Miljö- och kvalitetsarbete

Capio Psykiatri är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

För oss på Capio Psykiatri är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom att göra rätt från början, får vi goda medicinska resultat, nöjda patienter och ett bättre resursutnyttjande.

Vi erbjuder en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och mindre miljöbelastande hälso- och sjukvård. Att ständigt utvecklas och bli bättre är en förutsättning för oss att kunna leva upp till våra värderingar.

""

Kvalitetsregister

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

För att bidra till kunskapsutveckling inom psykiatrin och för att kvalitetssäkra vårt arbete och din vård, rapporterar Capio Psykiatri löpande in kvalitetsdata till regionerna men även till Nationella psykiatriska kvalitetsregister. Registren följer upp parametrar som symtom, behandling och resultat.  

Kvalitetsregistren ger möjlighet att jämföra olika enheter i landet med varandra över tid och se om den behandling som används är den har mest stöd i forskningen. Data som samlas in kan även användas för ny forskning. Ju fler personer som är med desto säkrare blir resultaten. 

Vill du inte att dina data ska skickas in till dessa register ber vi dig tala om det för din läkare eller behandlare så dokumenteras detta i din journal 

Den information som registren får del av hämtas främst från din årskontroll.

Capio Psykiatris specialistpsykiatriska mottagningar deltar i följande nationella register: 

 • Bipolär - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom 
 • PsykosR - nationellt kvalitetsregister för psykosvård 
 • Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling (Riksät)
 • Bättre Beroendevård
 • Kvalitetsregister ECT (som samlar in data om rTMS)
 • Nationellt kvalitetsregister över Smärtrehabilitering (NRS)
 • BUSA - nationellt register för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD (vi registrerade fram till 210630 då registret upphörde)

Under höster 2021 kommer vi även påbörja registreringar i:

 • Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR)
 • Nationellt Kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri (Q-bup)

Kvalitetspolicy

Affärsområde Capio Specialistkliniker ska erbjuda bästa möjliga omhändertagande utifrån varje enskild patients behov och livssituation.

Vårt arbete är baserat på Capios värderingar:

Kvalitet - Medkänsla - Ansvar

Baserat på de fyra hörnstenarna modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning kan vi tillhandahålla vård av högsta kvalitet och med god tillgänglighet.

Detta uppnår vi genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare, en tydlig organisation med kommunicerade mål där vi strävar efter ständig förbättring.

Vi ska verka för ett gott samarbete och ha goda relationer med våra kunder och övriga intressenter.

Vi ska efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.

Miljöpolicy

Affärsområde Capio Specialistklinikers verksamheter ska bidra till ett hållbart samhälle och en god levnadsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Vi ska ta miljöhänsyn i handlingar och beslut i det dagliga arbetet och öppet kommunicera vårt miljöarbete mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden. Vi bedömer vår miljöpåverkan inom dessa områden:

 • Avfall
 • Energi
 • Kemikalier
 • Inköp
 • Läkemedel
 • Vatten och avlopp
 • Transporter
 • Textilier
 • Nödlägen

Vi ska bidra till en hållbar utveckling och minska vår miljöbelastning genom att:

 • Främja kretsloppstänkandet och hushålla med resurser
 • Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbeta mot uppsatta miljömål och miljöaktiviteter
 • Ge våra medarbetare utbildning i miljökunskap samt ta till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
 • Göra inköp och upphandlingar av varor och tjänster med hänsyn till klimat och miljö
 • Säkerställa att vårt miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete
 • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet.