Utprovning av behandlingssko Utprovning av behandlingssko

Praktisk information

Det finns många frågor om att få vård hos oss. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna från patienter här.
 • Pris och betalning

 • Vad kostar ett besök?

  Patientavgifterna vid Capio Ortopediska Huset följer de avgifter som fastställts av Region Stockholm. 

  Specialistmottagning                        

  Specialistläkarbesök hos ortoped
  400 kronor / frikort gäller 

  Specialistläkarbesök med remiss från husläkare eller annan vårdgivare 
  200 kronor / frikort gäller

  Besök på eftervårdsmottagningen/sårkontroll
  100 kronor (frikort gäller enligt SLL ej på sköterskebesök)

  Uteblivet mottagningsbesök
  400 kronor

  Operation                                                                                  

  Dagkirurgi 
  350 kronor / frikort gäller

  Slutenvårdskirurgi (exempelvis större axel- och fotkirurgi) 
  100 kronor / dygn, faktura utgår i efterhand. (frikort gäller ej)

  Höft- och knäplastiker  
  100 kronor / dygn, faktura utgår i efterhand. (frikort gäller ej)

  Vid utebliven betalning debiterar Capio lagstadgad påminnelseavgift (f.n.60 kr). Dröjsmålsränta debiteras från förfallodatum om 8% + referensräntan. 

 • Hur fungerar det med högkostnadsskydd?

  Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år.

  Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos Regionens mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Regionen. Här hittar du mer information på 1177 om patientavgifter och högkostnadsskydd.

  Sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård: 1150 kronor.

  Läkemedel: 1 800 kronor.

  Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor

  Sjukresor: 1 400 kronor. Läs mer på Sjukresor SLL

  När du nått upp i högkostnadsbeloppet, till exempel 1150 kronor i patientavgifter, får du ett frikort av vårdgivaren. Frikortet gäller 12 månader efter den dag då du gjorde det första besöket.


 • Vad händer om jag uteblir från mitt besök?

  Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före ett bokat besök, eller helt uteblir, behöver du betala en avgift. Vilket belopp du då får betala beror på vilken typ av besök du skulle ha haft hos oss.

 • Vem kan jag kontakta angående en faktura?

  För fakturaförfrågningar kontakta vår reception.

  Telefon: 08-546 20 400
  Mån - tors: 08:00-11:00, 13:00-15:00
  Fre: 08:00-13:00

   

  Är du leverantör är vår faktureringsadress:

  Capio Ortopediska Huset AB
  PG 1179
  737 84 Fagersta

 • Allmänna frågor

 • Vad är vårdgarantin?

  Vårdgarantin är till för att du ska få kontakt med sjukvården och vård inom rimlig tid. Vårdgarantin gäller all planerad vård som är medicinskt motiverad.

  Den akuta vården får du så fort som möjligt, precis som vanligt.

  Om den vårdgivare du sökt vård hos inte klarar den tidsgränsen ska ditt landsting erbjuda dig en ny tid hos en annan vårdgivare.

  Vårdgarantin kan enklast sammanfattas med siffrorna 0-5-30-90

  0 - Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med vårdcentralen eller Vårdguiden på tel. 1177.

  5 - Behöver du träffa en läkare på vårdcentralen eller husläkarmottagningen ska du få göra det inom 5 dagar.

  30 - Står för att det ska ta mindre än 30 dagar att  få komma till den specialiserade vården från det att läkaren beslutat att remiss ska skrivas. Detta gäller också för remiss till psykoterapi. Remiss skrivs av ansvarig läkare inom psykiatrin sedan klinikens bedömargrupp för psykoterapi bedömt att psykoterapi behövs.

  90 - Anser läkaren i den specialiserade vården att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt och senast inom 90 dagar efter beslutet.

  Detta är maxtid. I brådskande och akuta fall får du naturligtvis hjälp direkt.

  Eventuella väntetider på utredningar, som t ex röntgen- och provsvar, kan tillkomma - vårdgarantitiden gäller endast tid från husläkaremiss till specialistbesök och tid från specialistremiss till specialistbehandling.

  Vill du veta mer? Läs mer om vårdgaranti på 1177 Vårdguiden. Du kan också ringa 1177 Vårdguiden på tel: 1177.

 • Kan jag göra röntgen på Capio Ortopediska Huset?

  Nej, vi har ingen röntgen hos oss.

  För att göra en röntgenundersökning krävs i de flesta fall en remiss från en läkare. Vi samarbetar med Unilabs Röntgen på Hötorget. Om du är osäker på vart din röntgenremiss är skickad bör du kontakta remitterande läkare.

 • Kan jag komma till Capio Ortopediska Huset med mina rygg-/nackbesvär?

  Nej, vi har inte något avtal att behandla patienter med rygg- eller nackbesvär och därför inte någon ortoped som är inriktad mot dessa skador.

 • Har ni WiFi på Capio Ortopediska huset?

  Ja, vi erbjuder WiFi i våra lokaler.

 • Vilka är vårdavdelningens besökstider?

  På operationsdagen undanbedes besök för att minska infektionsrisken och för att patienterna är trötta. Med hänsyn till nyopererade patienter, har vi begränsat besökstiderna till klockan 16:00 och 19:00.

 • Inför operation

 • Jag ska operera höft-/knäplastik, hur många dagar kommer jag vara inlagd på vårdavdelningen?

  Den planerade vårdtiden hos oss efter höft- eller knäplastik är ett dygn.

 • Behöver jag fasta innan min operation?

  Du som ska opereras i narkos (sövas) får inte inta fast föda senare än 6 timmar innan ankomsttid. Fram till 2 timmar innan du ska vara här får du bara dricka klara drycker (exempelvis vatten, saft eller kaffe utan mjölk).

  Du som ska opereras i lokalbedövning behöver ofta inte vara fastande, utan kan äta frukost som vanligt. 

  Det är viktigt att du följer de riktlinjer som du har fått från oss inför din operation då reglerna ibland kan skilja sig åt. Om du är osäker på hur just du ska förbereda dig rekommenderar vi att du kontaktar våra operationskoordinatorer.

  Operationskoordinatorerna har telefontid: mån-tors: 13:00-15:00, och finns på knappval 3.
  Tel: 08-546 20 400

 • Efter operation

 • Hur kommer jag i kontakt med en patient som har blivit opererad och stannar över natten?

  Efter en operation hos oss får patienten ligga på vår uppvakningsavdelning, och sedan när man är redo, komma tillbaka till sitt patientrum. Man har då tillgång till sin mobiltelefon och kan kontakta anhöriga. Hur lång tid man behöver ligga på uppvakningsavdelningen är väldigt individuellt.  

  Det går också bra att ringa till vår vårdavdelning på telefonnummer: 08-546 20 400, knappval 4.

   

 • Varifrån kommer maten som serveras på vårdavdelningen?

  Våra patientmåltider beställs från en närliggande restaurang som heter Fiffis kök och bar. I vårt patientkök försöker vi i möjligaste mån att använda ekologiska produkter.

 • Kan jag få hjälp med hemresa efter operation?

  Patienter som kommer till oss via Region Stockholm har vid behov utifrån en medicinsk bedömning rätt till sjukresa hem efter operation.

  Patienter som kommer till oss via en privat sjukvårdsförsäkring har inte rätt till sjukresa. Fråga ditt försäkringsbolag om de betalar taxi hem efter din operation.

  Patienter från annan Region måste göra upp med sin hemregion ifall de har rätt till betald resa till och från operation och hur betalning sker.

 • Patient- och datasäkerhet

 • Varför behöver ni mina personuppgifter?

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

  • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter
  • administration som rör dig i syfte att ge vård
  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
  • att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården

  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

  Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

  Din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

  Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

  I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.

  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

  Klagomål?

  Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen. 

  Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.

  Personuppgiftsansvarig: Capio Ortopediska Huset AB, Arenavägen 21, 121 77 Johanneshov

  Dataskyddsombud: My Ericsson, AO Capio Ortopedi, Box 583, 101 31 Stockholm

 • Har Capio tystnadsplikt?

  Ja, för vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

 • Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

  I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst tio år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

 • Kan andra vårdgivare se min journal?

  Ja, om du samtycker, eller om det finns fara för liv eller hälsa.

  I Sverige har så kallad sammanhållen journalföring införts. Det innebär att alla vårdgivare kan få tillgång till den journalinformation som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

  Men det betyder inte att journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare automatiskt syns hos en annan. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter krävs rätt behörighet. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

  Om det finns fara för liv och hälsa finns det dock möjlighet för vårdpersonalen att ta del av dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Det kräver att vårdpersonalen kontaktar den vårdgivare som har den journalinformation som anses vara av betydelse, och ber om en så kallad nödöppning – att tillfälligt få häva spärren.

  Du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

 • Hur kan jag läsa min journal?

  Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. I vissa landsting kan du läsa information ur din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster.

  Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster, eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare.

  Din beställning ska innehålla följande:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • din underskrift
  • hur du önskar få kopiorna (till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev, eller hämta på vårdenheten)
  • vilken mottagning/avdelning/klinik du besökte
  • vilket år, helst specifikt datum
 • Vad gör jag om det står fel i journalen eller om jag vill att en anteckning ska tas bort?

  Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen.

  Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

  Begära att journalanteckningar tas bort

  Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Hur vet jag vem som har läst min journal?

  Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta är straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

  Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka en skriftlig begäran med vanlig post till din vårdgivare.

  Begäran ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta. Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 • Hur spärrar jag min journal?

  Begäran av spärr görs via den vårdenhet du varit i kontakt med, antingen via telefon eller besök. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Därefter ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

  Om du har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka din vårdenhet.

  Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd kan du vända dig till IVO:s regionala enhet.

 • Sparar ni de prover jag tagit?

  Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prover sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

  Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

 • Vad är nationella kvalitetsregistret?

  För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregistret. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

  Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter.

  Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta.

  Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

 • Synpunkter på din vård

 • Jag är missnöjd med mitt besök, vem vänder jag mig till?

  Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål. Kontakta i första hand oss på mottagningen. Oftast kan vi lösa problemet tillsammans. 

  Du kan också vända dig till landstingets/regionens patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal.

  Om ditt klagomål är av allvarlig karaktär kan du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård, eller till patientnämnden.

 • Jag har kommit till skada i samband med den vård jag fått, vad kan jag göra?

  Om du drabbats av en skada när du vårdats inom offentligt finansierad sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns även att hämta på mottagningen.

  Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till Läkemedelsförsäkringen. Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.