rapsfält rapsfält

Miljö- och kvalitetsarbete

Capio Psykiatri är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015.

Miljö

Vår jords resurser är begränsade. Likaså naturens förmåga att hantera belastningen som vår mänskliga existens innebär. Därför måste våra verksamheter bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska också aktivt bidra till en hållbar utveckling. Vi ska använda energi- och naturresurser så effektivt som möjligt, genom att återvinna och återanvända det som går. 

Vi ska bidra till en hållbar utveckling och minska vår miljöbelastning genom att:

  • Främja kretsloppstänkandet och hushålla med resurser
  • Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbeta mot uppsatta miljömål och miljöaktiviteter
  • Ge våra medarbetare utbildning i miljökunskap samt ta till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
  • Göra inköp och upphandlingar av varor och tjänster med hänsyn till klimat och miljö
  • Säkerställa att vårt miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete
  • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet

Kvalitet

Vårt huvuduppdrag inom vårt patientområde är att utreda, bedöma, diagnostisera och behandla patienter med psykiatriska-, ätstörnings- och beroendesjukdomar i flera olika vårdformer.För oss är det viktigt att leva upp till vårt uppdrag gentemot våra kunder som först och främst är våra patienter, men också våra beställare i de regioner och landsting där vi verkar.

Vi vill förstås leverera bästa möjliga kvalitet och därför är det viktigt att vi följer de internationella och nationella riktlinjer som visat på att ha god effekt i våra behandlingsutbud. Våra patienter deltar i de olika psykiatriska kvalitetsregistren beroende på vilken diagnos man har, därifrån kan vi så småningom få kunskaper om hur bra våra behandlingar är för våra patienter. Blir de friska, minskar symtomen och förbättras deras funktion och livskvalitet?

För att veta hur våra patienter upplever oss som vårdgivare genomför vi fortlöpande en kundundersökning. Vi undersöker även årligen hur de olika brukarorganisationerna som vi samarbetar med uppfattar oss. Från dessa olika undersökningar får vi material till vårt förbättringsarbete som pågår ständigt.

Kvalitetspolicy

Vårt arbete är baserat på Capios värderingar: kvalitet, medkänsla och ansvar.

Med hjälp av de fyra hörnstenarna modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning kan vi tillhandahålla vård av högsta kvalitet och med god tillgänglighet.

Vi uppnår kvalitet genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare, en tydlig organisation med kommunicerade mål där vi strävar efter ständig förbättring.

Vi ska verka för ett gott samarbete och ha goda relationer med våra kunder och övriga intressenter. Vi ska efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.