Kvalitet och miljö

Vår ambition är att ständigt vara i framkant med de senaste rönen inom forskning och våra medarbetare ökar ständigt sin kompetens genom kurser både i Sverige och utomlands. Ultraljudsbarnmorskorna samarbetar fortlöpande med Karolinska Institutet genom rekrytering av patienter till forskningsstudier.

Kvinna tittar på solnedgång över vatten

För oss på Capio Ultraljudsbarnmorskorna är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom att göra rätt från början, får vi goda medicinska resultat, nöjda patienter och ett bättre resursutnyttjande.

Kvalitetssäkring

Vi utför fortlöpande uppföljning av precision och resultat för högsta möjliga kvalitet gällande förlossningsdatum, födelsevikt och fostrets anatomi.

 • Senaste kvalitetsutfallet gällande Ultraljudsbarnmorskornas KUB-undersökningar visar som väntat, att klinikens barnmorskor ligger perfekt i sina Nupp-mätningar (september 2019).
 • Capio Ultraljudsbarnmorskorna bistår blivande specialistläkare i fosterdiagnostik
  Samarbetet med sjukhusen utökas nu, genom att vi de närmaste åren kommer att bistå Danderyds sjukhus med praktik under specialistutbildningen av blivande gynekologer (ST-läkare).
 • Skattade vikten bäst i Stockholm år 2018. Det visar sig i 2018-års kvalitetsutfall att vi återigen har högst precision gällande viktskattningar av alla ultraljudskliniker inklusive sjukhusen, i hela Stockholms län, med en avvikelse på skattad vikt jämförd med den sanna vikten på endast 0,3%.
 • Vid beräkning av graviditetslängden fick vi lysande resultat i undersökningen 2017, med en avvikelse på EN dag från det datum vi skattat,  gällande både tidig och sen datering på BPD (Biparietaldiameter).

Har du förslag, frågor eller synpunkter gällande vårt kvalitets- och miljöarbete?

Skicka gärna ett mail till maria.huss@capio.se som är vår kvalitet- och miljöansvariga. Vi är måna om att ständigt förbättra oss!

Vad tycker våra patienter?

Du kan följa våra patientenkäter i realtid.

Miljöpolicy

Vi ska bidra till ett hållbart samhälle och en god levnadsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Vi ska ta miljöhänsyn i handlingar och beslut i det dagliga arbetet och öppet kommunicera vårt miljöarbete mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden.

Vi ska bidra till en hållbar utveckling och minska vår miljöbelastning genom att:

 • Främja kretsloppstänkandet och hushålla med resurser
 • Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbeta mot uppsatta miljömål och miljöaktiviteter
 • Ge våra medarbetare utbildning i miljökunskap samt ta till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
 • Göra inköp och upphandlingar av varor och tjänster med hänsyn till klimat och miljö
 • Säkerställa att vårt miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete
 • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet

Kvalitetspolicy

Affärsområde Capio Specialistkliniker ska erbjuda bästa möjliga omhändertagande utifrån varje enskild patients behov och livssituation.

Vårt arbete är baserat på Capios värderingar:
Kvalitet - Medkänsla - Ansvar

Baserat på de fyra hörnstenarna modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning kan vi tillhandahålla vård av högsta kvalitet och med god tillgänglighet.

Detta uppnår vi genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare, en tydlig organisation med kommunicerade mål där vi strävar efter ständig förbättring.

Vi ska verka för ett gott samarbete och ha goda relationer med våra kunder och övriga intressenter.

Vi ska efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.