"" ""

Praktisk information

Det finns många frågor att få svar på inför ett vårdbesök. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få.
 • Pris och betalning

 • Vad kostar mitt besök?

  I Region Östergötland betalar du en enhetlig patientavgift som är 200 kronor för besök i öppenvården. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd på sjukhus.
  - Barn och ungdomar (upp till året de fyller 20 år) 0 kr
  - Äldrevård (85 år eller äldre) 0 kr
  - Slutenvård, när du är inlagd på sjukhus: Upp till 20 år 0 kr, 20-64 år 100 kronor per dag som du är inlagd på sjukhus, 65 år eller äldre betalar 50 kronor per dag som du är inlagd på sjukhus.

 • Hur betalar jag mitt besök?

  Du betalar ditt besök i vår reception. Betala gärna med kort om möjligt. Du kan även välja att få en faktura hemskickad. Då tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor. Om fakturan inte betalas i tid tillkommer en påminnelseavgift.

 • Vad innebär högkostnadsskydd?

  I Sverige finns en gräns för hur mycket du behöver betala för vård under ett år. Detta högkostnadsskydd innebär att du betalar högst 1150 kronor för öppenvård (t ex på vårdcentral) och 2300 kronor för läkemedel under en period på 12 månader. Därefter får du ett frikort som gäller i alla landets regioner och landsting.

 • Vad händer om jag uteblir från mitt besök?

  Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före ett bokat besök, eller helt uteblir, behöver du betala en avgift. Vilket belopp du då får betala beror på vilken typ av besök du skulle ha haft hos oss.

 • Patient- och datasäkerhet

 • Har Capio tystnadsplikt?

  Ja, för vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.
  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

 • Varför behöver ni mina personuppgifter?

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.
  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för
  - att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter.
  - administration som rör dig i syfte att ge vård.
  - att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning.
  - att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  - planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården.
  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.
  Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.
  Din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 • Kan andra vårdgivare se min journal?

  Ja, om du samtycker, eller om det finns fara för liv eller hälsa.
  I Sverige har så kallad sammanhållen journalföring införts. Det innebär att alla vårdgivare kan få tillgång till den journalinformation som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.
  Men det betyder inte att journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare automatiskt syns hos en annan. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter krävs rätt behörighet. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.
  Om det finns fara för liv och hälsa finns det dock möjlighet för vårdpersonalen att ta del av dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Det kräver att vårdpersonalen kontaktar den vårdgivare som har den journalinformation som anses vara av betydelse, och ber om en så kallad nödöppning – att tillfälligt få häva spärren.
  Du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

  Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.
  I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

  Personuppgiftsansvarig: Capio Specialistvård Motala, Lasarettsgatan 37, 591 35 Motala

  Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio AB, Box 583, 101 31 Stockholm

 • Hur vet jag vem som läst min journal?

  Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.
  Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka en skriftlig begäran med vanlig post till din vårdgivare.
  Begäran ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta.
  Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 • Hur spärrar jag min journal?

  Begäran av spärr görs via den vårdenhet du varit i kontakt med, antingen via telefon eller besök. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Därefter ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.
  Om du har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka din vårdenhet.
  Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd kan du vända dig till IVO:s regionala enhet.

 • Sparar ni de prover jag tagit?

  Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prover sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.
  Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

 • Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

  I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst 10 år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

 • Synpunkter på din vård

 • Jag är missnöjd med mitt besök, vem vänder jag mig till?

  Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål. Kontakta i första hand oss på mottagningen. Oftast kan vi lösa problemet tillsammans. 

  Du kan också vända dig till landstingets/regionens patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal.

  Om ditt klagomål är av allvarlig karaktär kan du vända dig till . Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård, eller till patientnämnden.

 • Jag har kommit till skada i samband med den vård jag fått, vad kan jag göra?

  Om du drabbats av en skada när du vårdats inom offentligt finansierad sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen  och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns även att hämta på mottagningen.

  Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till . Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.

 • Före operationen

 • Varför måste jag fasta?

  Om du ska sövas får magsäcken inte innehålla matrester eller vätska. Vid narkos finns det en risk att man kräks upp maginnehåll, vilket kan hamna i lungorna och orsaka allvarliga komplikationer. För din säkerhets skull ska du därför fasta inför operationen.

 • När ska jag komma till Capio Specialistvård på operationsdagen?

  Du kan komma vid den tiden det står angivet i din kallelse, du behöver inte komma tidigare.

 • Om operationen

 • Hur lång tid tar operationen?

  Detta är svårt att bedöma och är väldigt individuellt beror helt på vilken typ av ingrepp du står inför. Du kommer få mer specifik information om detta när du får din operationstid.

 • Efter operationen

 • Hur länge sitter bedövningen i som jag fick i samband med operationen?

  Det varierar från några timmar vid lokalbedövning till upp till ett dygn vid mera avancerade blockader.

 • Måste jag ta min smärtstillande läkemedel?

  Du ska bara ta din smärtstillande läkemedel om du har ont. Tänk på att det tar några timmar innan läkemedlet har full effekt. Grunden i den smärtstillande behandlingen är vanligtvis paracetamol som man vid behov kompletterar med ett starkare smärtstillande preparat och/eller inflammationsdämpande medicin.

 • Jag har opererats med en höft- eller knäprotes. Tidigare hade jag blåmärke vid knäet eller låret, men nu är jag även blå vid ankeln eller foten. Är det normalt?

  Ja det är helt normalt, blodet rinner ned i benet under skinnet. Är du orolig kan du alltid ringa 1177.se för rådgivning.

 • Efter att jag kommit hem har den opererade kroppsdelen svullnat, är det normalt?

  Många gånger svullnar knäet, låret eller axeln lite efter operation. Får du en kraftig svullnad och tilltagande värk eller feber ska du omgående kontakta Capio Specialistvård eller akutsjukvården där du bor. Har du opererat foten är det bra om du har den i högläge de första dagarna efter operationen för att svullnaden ska gå ned.

 • Den opererade kroppsdelen är svullen efter operation, vågar jag röra på mig?

  Det är ingen fara att röra på sig. I regel hjälper muskelaktiviteten till att minska svullnaden. Om du svullnar mera efter rörelse bör du ta det lite försiktigare. Tilltagande svullnad och värk i vaden kan dock vara ett tecken på blodpropp. Ring Capio Specialistvård Motala för råd eller kontakta akutmottagning.

 • Hur länge ska förbandet sitta kvar?

  Det inre förbandet, det närmast såret, ska sitta kvar tills du ska plocka bort stygnen, i regel efter två veckor hos distriktssköterskan. Det yttre förbandet, lindan, kan du ta bort efter ett par dagar. Om förbandet blir helt genomblodigt ska du uppsöka distriktssköterskan tidigare för att få det bytt. Detta ska du inte göra själv.

 • Förbandet har blivit blodigt, vad ska jag göra?

  Detta skiljer beroende på vilket ingrepp du genomgått. Du får information om hur du ska hantera blödningar och sårkontroll i samband med att du skrivs ut från oss på Capio Specialistvård Motala.

 • Mitt sår fortsätter att läcka eller rinna blod eller gul vätska. Vad ska jag göra?

  Kontakta genast Capio Specialistvård Motala. Det kan vara tecken på infektion, så man bör överväga att odla på sårvätskan och sätta in antibiotika.

 • Jag har fått ett gips och efter ett par dagar har det börjat göra ont?

  Gipset kan klämma om den ingipsade kroppsdelen så att till exempel foten svullnar. Du måste då kontakta Capio Specialistvård Motala eller närmaste akutintag för att få gipset bytt.

 • Jag har efter några dagar plötsligt fått mera ont, vad ska jag göra?

  Kontakta Capio Specialistvård Motala omgående eller närmaste akutmottagning, det kan vara tecken på en blödning eller infektion.

 • Hur länge är jag sjukskriven efter operationen?

  Sjukskrivningens längd beror helt på vilken typ av operation som du ska genomgå samt vilken typ av arbete du har.

 • Kan jag börja arbeta trots att jag är sjukskriven?

  Du kan när som helst bryta din sjukskrivning och börja arbeta. Att beräkna sjukskrivningens längd efter en operation är svårt då det beror på vad man arbetar med samt hur komplikationsfritt det är efter din operation.

 • När kan jag köra bil efter operationen?

  Du får inte köra bil själv samma dag som du opereras. Detta gäller även om operationen är utförd i lokalbedövning. Efter det får du börja köra bil då du anser att du är en säker bilförare. Att köra bil själv påverkar inte läkningen eller rehabiliteringen. Tänk på att vissa smärtstillande läkemedel påverkar din reaktionsförmåga. Detta gäller dock inte paracetamolpreparat eller inflammationsdämpande läkemedel.

 • Måste jag komma på återbesök till Capio Specialistvård Motala efter operation om jag har långt att åka?

  Vi ringer alltid till alla patienter någon dag efter operationen. Blir det problem efter operationen ringer du till oss och naturligtvis ska du då komma på besök om din läkare anser att det behövs. Alla patienter som opereras med protesoperation kommer på återbesök till fysioterapeut efter 6 veckor, det besöket kan även ske via telefon om du hellre önskar det.

 • När ska jag börja med fysioterapin efter operationen?

  Om du fått en remiss till fysioterapeut efter operationen är det bra att du kontaktar en fysioterapeut så fort som möjligt. Du får mer information om detta i samband med att du skrivs ut från oss.

 • Om jag gjort en titthålsoperation i knäet, exempelvis en meniskoperation, när ska jag börja med mitt knäprogram?

  Så fort som möjligt, gärna dagen efter operationen.

 • Behöver jag kryckor efter operationen?

  Efter en vanlig titthålsoperation i knäleden (till exempel meniskoperation) och fotoperationer behövs i de flesta fall inga kryckor. Efter höft- och knäledsoperationer behöver man alltid kryckor.

 • När får jag duscha efter operationen?

  Du har ett förband som är vattentätt. Sitter det bra kan du alltså duscha med det. Första veckan rekommenderar vi dock att du skyddar förbandet extra med påtejpad plast, typ plastpåse.

 • När får jag bada efter operationen?

  Du får bada när stygnen är borttagna och såret är helt läkt.

 • Jag blev vid operationen sövd och känner mig irriterad i halsen, vad beror det på?

  Du har haft en mindre slang som hjälper till att hålla fria luftvägar, så att du kan andas ordentligt under operationen. Denna slang kan ge upphov till lite skav. Irritationen läker i regel på någon dag.

 • Jag har svidningar i magen eller känner mig konstig i huvudet, kan det bero på min smärtstillande medicin?

  Ja, inflammationsdämpande mediciner kan ge magsmärtor. Starkare smärtstillande kan ge yrsel och konstig känsla i huvudet. Minska eller sluta då ta dessa mediciner.

Vi erbjuder följande vård

""

Hud

Vi behandlar bland annat eksem, hudförändringar och psoriasis.

""

Ortopedi

Vi utreder, behandlar och opererar besvär från hand, höft, knä och fot. 

"

Kirurgi

Kirurgi innebär att sjukdomar eller skador behandlas genom operation.