Plantor som växer Plantor som växer

Kvalitet och miljö

Vårt kvalitetsarbete är en naturlig del i vardagen och vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla och förbättra oss inom miljöområdet.

Kvalitet

Att utveckla och förbättra kvaliteten i vårt arbete är en ständig process. I detta arbete inkluderar vi allt från medicinsk kvalitet, medicinsk omvårdnad och patientsäkerhet till service för patienter och anhöriga samt utbildning och arbetsmiljö.

Systematiskt förbättringsarbete - en integrerad del av Capio-modellen

Alla delar av Capio Läkargruppens kvalitetsledningsarbete är väl dokumenterade och innefattar planering, genomförande och uppföljning. Kvalitetsledningssystemet är känt och förankrat i hela organisationen och överensstämmer med Capio-modellen (se figur). Capio-modellen beskriver hur vi genom att sätta patienten i centrum bygger en organisation med utgångspunkt i vår kunskap om patientbehoven. Den beskriver vår värdegrund och är vår kompass i allt vi gör. I modellen illustreras bl a. hur vi genom systematiskt förbättringsarbete sätter mål och mäter kvalitet för att veta var vi står och hur vi kan bli bättre.

Vi utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar där vi jämför oss med oss själva och med andra i de fall det går. Resultaten visar att vi har mycket nöjda patienter.

Capio Läkargruppen deltar i alla medicinska kvalitetsregister som är relevanta. Där jämför vi oss med övriga vårdgivare i Sverige. 2003 erhöll vi Utmärkelsen Svensk Kvalitet och vi har varit certifierade avseende kvalitet enligt ISO 9001:2015. Numera ingår vi i ett Capioövergripande kvalitets- och miljöledningssystem. Extern och intern kvalitets- och miljörevision har genomförts under 2020.

Engagerade och motiverade medarbetare är nyckeln i vårt kvalitetsarbete. Hög kvalitet och utveckling av arbetssätt och metoder är nödvändigt för att vi ska uppfylla krav och nå vårt mål som är att vi ska ha nöjda patienter, kunder, uppdragsgivare och medarbetare.

För mer information kontakta:
Verksamhetschef Anita Holmqvist, 019-21 79 79

Miljö

Vi har varit miljöcertifierade enligt 14001:2015 men numera ingår vi i ett Capioövergripande kvalitets- och miljöledningssystem. Extern och intern kvalitets- och miljörevision har genomförts under 2020.

Vårt arbete har lett till en ökad medvetenhet och kunskap om miljöfrågor både hos ledning och den enskilde medarbetaren. Förbättringar inom miljöområdet i verksamheten har en central roll och ingår i det dagliga arbetet.

För mer information kontakta:
Miljöombud Malin Güvenal

  • Kvalitetspolicy

  • Miljöpolicy