Läkare i samtal med patient. Läkare i samtal med patient.

Urologi

Vi tar emot remisser med dessa frågeställningar:

 • Erektil dysfunktion
 • Förhudssjukdomar
 • LUTS (Lower urinary tract symptoms)
 • Skrotala tillstånd
 • Vasektomi

Standardiserade vårdförlopp

Vi arbetar med standardiserat vårdförlopp för diagnoserna prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägarna samt testikelcancer.

Remissen ska skickas via fax: 031-65 72 01.

Det är viktigt:

 • att patienten redan vid besök på vårdcentralen informeras om att remiss skickas enligt SVF
 • att vi får med aktuella telefonnummer där vi kan nå patienten
 • att patienten svarar även om det visar skyddat/dolt nummer när vi ringer.

För snabbare handläggning är det bra att remissen innehåller uppgifter enligt VGR:s remissregler

Makroskopisk hematuri

Makroskopisk hematuri ska alltid betraktas som ett allvarligt symtom, ett enda tillfälle med makrohematuri föranleder fullständig utredning. Remiss ska då skickas enligt SVF, standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsa och övre urinvägarna. Fördröjning av utredningen kan medföra att patienter med malignitet förblir odiagnostiserade under lång tid.

Asymtomatisk mikrohematuri kräver ingen utredning.

PSA-förhöjning och risk för prostatacancer

Makroskopisk hematuri kan också vara ett symtom på prostatacancer, men patienten ska remitteras till Standardiserat vårdförlopp för urinvägscancer.

Vid misstanke om prostatacancer ska:

 • anamnes tas om miktionsbesvär och skelettsymtom
 • prostatakörteln palperas
 • blodprover tas för analys av PSA.

LUTS

Följande uppgifter skall finnas med i remissen för att den ska kunna bedömas och prioriteras rätt:

 • tidigare urologisk anamnes
 • nuvarande sjukdom inklusive blodförtunnande läkemedel
 • IPSS samt miktionslistor
 • PSA, kreatinin
 • resurin om det finns möjlighet att kontrollera detta med bladderscan.

Urologienheten

Öppettider

Måndag till fredag 08:00 - 16:00, helgfri vardag

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Telefon: 031-65 71 23
Fax: 031-65 72 01

Lämna meddelande på telefonsvarare om vi inte kan svara.

Enhetschef: Ann Bjurén Klangh, enhetschef

Kontakt för Standardiserat vårdförlopp cancer

Läs mer om urologienheten

För remittenter/vårdpersonal

Direktnummer och VIP-val 7

Knappval 7 är inlagt i vårt system som ett VIP-val avsett enbart för våra remittenter/vårdpersonal. Det finns på alla våra enheter och kan väljas när du ringer våra direktnummer (se kontakta oss eller resp. sida per specialitet) på ordinarie öppettider.

Ring direktnumret till enheten, lyssna på välkomstmeddelandet:

1. Välkommen till NN-enheten på Capio Lundby....
2. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
3. Efter dessa två meningar tryck knappval 7 som är ett dolt val för er. Ni kommer då fram som ett prioriterat samtal.