Läkare sitter vid dator Läkare sitter vid dator

Njurmedicin

Vår målgrupp är följande patienter: 

 • Misstänkt glomerulonefrit oavsett njurfunktionsnivå. Vid hastigt stigande kreatininvärde samt vid makroskopisk hematuri - akut njurmedicinsk konsultation.
 • Makroskopisk hematuri skall alltid utredas. Kan orsakas av sten eller malignitet och handläggs då av urolog. Makroskopisk hematuri hos pat. med (misstänkt) glomerulonefrit kan vara ett allvarligt symptom och skall föranleda omgående kontakt med njurmedicin.
 • Isolerad mikroskopisk hematuri och normala njurfunktionsvärden utreds inte njurmedicinskt om inte särskilda skäl föreligger (som t ex hereditet). Dessa patienter bör dock följas inom primärvård avseende urinfynd och njurfunktionsvärden. Mikroskopisk hematuri med samtidig proteinuri, sänkt njurfunktion eller tecken på försämrad njurfunktion bör föranleda remiss till njurmedicin.
 • Patient med betydande proteinuri oavsett njurfunktionsnedsättning. Nefrotiskt syndrom bör föranleda omgående kontakt.
 • Njurfunktionsnedsättning med oklar diagnos.
 • Hastigt progredierande njurfunktionsnedsättning.
 • Patient med kronisk njursvikt och (uppskattat) GFR:
 • < 30 år GFR < 80 ml/min
 • 30-50 år GFR < 60 ml/min
 • 50-75 år GFR < 45 ml/min
 • > 75 år GFR < 30 ml/min
 • Patient med kronisk njursvikt och tecken på sekundära rubbningar som ej kan hanteras: Anemi, acidos, sekundär hyperparathyroidism, fosfatretention.
 • Polycystisk njursjukdom eller annan hereditär njursjukdom.
 • Patient som genomgått njurtransplantation eller donerat njure.
 • Vi tar emot remisser för iohexolclearence.

Utredning i Primärvård

 • Basal labmässig utredning. Glöm inte urinprov: U-sticka (gärna flera), kvantifiering av albuminläckage (u-albumin-kreatininkvot).
 • Ultraljud njurar; frågeställning njurstorlek, parenkym, postrenala förhållanden inkl residualurinbestämning.

Nefroskleros är vanlig diagnos hos äldre med hypertoni, hjärtkärlsjukdom – vanligen föreligger maximalt måttlig albuminuri men ej hematuri. Kan omhändertas i primärvård såvida njurfunktionsnedsättningen är väsentligen stabil och ej grav.

Institutionsboende äldre som ej kan komma till Njurmottagningen samt patienter med över tid stabil njurfunktionsnedsättning kan omhändertas av primärvård i samarbete med Njurmedicin.

Vad ska en remiss till oss innehålla?

 • Gärna utförlig remiss
 • Tidigare sjukhistoria
 • Anamnes beträffande njurproblematik, varaktighet och förlopp
 • Labmässig historik vad beträffar njurfunktionsparametrar
 • Resultat av ultraljudsundersökning av njurar inkl postrenal kartläggning
 • Uppgift om aktuell medicinering inkl förändringar senaste tiden
 • Kopior av journalanteckningar, lablistor etc
 • Behov av tolk
 • Samtycke till att vi inhämtar information från andra vårdgivare

 

Njurmedicinska enheten

Öppettider

Måndag till torsdag 08:00 - 16:00, helgfri vardag

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via

Telefon: 031-65 70 74
Fax: 031-65 72 80

Lämna meddelande på telefonsvarare om vi inte kan svara.

Kontakt för Standardiserat vårdförlopp cancer

Läs mer om njurmedicinska enheten

Carina Bråtendal, enhetschef

För remittenter/vårdpersonal

Direktnummer och VIP-val 7

Knappval 7 är inlagt i vårt system som ett VIP-val avsett enbart för våra remittenter/vårdpersonal. Det finns på alla våra enheter och kan väljas när du ringer våra direktnummer (se kontakta oss eller resp. sida per specialitet) på ordinarie öppettider.

Ring direktnumret till enheten, lyssna på välkomstmeddelandet:

1. Välkommen till NN-enheten på Capio Lundby....
2. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
3. Efter dessa två meningar tryck knappval 7 som är ett dolt val för er. Ni kommer då fram som ett prioriterat samtal.