Exteriör, skylt välkommen till Capio Lundby Närsjukhus Exteriör, skylt välkommen till Capio Lundby Närsjukhus
Capio Lundby Närsjukhus skall uppfylla patientens krav och förväntningar genom att erbjuda rätt och säker vård utifrån våra åtaganden.

Hälsofrämjande sjukhus

 • Vi skall vara ett hälsofrämjande sjukhus
 • Vi skall aktivt bidra till en hållbar utveckling genom miljömedveten personal och genom att upphandling av varor och tjänster sker på ett miljöanpassat sätt.
 • Vi skall ha en god och säker arbetsmiljö och vara en arbetsplats som är fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande för alla medarbetare.
 • Vi skall systematiskt förebygga risker för arbetsrelaterad ohälsa, kvalitetsbrister och negativ miljöpåverkan i vår strävan efter ständiga förbättringar.
Vi uppnår detta genom:
 1. Att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt följa gällande lagar, regler och förordningar.
 2. Att använda hälsoorientering i ledningsperspektivet och successivt integrera hälsofrämjande insatser i den kliniska vardagen
 3. Att som lärande organisation systematiskt använda inkomna synpunkter, klagomål, förbättringsförslag och avvikelser i vårt dagliga förbättrings- och utvecklingsarbete.
 4. Att arbeta med riskanalyser och förebyggande åtgärder kopplade till arbetsmiljö, kvalitet och miljö så att de mål vi arbetar mot kan uppnås.
 5. Att arbetet med verksamhetsutveckling är allas ansvar, där ledningens synliga, engagerade och uthålliga stöd är en förutsättning.
 6. Att samverkan inom och utom sjukhuset skall leda till att kvaliteten i vårdkedjan ständigt förbättras.
 7. Att hushålla med resurser, sortera och minimera avfall.
 8. Att styra och kontrollera användande och förbrukning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier och prioritera likvärdiga produkter med minst miljö- och hälsopåverkan.
 9. Att ha klara roller med ansvar och befogenheter, så att varje medarbetare förstår sin roll och betydelse av det egna arbetet, känner ansvar och har de befogenheter och den kompetens som krävs för sin uppgift.
 10. Att genom tydlig kommunikation ge all personal förutsättning att känna till verksamhetens policys, mål och vision. 
utkiksplats vid havet

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra enheter.