Plantor som växer Plantor som växer

Kvalitet och miljö

Vårt kvalitetsarbete är en naturlig del i vardagen och vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla och förbättra oss inom miljöområdet.

Kvalitet

Att utveckla och förbättra kvaliteten i vårt arbete är en ständig process. I detta arbete inkluderar vi allt från medicinsk kvalitet, medicinsk omvårdnad och patientsäkerhet till service för patienter och anhöriga samt utbildning och arbetsmiljö.

Systematiskt förbättringsarbete - en integrerad del av Capio-modellen

Alla delar av Capio Läkargruppens kvalitetsledningsarbete är väl dokumenterade och innefattar planering, genomförande och uppföljning. Kvalitetsledningssystemet är känt och förankrat i hela organisationen och överensstämmer med Capio-modellen (se figur). Capio-modellen beskriver hur vi genom att sätta patienten i centrum bygger en organisation med utgångspunkt i vår kunskap om patientbehoven. Den beskriver vår värdegrund och är vår kompass i allt vi gör. I modellen illustreras bl a. hur vi genom systematiskt förbättringsarbete sätter mål och mäter kvalitet för att veta var vi står och hur vi kan bli bättre.

Vi utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar där vi jämför oss med oss själva och med andra i de fall det går. Resultaten visar att vi har mycket nöjda patienter.

Capio Läkargruppen deltar i alla medicinska kvalitetsregister som är relevanta. Där jämför vi oss med övriga vårdgivare i Sverige. 2003 erhöll vi Utmärkelsen Svensk Kvalitet och vi har varit certifierade avseende kvalitet enligt ISO 9001:2015. Fr o m 1 december kommer vi att ingå i ett Capioövergripande kvalitets- och miljöledningssystem. Extern och intern kvalitets- och miljörevision kommer att genomföras under 2020.

Engagerade och motiverade medarbetare är nyckeln i vårt kvalitetsarbete. Hög kvalitet och utveckling av arbetssätt och metoder är nödvändigt för att vi ska uppfylla krav och nå vårt mål som är att vi ska ha nöjda patienter, kunder, uppdragsgivare och medarbetare.

För mer information kontakta:
Verksamhetschef Anita Holmqvist, 019-21 79 79

Miljö

Vi har varit miljöcertifierade enligt 14001:2015. Fr o m 1 december 2019 kommer vi att ingå i ett Capioövergripande kvalitets- och miljöledningssystem. Extern och intern kvalitets- och miljörevision kommer att genomföras under 2020.

Miljöarbetet innebär att vi har:

 • En antagen miljöpolicy
 • En miljöplan med tydliga och tidsbestämda mål
 • Ett miljöombud
 • Rutiner för att informera personal om företagets miljöarbete

Våra miljömål 2017-2021

 • Inköpsmål – Vi ska minska miljöpåverkan vid inköp av varor och tjänster. 
 • Energimål – Vi ska minska vår energiförbrukning mellan åren 2017-2021 jämfört med år 2016 (1 223 786 kWh)
 • Transportmål – Vi ska minska miljöpåverkan av transporter.
 • Avfallsmål – Vi ska minimera det konventionella avfallet och öka källsorteringen med 10 % mellanåren 2017-2021
 • Läkemedelsmål – Vi ska minska förbrukningen av miljöpåverkande läkemedel.

Vårt arbete har lett till en ökad medvetenhet och kunskap om miljöfrågor både hos ledning och den enskilde medarbetaren. Förbättringar inom miljöområdet i verksamheten har en central roll och ingår i det dagliga arbetet.

För mer information kontakta:
Miljöombud Malin Güvenal

 • Kvalitetspolicy

  Affärsområde Capio Specialistkliniker ska erbjuda bästa möjliga omhändertagande utifrån varje enskild patients behov och livssituation.

  Vårt arbete är baserat på Capios värderingar:

  Kvalitet - Medkänsla - Ansvar

  Baserat på de fyra hörnstenarna modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning kan vi tillhandahålla vård av högsta kvalitet och med god tillgänglighet.

  Detta uppnår vi genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare, en tydlig organisation med kommunicerade mål där vi strävar efter ständig förbättring.

  Vi ska verka för ett gott samarbete och ha goda relationer med våra kunder och övriga intressenter.

  Vi ska efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.

 • Miljöpolicy

  Affärsområde Capio Specialistklinikers verksamheter ska bidra till ett hållbart samhälle och en god levnadsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

  Vi ska ta miljöhänsyn i handlingar och beslut i det dagliga arbetet och öppet kommunicera vårt miljöarbete mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden. Vi bedömer vår miljöpåverkan inom dessa områden:

  • Avfall
  • Energi
  • Kemikalier
  • Inköp
  • Läkemedel
  • Vatten och avlopp
  • Transporter
  • Textilier
  • Nödlägen

  Vi ska bidra till en hållbar utveckling och minska vår miljöbelastning genom att:

  • Främja kretsloppstänkandet och hushålla med resurser
  • Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbeta mot uppsatta miljömål och miljöaktiviteter
  • Ge våra medarbetare utbildning i miljökunskap samt ta till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
  • Göra inköp och upphandlingar av varor och tjänster med hänsyn till klimat och miljö
  • Säkerställa att vårt miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete
  • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet