Organisationsutveckling

Vi hjälper dig förbättra din organisation med hjälp av OBM - Organizational Behavior Management.

”Vi har ju väletablerade rutiner… som folk ändå inte följer.”

”Vi har informerat medarbetarna och ändå många verkar ha glömt bort vad vi sa.”

”De vet ju vad de ska göra när man frågar de direkt men sedan går de och gör tvärtom.”

”Vi försökte effektivisera produktionen men trots insatser verkar den inte stiga.”

”Vi har pratat så mycket om respekt och folk hamnar hela tiden i konflikter ändå.”

Känner du igen något av påståendena ovan? Då kan OBM vara något för ditt företag.

Vad är OBM?

OBM är en metod inom arbets- och organisationspsykologi som använder kunskap om människans inlärning och applicerar den på grupp- och organisationskontext.

Vad kan vi åstadkomma med hjälp av OBM?

OBM har beteende som huvudfokus. I stort kan vi med hjälp av OBM påverka allt som har med beteende att göra, det vill säga allt vi gör i en organisation. Användningsområdet är otroligt brett men de vanligaste OBM insatserna kan exempelvis omfatta:

  • Förstärkning av prestationshöjande beteenden
  • Effektivisering av arbetsprocesser
  • Förbättring av följsamhet till regler, rutiner, lagar eller policys
  • Förbättring av säkerhet och trygghet på arbetsplatser
  • Ledarskapseffektivisering
  • Samarbetsoptimering
  • Gruppklimat

Hur kan ett OBM uppdrag se ut i praktiken?

Oavsett hur stort eller litet uppdrag kan vara brukar vi ta det i 4 steg (MASK)

M – Mål: Du som uppdragsgivare träffar en av åra konsulter för att diskutera mål och syfte med en OBM insats. Huvudfrågor på det stadiet kan vara: Vad vill vi åstadkomma? Hur viktigt är det för oss att få till just detta resultat? Vad har vi hittills prövat? Vilka är målgrupper för insatsen? Vilka andra aktörer kan spela roll?

A – Analys: Våra konsulter genomför en noggrann beteendeanalys. Beroende på uppdragets karaktär kan detta steg ha olika former från dokumentanalys och observation genom fördjupade intervjuer med nyckelpersoner eller grupper till enkätundersökningar och experiment. Metodval styrs av uppdragsmål och görs i samråd med uppdragsgivaren.

S – Skapa förändring: Våra konsulter (ofta tillsammans med nyckelpersoner från uppdragsgivarorganisation) förbereder och presenterar en design över beteendeförändring. Vidare finns våra konsulter tillgängliga under hela implementeringsprocessen.

K – Kontrollera: Insatseffekten mäts kontinuerligt under implementeringsperioden. Uppdraget avslutas med skriftlig redovisning och utvärdering.

Hur fungerar OBM?

I OBM undersöker vi vad som driver medarbetarnas beteende i en konkret arbetssituation (BETEENDEANALYS) och försöker hitta effektiva strategier (FÖRSTÄRKARE) att påverka det beteendet i önskad riktning.

Hur vet vi att en OBM-insats ger effekt?

I OBM förlitar vi oss på kontinuerliga mätningar för att kunna iaktta förändringar över tid. Förutom att mäta huvudeffekten försöker vi också kontrollera för andra faktorer som kan påverka huvudutfall.