Arenavägen Arenavägen

Kvalitet och miljö

I en omvärld där sjukvård flyttar ut från de stora sjukhusen till högspecialiserade enheter fyller Capio Ortopediska Huset en viktig roll.

Vi är numera en av Sveriges största enheter för vård och behandling av sjukdomar i rörelseapparaten. Vi är den tredje största enheten i Sverige för planerad höft- och knäprotesoperation. Mer än var femte höft- och knäprotesoperation i Stockholm görs hos oss på Capio Ortopediska Huset, och på riksnivå utgör Capio Ortopediska Husets andel ca 5%.

Vi ser det som en självklarhet att vi ska vara med och leda utvecklingen för alla typer av ortopediska ingrepp mot högsta kvalitet, både gällande bemötande och objektivt uppmätta resultat efter operation. Vi deltar aktivt i alla förekommande ortopediska nationella register, där en objektiv bedömning av enheternas resultat görs. Dessutom gör vi egna mätningar av vårdkvalitet och bemötande. 


Martin Thorsell VD / Verksamhetschef Capio Ortopediska Huset

 

Kvalitet och patientsäkerhet

Genom nationella och interna patientenkäter följer vi regelbundet upp att vi ger patienten en god och säker vård. Genomgång av åtgärdsplan för förbättringsåtgärder sker i Ledningsgrupp, på enhetsnivå och även på de gemensamma Klinikstudiedagarna.

Kvalitetsregister

Kvalitetsregistren finns till för att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. Registren gör det möjligt för att följa upp den vård som ges.

Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan så att det på gruppnivå går att jämföra resultat mellan olika enheter i landet. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.

Du är med och förbättrar vården genom ditt bidrag

Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården. De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. I sammanställningarna som görs på gruppnivå går det inte att identifiera uppgifter om dig.

Vårt miljöarbete

Alla har ett ansvar för ett hållbart samhälle och som sjukvårdsklinik bidrar vi till en miljöbelastning på flera olika sätt. Vi försöker på ett aktivt sätt att jobba med våra största miljöbelastningar så att vårt miljöavtryck ska bli så litet som möjligt.

Alla medarbetare på  Ortopediska Huset är engagerade i miljöarbetet. Vi jobbar ständigt med att utveckla och se om vi kan ändra något till det bättre på kliniken. Vi försöker hela tiden att ta till oss ny kunskap och utveckling.

Vi har sedan 2017 bytt ut alla köttprodukter och serverar vegetarisk kost samt fisk som patientmåltid. Givetvis försöker vi om det finns att tillgå ekologiska produkter i möjligaste mån, fisken är förstås kravmärkt.

De leverantörer som vi samarbetar med försöker vi att ha en dialog med så att alla tar miljö och hållbarhetsansvar.

På Ortopediska Huset är avfallsbiten en stor belastning och vi försöker att se om vi kan byta engångsprodukter mot flergångs. Under 2017 bytte vi ut alla engångsörngott mot tyg-örngott. Om vi kan så återanvänder vi produkter utan att för den delen ge vika för hygien aspekten.

På Ortopediska Huset använder vi mycket energi och vatten. Först och främst så har vi upphandlat grön el. Att stänga av datorer och släcka lampor är en självklarhet. Dessvärre så är vår vattenförbrukning troligen väldigt hög men där har vi svårt att förhålla oss till att spara för vi vill inte tumma på hygien-kraven.

  • Engångsprodukter - Att Köpa in miljöåtervunna soppåsar, byta till en miljövänligare toner för skrivare att användning av handskar sker på rätt sätt.

  • Transporter - Vi försöker i möjligaste att samköra med företagen i huset med olika transporter.

  • Avfall - Vi försöker att använda flera engångsprodukter till flera områden, packskynkena till operation återanvänds exempelvis till skydd för spill på gips-mottagningen.

  • Läkemedel - Att återlämning sker på rätt sätt till apoteket.

Ortopediska Huset är sedan 2018 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

 

 

 

  • Miljöpolicy

  • Kvalitetspolicy

Länkar till kvalitetsregister

Här hittar du mer information om de olika kvalitetsregister som vi använder oss av.