Corona-virus Corona-virus

Reseintyg/friskintyg COVID-19

Hos oss kan du boka tid för provtagning och utfärdande av reseintyg/friskintyg gällande COVID-19.

For information in English, please look further down on this page.

På grund av rådande omständigheter med COVID-19 kräver flertalet länder ett reseintyg och negativt COVID-test vid inresa. Vi erbjuder denna provtagning och kan utfärda reseintyg vid negativt provsvar. Besök resebolagets hemsida, aktuella landets ambassads hemsida samt eventuella transferdestinationers hemsidor för uppdaterad information och krav.

COVID-19 PCR

Efter genomfört test hos oss tar det i dagsläget 24-36 timmar att få svar från laboratorium. Då svaret måste vara färskt vid inresan till din destination ska du vara ute i god tid för avresa. Vid negativt PCR-test finns ditt reseintyg att hämta i vår reception om du inte valt att få intyget sänt till .

Pris: Intyget kostar 2 000 kr/person som betalas i receptionen före ditt besök.

Vi utfärdar även läkarintyg Fit to fly

  • Fit to fly-intyg inklusive Covid PCR test:  2 900 kr/person.
  • Fit to fly-intyg exklusive Covid PCR test:  2 000 kr/person.

COVID-19 ANTIGEN

Vid negativt ANTIGEN-test finns ditt reseintyg att hämta i vår reception inom 1 timme om du inte valt att få intyget sänt till .

Pris: Intyget kostar 1 300 kr/person som betalas i receptionen före ditt besök.

COVID-19 ANTIKROPPAR

För att antikroppsnivåerna ska hinna nå en mätbar nivå behöver du vänta minst 14 dagar från att du blivit helt frisk innan du tar ditt test.

OBS! Som vaccinerad mot COVID-19 kan du vara immun mot viruset även om antikroppstestet visar negativt. Ett negativt antikroppssvar utesluter inte heller att du kan ha genomgått en corona-infektion.

Vid påvisbara Antikroppar för COVID-19 finns ditt reseintyg att hämta i vår reception efter 7 dagar om du inte valt att få intyget sänt till

Pris: Intyget kostar 1 450 kr/person som betalas i receptionen före ditt besök.

OBS! Krav på att uppvisa giltigt pass vid besöket.

Bokning 

Ring 019-500 25 27 måndag - fredag kl 08.00 - 16.00 för mer information och tidsbokning.

Mer information om Corona-viruset på capio.se

 

In English

Travel certificates/health certificates COVID-19

We offer sampling and issuing of travel certificates/health certificates regarding COVID-19.

Due to prevailing circumstances with COVID-19, most countries require a travel certificate and negative COVID test upon entry. We offer this sampling and can issue travel certificates in the event of a negative test result. Visit the travel company's website, the current country's embassy's website and the websites of any transfer destinations for updated information and requirements.

COVID-19 PCR

After completing a test with us, it currently takes 24-36 hours to receive test results from the laboratory. As the test result must be recent when entering your destination, you need to plan for your sampling in plenty of time before departure. If you have a negative PCR test, your travel certificate can be picked up at our reception if you have not chosen to have the certificate sent to .

Price: The certificate costs SEK 2,000 / person, which is paid at the reception before testing

We offer medical certificates Fit to fly

  • Fit to fly certificate including Covid PCR test: SEK 2,900 / person.
  • Fit to fly certificate excluding Covid PCR test: SEK 2,000 / person.

COVID-19 ANTIGEN

If you have a negative ANTIGEN test, your travel certificate can be picked up at our reception within an hour if you have not chosen to have the certificate sent to .

Price: The certificate costs SEK 1,300 / person, which is paid at the reception before testing.

COVID-19 ANTIBODIES

In order for the antibody levels to reach a measurable level, you need to wait at least 14 days from being completely healthy before taking your test.

NOTE! Even though you are vaccinated against COVID-19, you may be immune to the virus even if the antibody test shows negative. A negative antibody test also does not rule out that you may have had a corona infection.

In case of detectable antibodies for COVID-19, your travel certificate can be picked up at our reception after seven days, if you have not chosen to have the certificate sent to .

Price: The certificate costs SEK 1,450 / person, which is paid at the reception before testing.

NOTE! Requirement to present a valid passport at your appointment.

To make an appointment or receive more information call

019-500 25 27 Monday - Friday at 08.00 - 16.00

Read more about the Corona virus at capio.se