Medarbetare tar emot telefonsamtal Medarbetare tar emot telefonsamtal

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor som har med ditt besök hos oss att göra.
 • Patient- och datasäkerhet

 • Varför behöver ni mina personuppgifter?

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

  • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter
  • administration som rör dig i syfte att ge vård
  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
  • att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården

  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

  Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

  Din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 • Har Capio tystnadsplikt?

  Ja, för vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

  Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

  I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.

  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

  Klagomål?

  Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen. 

  Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.

  Personuppgiftsansvarig: Capio Lundby Närsjukhus, Box 8753, 402 76  Göteborg

  Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

 • Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

  I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst tio år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

 • Kan andra vårdgivare se min journal?

  Ja, om du samtycker, eller om det finns fara för liv eller hälsa.

  I Sverige har så kallad sammanhållen journalföring införts. Det innebär att alla vårdgivare kan få tillgång till den journalinformation som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

  Men det betyder inte att journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare automatiskt syns hos en annan. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter krävs rätt behörighet. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

  Om det finns fara för liv och hälsa finns det dock möjlighet för vårdpersonalen att ta del av dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Det kräver att vårdpersonalen kontaktar den vårdgivare som har den journalinformation som anses vara av betydelse, och ber om en så kallad nödöppning – att tillfälligt få häva spärren.

  Du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

 • Hur kan jag läsa min journal?

  Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. I vissa landsting kan du läsa information ur din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster.

  Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster, eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare.

  Din beställning ska innehålla följande:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • din underskrift
  • hur du önskar få kopiorna (till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev, eller hämta på vårdenheten)
  • vilken mottagning/avdelning/klinik du besökte
  • vilket år, helst specifikt datum
 • Vad gör jag om det står fel i journalen eller om jag vill att en anteckning ska tas bort?

  Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen.

  Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

  Begära att journalanteckningar tas bort

  Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Hur vet jag vem som har läst min journal?

  Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta är straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

  Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka en skriftlig begäran med vanlig post till din vårdgivare.

  Begäran ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta. Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 • Hur spärrar jag min journal?

  Begäran av spärr görs via den vårdenhet du varit i kontakt med, antingen via telefon eller besök. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Därefter ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

  Om du har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka din vårdenhet.

  Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd kan du vända dig till IVO:s regionala enhet.

 • Sparar ni de prover jag tagit?

  Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prover sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

  Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

 • Vad är nationella kvalitetsregistret?

  För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregistret. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

  Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter.

  Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta.

  Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

 • Synpunkter på vården

 • Jag är missnöjd med mitt besök, vem vänder jag mig till?

  Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål. Kontakta i första hand oss på mottagningen. Oftast kan vi lösa problemet tillsammans. 

  Du kan också vända dig till landstingets/regionens patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal.

  Om ditt klagomål är av allvarlig karaktär kan du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård, eller till patientnämnden.

 • Jag har kommit till skada i samband med den vård jag fått, vad kan jag göra?

  Om du drabbats av en skada när du vårdats inom offentligt finansierad sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns även att hämta på mottagningen.

  Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till Läkemedelsförsäkringen. Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.

Information inför ditt besök

Service A-Ö

 • Apotek

  Närmsta apotek finns i direkt anslutning till sjukhuset, på Wieselgrensplatsen.

 • Avgifter

 • Bankomat

  Bankomat finns i direkt anslutning till sjukhuset, på Wieselgrensplatsen.

 • Betalning centralreception

  Vi föredrar betalkort som betalning, möjlighet till inbetalningskort och kontant betalning finns. Frikort måste visas i kassan, annars riskerar man att få faktura. Glöm inte att spara dina kvitton i ett högkostnadskort, finns att få i kassan. 

 • Bestrida faktura

  Önskar du bestrida en faktura ska du fylla i följande blankett, som skrivs ut och skickas till vår Fakturaenhet, mer info i blanketten Bestrida faktura,pdf

 • Fotografering/Filmning

  Det är inte tillåtet att filma eller fotografera i hälso- och sjukvårdens lokaler i Västra Götalandsregionen utan medgivande. 

 • Hitta till oss

  Capio Lundby Närsjukhus ligger centralt på Hisingen, cirka 10 minuter från Göteborgs centrum. Du kan komma till oss både med kollektivtrafik, Flexlinjen och bil.

  Kollektivtrafik

  Flertalet bussar, spårvagnar och Flexlinjer går hit. Sjukhuset ligger ett par minuters promenad från hållplatsen Wieselgrensplatsen.

  Sök din kollektivresa här:
  Västtrafik, Reseplaneraren
  Flexlinjen

  Bil

  Sök din personliga resväg till:
  Wieselgrensplatsen 2A, 417 17  Göteborg

  GPS-koordinater

  N 57° 43.289'
  E 11° 56.202' 
  6406217, 1269545

  WGS 84 - decimal: 
  57.72149, 11.93671

  SWEREF99:
  6401828, 317565

  Parkering

  Besöksparkering finns i närområdet.

 • Mat och dryck

  Det finns ett brett urval av kaféer, restauranger och mataffärer på Wieselgrensplatsen. På vårdavdelningen serveras vid behov enklare förtäring för patienter.

 • 1177 Vårdguiden

  Med mobilt bankID kan du via e-tjänsterna kontakta din mottagning när det passar dig och du får svar inom några dagar. Du kan t ex  av-/omboka tid, förnya recept, skriva egenremiss, läsa din journal (läs mer nedan) eller beställa journalkopior. 

  Alla våra specialistenheter är anslutna till dessa dygnet-runt-öppna tjänster, direktlänkar finns på varje enhets sida, välj under Vårdutbud. 

 • Journal på nätet/Journalbeställning

  Med mobilt bankID kan du på ett säkert sätt via en av 1177 Vårdguidens e-tjänster "Journalen" läsa din journal på nätet. Läs mer om detta hos 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  Önskar du kopior av din journal före december 2016 kan du beställa det antingen via inloggning på 1177.se eller genom en journalbeställning som du fyller i, signerar och skickar till oss. Då tillkommer en avgift på 50 kr fr o m 10 sidor, därefter 2 kr/sida, max 300 kr. Porto över 20 g och ev postförskott tillkommer. 

  Mer information om journal på nätet hittar du här

  Läs mer om hur vi hanterar information om dig under Vanliga frågor och svar.

 • Mobiltelefon

  Sekretess och integritet är självklara begrepp hos oss. Vi ber dig använda mobiltelefon med respekt för omgivningen. Besökare till Öron-näsa-halsenheten ombedes stänga av sin mobiltelefon då den stör hörselapparatur.

  Mobiltelefon får inte användas för ljudupptagning eller som kamera utan medgivande.

 • Patientvägledare

  Vår patientvägledare kan hjälpa till när det uppstått problem i vården. 

 • Parkering

  Besöksparkering finns i direkt anslutning till sjukhuset. Betalning kan ske med alla kort och mynt.

 • Rullstol

  Det finns en rullstol i entrén för kortare utlåning till patienter som besöker oss.

 • Sjukresor

  I vår entré finns direkttelefoner till taxi, Flexlinjen och sjukresekontoret. Receptionen hjälper gärna till om du behöver hjälp.

  Regler för sjukresor hittar du här.

 • SMS-påminnelser

  Vi erbjuder en kostnadsfri mobiltjänst för dig som vill kunna få SMS-påminnelse direkt till din mobiltelefon. Enligt lag måste du själv godkänna detta.

  Läs mer om sms-påminnelser.

 • Telefonkösystem, Tele-Q

  För att öka tillgängligheten har vi direktnummer med knappval till merparten av våra enheter. Vi använder telefonkösystemet Tele-Q. Läs mer om det här.

 • Tillgänglighetsdatabasen, TD

  TD är en databas som erbjuder information om olika verksamheters fysiska tillgänglighet. Huvudprincipen är att varje verksamhet ska beskrivas så väl att du själv kan avgöra om du kan besöka platsen eller inte. Vi finns nu med i Tillgänglighetsdatabasen, sök på "Lundby sjukhus" så hittar du samtliga våra enheter.

 • Tolk

  När du ringer och bokar din tid hos oss så meddela om du behöver tolk och på vilket språk. Ibland kanske du vill ta med dig någon nära vän eller anhörig som tolk. För att undvika missförstånd och säkerställa att all information tolkas korrekt rekommenderar vi auktoriserad tolk. Vi anlitar Tolkförmedling Väst.

  På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om regler och rättigheter vid behov av tolk.

 • Öppettider reception och växel

  Reception

  Måndag - fredag 7.00 - 16.00, helgfri vardag. Kvällsmottagningar kan förekomma.

  Växel

  Måndag - fredag 8.00 - 17.00, helgfri vardag.