Pusselbitar Pusselbitar

Psykiatri

Vår målgrupp är patienter med:

  • Depressionstillstånd och andra affektiva tillstånd utan psykotiska symtom
  • Olika ångesttillstånd som paniksyndrom med och utan agorafobi, tvångssyndrom, social fobi och generaliserat ångestsyndrom
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Neuropsykiatriska tillstånd (utredning och behandling)

Vi handlägger inte

Patienter vars psykiatriska tillstånd enligt aktuella prioriteringsrutiner bör behandlas inom länspsykiatrins specialistmottagningar, t ex. psykostillstånd, bipolära syndrom, allvarligare personlighetsproblematik, demenssjukdomar primära beroendetillstånd samt ätstörningar.

Patienter med konstaterad eller misstänkt suicidrisk är inte heller aktuella vid vår enhet eftersom vi inte har möjligheten till akutberedskap och mer akuta stödinsatser som behövs i dessa lägen.

Vårt arbetssätt

Inkommande remisser bedöms i vårt remissteam. Om remissen avvisas skrivs en specifik motivering till det, och så kallade standardsvar undvikes. Om vi anser att remissen ska handläggas på annan enhet än vår kan vi enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer vidarebefordra remissen dit, men av sekretesskäl gör vi det endast om det framgår att patienten godkänner detta.

Nybesöksutredning

När patienten kommer till oss kommer vi att göra en nybesöksutredning, den kan se lite olika ut beroende på hur vi bedömer remissen. En nybesöksutredning består av 1-3 besök varav minst ett av besöken är till en läkare. Därefter kommer vi tillsammans med patienten göra en plan för fortsatt behandling. Det kan innebära att vi fortsätter behandlingen på vår enhet eller att vi remitterar vidare till en annan enhet inom specialistpsykiatrin, primärvården eller annan planering som vi bedömer vara lämplig. Som remittent ansvarar du för fortsatt sjukskrivning tills vi meddelat att vi tar över.

Vid enheten finns fem behandlarkategorier

1. Psykiater

Patienter kallas initialt till bedömning hos någon av våra psykiatriker. Om bedömningen leder till en fortsatt behandlingsinsats försöker vi tillsammans med patienten formulera en plan för denna. Läkaren gör diagnostiska överväganden, och ansvarar för eventuell medicinering och sjukskrivning som är relaterad till behandlingskontakten. Om läkarbesöket inte leder till fortsatt uppföljning hos oss hoppas vi bedömningen är av värde för inremitterande för den fortsatta behandlingen eller utgöra stöd och underlag för remiss till annan vårdgivare.

2. Legitimerad psykoterapeut med steg 2-utbildning i kognitiv terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan bli aktuellt, vanligtvis i behandlingsserier om cirka 5-10 terapisamtal, ibland upp emot 15 gånger. Våra terapeuter inleder med bedömningssamtal, och om KBT bedöms vara lämpligt formuleras tydliga mål för terapin tillsammans med patienten, och dessa utvärderas sedan.

3. Psykiatriskt inriktad fysioterapeut

På Enheten arbetar två fysioterapeuter med olika inriktning.

Psykiatrisk fysioterapi med kroppsmedvetandeträning syftar till att utveckla patientens kroppsmedvetenhet och kroppsliga funktionsförmåga. Behandling sker i kombination med KBT och målsättningen är att patienten via sin kropp och upplevelser får en ökad kontakt med sig själv. Detta leder till minskade spänningar och smärta samt ökad kroppskännedom och balans. Efter ett inledande bedömningsbesök hos vår sjukgymnast ställs behandlingsmål upp, vilka sedan utvärderas.

Psykosomatiskt inriktad fysioterapi. Fysioterapi för besvär med långvarig smärta och psykisk ohälsa där behandling sker i kombination med KBT och ACT för att möta och hantera kroppsliga symtom och utveckla hållbara strategier. Specialist i smärta och smärtrehabilitering med erfarenhet av att behandla smärt från buk, rörelse-stödjeorganen och underliv.

4. Psykolog med inriktning på neuropsykiatrisk utredning och behandling

 

5. Psykiatrisjuksköterska

 

I viss fall träffar patienten alla våra behandlarkategorier, i andra fall en eller två – allt efter behov. Behandlingskontaktens längd kan variera, men rör sig ofta om cirka ett halvår. Efter avslutad kontakt återtas ofta behandlingsansvaret av remittent/primärvård, alternativt remitteras patienten till annan lämplig vårdgivare.

Målsättningen är att förbättra patienters livskvalitet och funktionsförmåga. Om sjukskrivning varit aktuellt arbetar vi rehabiliteringsinriktat med sikte på förbättrad arbetsförmåga. Vi är positiva till samverkan med försäkringskassa och vårdgrannar.

Vi tar gärna emot synpunkter och frågor, och kan besöka enskilda vårdcentraler och övriga remittenter för ytterligare information. 

Psykiatrienheten

Öppettider

Måndag till fredag 08:00 - 16:00, helgfri vardag

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via

Telefon: 031-65 70 43
Fax: 031-65 71 00

Läs mer om psykiatrienheten

Enhetschef: Ulrika Rosell

Remisser kan ställas till

Psykiatrienheten
Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76 Göteborg

För remittenter/vårdpersonal

Direktnummer och VIP-val 7

Knappval 7 är inlagt i vårt system som ett VIP-val avsett enbart för våra remittenter/vårdpersonal. Det finns på alla våra enheter och kan väljas när du ringer våra direktnummer (se kontakta oss eller resp. sida per specialitet) på ordinarie öppettider.

Ring direktnumret till enheten, lyssna på välkomstmeddelandet:

1. Välkommen till NN-enheten på Capio Lundby....
2. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
3. Efter dessa två meningar tryck knappval 7 som är ett dolt val för er. Ni kommer då fram som ett prioriterat samtal.