Kvinna sitter vid dator Kvinna sitter vid dator med webbformulär  på skärmen

Inför din behandling

För att du ska få rätt vård och behandling undersöker vi inledningsvis dina behov och de problem du har.

När vi tagit emot din remiss eller din egenanmälan och sett att vi kan erbjuda behandling för dina besvär, skickas en kallelse hem till dig med en tid för ett första besök på mottagningen. Tillsammans med kallelsen får du inloggningsuppgifter där du ska svara på frågor om ditt mående med hjälp av självskattningsskalor. I den händelse du inte hunnit få inloggningsuppgifterna, gör du dessa till nästa besök. 

Första besöken

  • Basutredning

  • Vårdplan

  • Krisplan

Skattningsskalor för att följa upp din vård

Capios Psykiatri har som mål att erbjuda dig som patient effektiv och högkvalitativ vård. Därför sätter vi mål utifrån det som skapar värde för dig och följer kontinuerligt upp resultat genom skattningsskalor. På så sätt kan vi se att du upplever att du blir bättre av din behandling och att du känner dig delaktig. 

De vanligaste skattningarna som vi använder oss av är: 

Global Assessment of Functioning (GAF)som är en skala som mäter graden av psykiatriska symtom och funktionsnedsättning. GAF kan liknas vid en "psykiatrisk feberkurva", och redovisas som ett heltal mellan 0 och 100. Siffran bygger på en klinisk bedömning som väger samman aktuella symtom och aktuell social och yrkesmässig förmåga. 

Clinical Global Impression – Severity (CGI-S)som mäter sjukdomens svårighetsgrad. Din läkare eller behandlare gör en uppskattning av hur svårt psykiskt sjuk du är vid tidpunkten för skattningen. Bedömningen görs mot bakgrund av läkarens eller behandlarens samlade kliniska erfarenhet av den sjukdom du lider av. 

EQ-5D är ett instrument som består av två delar och mäter hälsorelaterad livskvalitet, oavsett sjukdomsbild. Instrumentet mäter det allmänna hälsotillståndet inom fem dimensioner och innefattar även en visuell skala där du själv skattar din övergripande hälsa. De fem dimensionerna är:  Rörlighet, Egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression. 

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Hur vi behandlar
Man går på skogsväg.

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.