Träningskök på mottagning Träningskök på mottagning

Lindrig intellektuell funktionsnedsättning

Vid intellektuell funktionsnedsättning har du ofta svårt att nå upp till den förväntade nivån av personligt oberoende och socialt ansvarstagande. 

Vid intellektuell funktionsnedsättning har du ofta påtagliga svårigheter med slutledningsförmåga, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att lära av erfarenheter. Du har ofta svårt att nå upp till den förväntade nivån av personligt oberoende och socialt ansvarstagande. 

Intellektuell funktionsnedsättning diagnostiseras vanligen före skolåldern eller under tidig skolålder, men lindrig sådan diagnostiseras ibland först i tonåren eller i vuxen ålder. Trots att funktionsnedsättningen är livslång, händer det att den förblir oupptäckt. 

Intellektuell funktionsnedsättning kan förekomma tillsammans med en eller flera andra funktionsnedsättningar som till exempel cerebral pares, syn/hörselnedsättning, adhd och autismspektrumdiagnos. 

Lindring intellektuell funktionsnedsättning

Har du en lindrig intellektuell funktionsnedsättning behöver du liksom andra en ansvarig läkare inom primärvården. Primärvården ingår i första linjens uppdrag att behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Har du kognitiva och/eller kommunikativa svårigheter som kräver en psykiatrisk bedömning och behandling kan du söka hjälp hos oss inom specialistpsykiatrin.  

Stödinsatser för att hjälpa dig

Har du en Intellektuell funktionsnedsättning har du rätt till anpassad skolgång inom särskola och rätt till LSS-insatser. Du kan få olika former av stödinsatser som kan hjälpa dig och som kan öka och bevara dina färdigheter, öka självständighet och livskvalitet samt minska risken för andra problem. 

Är du 18 år eller äldre och har en intellektuell funktionsnedsättning kan du vända dig till landstingets habiliteringscenter för vuxna som kan erbjuda dig insatser som hjälper dig i din vardag och att tillvarata dina rättigheter i samhället. Där kartläggs personens behov och en vårdplan upprättas.  

Behandlare i samtal med patient

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Här får du hjälp

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49