Kvinna sitter vid dator Kvinna sitter vid dator med webbformulär på skärmen

Inför din behandling

För att du ska få rätt vård och behandling undersöker vi inledningsvis dina behov och de problem du har.

När vi tagit emot din remiss eller din egenanmälan och sett att vi kan erbjuda behandling för dina besvär, skickas en kallelse hem till dig med en tid för ett första besök på mottagningen. Tillsammans med kallelsen får du inloggningsuppgifter där du ska svara på frågor om ditt mående med hjälp av självskattningsskalor. I den händelse du inte hunnit få inloggningsuppgifterna, gör du dessa till nästa besök. 

Första besöken

 • Basutredning

  Det är viktigt att du som ny patient hos oss får rätt vård från början. Tillsammans med dig genomför vi därför en basutredning där dina behov och problem sätts i fokus och där din situation och bakgrunden till dina problem kartläggs.  

  Basutredningen utmynnar i en diagnos och ger oss möjligheten att skräddarsy din vårdplan och de behandlingar som passar bäst för dig.    

  Du kan förbereda dig inför basutredningen genom att tänka igenom dina besvär och skriva ned vad du vill ha hjälp med. 

  Intervjuer samt kartläggning av alkohol och drogvanor 

  Efter första besöket blir du kallad till 1-2 besök för intervjuer och självskattningar samt kartläggning av dina alkohol- och drogvanor med hjälp av bland annat blodprover och urinprov.  

  Efter basutredningen – sammanställning 

  Informationen som samlas in under basutredningen vägs samman och utmynnar i en diagnos.  
  Det kan också beslutas att du behöver en utökad utredning inom ett diagnosområde, för att kunna ställa en korrekt diagnos.  
  När du fått besked om din diagnos sätter vi oss tillsammans ned och utformar din vårdplan utifrån de behandlingar och det stöd som passar dig bäst.  

  Basutredningen kan också komma att visa att dina besvär bäst behandlas utanför psykiatrin, och då hjälper vi dig att söka dig vidare. 

  Utökad utredning 

  Ibland räcker det inte att göra en basutredning för att säkert veta vad du har för behov av hjälp och behandling. Då behöver vi träffa dig fler gånger för att göra fördjupade intervjuer så att vi är säkra på att rätt diagnos ställs. Detta kan till exempel vara en neuropsykiatrisk utredning. 

 • Vårdplan

  En första vårdplan upprättas för dig i samband med första besöket vid mottagningen.  
  När basutredningen avslutats fastställs vårdplanen utifrån basutredningens resultat 

  Du och antingen din läkare eller din behandlare gör vårdplanen tillsammans. Det är ofta bra att ha med en närstående som stöd när vårdplaneringen görs. Även andra personer kan vara med i vårdplaneringen, till exempel någon från Försäkringskassan eller kommunen. Om du inte vill vara med när vårdplaneringen görs kan du välja en annan person som är med istället för dig.  

  Under vårdplaneringen går ni bland annat igenom:  
  • dina behov  
  • dina mål och delmål med vården  
  • vilken vård som kan hjälpa dig  
  • dina egna styrkor och resurser  
  • vilken hjälp du kan få av personer i din närhet.  

  Du bestämmer själv vilka dina mål och delmål är. Det kan till exempel vara att du ska få minskade symtom, mer kunskap om din diagnos, nya sätt att hantera dina besvär och ökad livskvalitet.

  Innan vårdplaneringen avslutas ska ni gå igenom vad som har planerats så att alla är överens om vad som har bestämts. Det är viktigt att du känner dig delaktig i planeringen och besluten, annars ska du säga till – det är din vårdplan. När vårdplanen är klar får du den utskriven på papper. 

  Du kan alltid hitta din vårdplan på 1177.se.  

 • Krisplan

  En krisplan gör du tillsammans med din behandlare och är viktig för att du ska veta vad du ska göra om du blir försämrad i din sjukdom. Den ska beskriva dina risksituationer, tidiga tecken på försämring och hur dessa ska hanteras. I krisplanen beskrivs vad som ska göras om du ändå skulle hamna i en krissituation och till exempel behöva sjukhusvård. 
   
  Krisplanen ska innehålla: 

  • Tidiga tecken på försämring 
  • Riskfaktorer för situationer när du får tankar på att du skada dig själv eller får självmordstankar 
  • Konkreta förslag på hur du själv kan minska stress eller ångest 
  • Konkreta förslag på hur din omgivning kan göra för att minska stress och ångest för dig 
  • Vem som ska kontaktas i en krissituation.  

Skattningsskalor för att följa upp din vård

Capios Psykiatri har som mål att erbjuda dig som patient effektiv och högkvalitativ vård. Därför sätter vi mål utifrån det som skapar värde för dig och följer kontinuerligt upp resultat genom skattningsskalor. På så sätt kan vi se att du upplever att du blir bättre av din behandling och att du känner dig delaktig. 

De vanligaste skattningarna som vi använder oss av är: 

Global Assessment of Functioning (GAF)som är en skala som mäter graden av psykiatriska symtom och funktionsnedsättning. GAF kan liknas vid en "psykiatrisk feberkurva", och redovisas som ett heltal mellan 0 och 100. Siffran bygger på en klinisk bedömning som väger samman aktuella symtom och aktuell social och yrkesmässig förmåga. 

Clinical Global Impression – Severity (CGI-S)som mäter sjukdomens svårighetsgrad. Din läkare eller behandlare gör en uppskattning av hur svårt psykiskt sjuk du är vid tidpunkten för skattningen. Bedömningen görs mot bakgrund av läkarens eller behandlarens samlade kliniska erfarenhet av den sjukdom du lider av. 

EQ-5D är ett instrument som består av två delar och mäter hälsorelaterad livskvalitet, oavsett sjukdomsbild. Instrumentet mäter det allmänna hälsotillståndet inom fem dimensioner och innefattar även en visuell skala där du själv skattar din övergripande hälsa. De fem dimensionerna är:  Rörlighet, Egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression. 

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Hur vi behandlar
Man går på skogsväg.

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.