Kvalitet och miljö

Capio Specialistvård Motala är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Pappa och barn i skogen

För oss på Capio Specialistvård är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom att göra rätt från början, får vi goda medicinska resultat, nöjda patienter och ett bättre resursutnyttjande.

Vi erbjuder en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och mindre miljöbelastande hälso- och sjukvård. Att ständigt utvecklas och bli bättre är en förutsättning för oss att kunna leva upp till våra värderingar. 

Våra värderingar

När vi söker vårdhjälp är vi i ett utsatt tillstånd. Har man dessutom begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas, läggs ett stort ansvar på personalen inom sjukvården. Det tar vi på största allvar.

Fundamentet i Capio Specialistvårds verksamhet utgörs av tre grundläggande värderingar. Vi utgår alltid från dem när vi hanterar det vårdansvar du som patient ger oss, och i vår strävan att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient.

Kvalitet

Vår första prioritering är medicinsk kvalitet – här finns det inget utrymme för kompromisser. Vi ska komma ihåg att det som är rutin för sjukvården ofta är en unik upplevelse för patienten. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräckligt. Vi behöver även visa medkänsla och omsorg, våra två andra kärnvärderingar.

Medkänsla

Idag sker många av framstegen inom medicinen genom tekniskt avancerade metoder. Det är viktigt för det medicinska resultatet, men den mänskliga aspekten i sjukvården kan aldrig ersättas av läkemedel eller apparater. Därför är medkänsla och förståelse för patientens rädsla och utsatthet lika viktig för hur våra patienter upplever vården.

Ansvar

Vår förståelse för patientens situation gör att vi tar ansvar för både stort och smått. Det innebär att ta ansvar för patienterna – förstås. Men också att ta ansvar för att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och till Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det ska fungera.

Kvalitetsregister

Capio Specialistvård medverkar i flera nationella kvalitetsregister. Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men du har rätt att bli informerad. Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren, och ska då vända dig till respektive register.

Capio Specialistvård är bland annat med i följande nationella kvalitetsregister:

• Svenska höftprotesregistret
• Svenska knäprotesregistret
• Riksfot - svenska fotkirurgiska registret
• Gallriks
• Nationella bråckregistret
• Melanomregistret
• SPOR (Svenskt perioperativt register)

Miljöpolicy

Capio Specialistvård ska bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att:

  • Ständigt minska miljöbelastningen med fokus på läkemedel, energi, produkter, transporter, kemikalier och avfall samt redovisa vår miljöpåverkan i relation till vår produktion.
     
  • Integrera vårt miljöarbete i den dagliga verksamheten.
  • Alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster.
  • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav på miljöområdet.
  • Vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete.