att läsa journaluppgifterna med en nödöppning.

Nationella kvalitetsregister

För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregister. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter.

Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta.

Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

Biobank

Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prov sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

Dina rättigheter

Läsa din journal
Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Genom att logga in med din e-legitimation kan du se din journal med uppgifter från 1 december 2016.

Mer information om journal via nätet

Journalkopior på papper
Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (länk finns på respektive mottagningssida under Vårdutbud) eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare. Använd då formuläret nedan och skicka det till Capio Läkargruppen, Box 344, 701 46 Örebro.

Formulär för beställning av journalkopior

Loggutdrag
Om någon som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

Du kan beställa loggutdrag via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka en skriftlig begäran från dig med vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare.

Begäran ska innehålla:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • tidsperiod som loggutdraget ska innefatta

Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev.

Begära rättelse av felaktiga personuppgifter
Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att begära en notering om din avvikande mening i journalen.

Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

Begära att journalanteckningar tas bort
Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos .

Klagomål

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till din vårdenhet. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.     

Du kan också vända dig till om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.