Blommor Blommor

Kvalitet och miljö

Capio Urologi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

För oss på Capio Urologi är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom att göra rätt från början, får vi goda medicinska resultat, nöjda patienter och ett bättre resursutnyttjande.

Har du förslag, frågor eller synpunkter gällande vårt miljöarbete?

Skicka gärna ett mail till maria.huss@capio.se som är vår kvalitet- och miljöansvariga. Vi är måna om att ständigt förbättra oss!

Miljöpolicy

Vi ska bidra till ett hållbart samhälle och en god levnadsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Vi ska ta miljöhänsyn i handlingar och beslut i det dagliga arbetet och öppet kommunicera vårt miljöarbete mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden.

Vi ska bidra till en hållbar utveckling och minska vår miljöbelastning genom att:

  • Främja kretsloppstänkandet och hushålla med resurser
  • Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbeta mot uppsatta miljömål och miljöaktiviteter
  • Ge våra medarbetare utbildning i miljökunskap samt ta till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
  • Göra inköp och upphandlingar av varor och tjänster med hänsyn till klimat och miljö
  • Säkerställa att vårt miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete
  • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet

Kvalitetspolicy

Affärsområde Capio Specialistkliniker ska erbjuda bästa möjliga omhändertagande utifrån varje enskild patients behov och livssituation.

Vårt arbete är baserat på Capios värderingar:
Kvalitet - Medkänsla - Ansvar

Baserat på de fyra hörnstenarna modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning kan vi tillhandahålla vård av högsta kvalitet och med god tillgänglighet.

Detta uppnår vi genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare, en tydlig organisation med kommunicerade mål där vi strävar efter ständig förbättring.

Vi ska verka för ett gott samarbete och ha goda relationer med våra kunder och övriga intressenter.

Vi ska efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.