Capio
Capio
Capio

Tjänstevillkor Capio Online

1. Allmänt

1.1 Dessa avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller avseende användning av tillhandahållen tjänst för hantering av digitala vårdärenden (”Tjänsten”).

1.2 Villkoren ingås mellan Capio Sverige AB (”Capio”) org nr 556062–5237, den vårdgivare inom Capiokoncernen (”Vårdgivare”) som tillhandahåller användare hälso- och sjukvårdstjänster i Plattformen och den patient som erbjuds hälso- och sjukvårdstjänster hos en Vårdgivaren och som loggar in i plattformen genom att identifiera sig (”Användaren”).

1.3 Kontaktuppgifter till samtliga Vårdgivare finns i Tjänsten samt på Capio.se.

1.4 Capio är genom Tjänsten en tjänsteförmedlare av den vård som ges av Capiokoncernens vårdgivare (”Vårdgivare”) till Användaren.

1.5 Användaren träffar avtal med Capio genom att slutföra registrering av användarkonto. För skapande av användarkonto i Tjänsten krävs att Användare identifierar sig med Mobilt BankID, accepterar Villkoren och registrerar sina kontaktuppgifter.

1.6 Tjänsten ska inte användas i situationer som kräver akut vård. Användare uppmanas att då i stället kontakta 112 samt uppsöka akutmottagning.

1.7 Tjänsten finns idag tillgänglig som app för iOS- och Android-enheter och som webbaserad plattform i webbläsare.

1.8 Användaren kan vid frågor och funderingar om Tjänsten kontakta Capio, via e-post angivet i Tjänsten, under frågor och svar.

2. Ingående tjänster

2.1 Med Tjänsten avses en digital tjänst som möjliggör digitala vårdbesök mellan Vårdgivare och Användare, initierande av sådana vårdbesök av Vårdgivaren samt administration kopplad till sådana vårdbesök. Administrationen kan exempelvis innebära bokning av fysiska vårdbesök samt hänvisning till digitala tjänster i 1177. Det övergripande syftet med Tjänsten är att utgöra ett komplement till det fysiska vårdutbudet.

2.2 Vid användandet av Tjänsten kommer Capio att skicka dig notifikationer via SMS. Det sker för att informera dig om att du fått ett nytt meddelande i ditt ärende hos oss. Notifikationerna är nödvändiga för att möjliggöra användandet av Tjänsten.

3. Sammanhållen journalföring

3.1 Våra Vårdgivare är anslutna till sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring innebär att vårddokumentation, i form av journaler, tillgängliggörs för andra vårdgivare via direktåtkomst. Vårdgivare publicerar information i sammanhållen journalföring, och kan också ta del av andra vårdgivares information.

3.2 Du kan alltid stå utanför sammanhållen journalföring. Det gör du genom att kontakta din Vårdgivare och begära att få din journal spärrad. Du kan aldrig spärra dina barns journaler.

3.3 Vi kommer att be om ditt samtycke i. Det sker i varje enskilt ärende.

3.4 Du kan läsa mer om sammanhållen journalföring här Sammanhållen journalföring | Capio.

4. Capios ansvar

4.1 Capio ansvarar för att Tjänsten och användningen av Tjänsten följer gällande lagstiftning.

4.2 Capio ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppkommer om Användaren använder Tjänsten på ett felaktigt eller otillåtet sätt.

4.3 Capio ansvarar inte för fel i Tjänsten som orsakas av fel/brister i anslutande nätverk eller i Användarens hård- och/eller mjukvara.

4.4 Capio har inget ansvar för vård, information eller annan rekommendation som lämnas av Vårdpersonal i kommunikation med sig i Tjänsten. Då ansvarar istället Vårdgivaren.

4.5 Tjänsten är till viss del beroende av tredjepartsapplikationer. Capio, Vårdgivare eller annan underleverantör ansvarar aldrig för fel eller funktionalitet hos leverantörer av tredjepartsapplikationer eller för Användarens användning av tredjepartsapplikationer.

4.6 Capio har en målsättning om att Tjänsten ska ha bästa möjliga tillgänglighet. Användaren ska ges en möjlighet att vid samtliga tider på dygnet kunna besöka och nyttja Tjänsten. Vissa tjänster har begränsad tillgänglighet under vissa tider på dygnet. Det beror på att de är beroende av att vårdpersonal finns tillgänglig. Tjänster som innebär kontakt med vårdpersonal tillhandahålls därför under på förhand angivna tider på dygnet.

4.7 Capio ansvarar i övrigt aldrig för sådana brister eller avbrott i tillgänglighet som beror på

  • Fel i Användarens telefon/dator eller annan hårdvara,
  • Nätverksanslutning,
  • Användarens mjukvara,
  • Programvara i tredjepartsprodukt som Capio efter ansträngning inte kunnat avhjälpa,
  • Annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt Villkoren,
  • Angrepp på säkerheten som Capio efter ansträngning inte kunnat förhindra eller avhjälpa,
  • Omständighet som utgör Force majeure

4.8 Tjänsten tillhandahålls enligt ovan med avräkning för tillåtna avbrott såsom men inte begränsat till planerade och på förhand aviserade underhåll och avbrott.

5. Vårdgivarens ansvar

5.1 Vårdgivaren ansvarar för att information som Användare lämnar i Tjänsten journalförs i Vårdgivarens journalsystem.

5.2 Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster.

5.3 Vårdgivaren ansvarar också för de hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds i Tjänsten exempelvis i meddelanden eller informationsbroschyrer.

6. Användarens ansvar

6.1 Användaren ansvarar för att tillhandahålla Capio korrekta kontaktuppgifter och att snarast möjligt uppdatera ändringar i kontaktuppgifter, vilket görs direkt i Tjänsten under “Din profil”.

6.2 Användaren ansvarar för att identifiera sig i Tjänsten via Mobilt BankID och för att skydda sitt BankID från obehörig användning.

6.3 Användaren ansvarar för varje handling som företas vid användandet av Tjänsten.

6.4 Användarkonto får endast nyttjas av den Användare som användarkontot är registrerat på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vuxen har dock rätt att använda Tjänsten för barn under 18 år.

6.5 Användaren ansvarar för att meddela Capio vid misstanke om att någon annan person fått tillgång till Användarens BankID.

6.6 Användaren ansvarar för att information som hanteras av Användaren i Tjänsten inte bryter mot svensk lagstiftning eller innehåller material som är stötande/kränkande eller riskerar att orsaka skada.

6.7 Användaren uppmanas att informera Capio om brister och felaktigheter i Tjänsten, via epost angivet i Tjänsten, under frågor och svar.

7. Användare som bryter mot eller misstänks bryta mot tjänstevillkoren

7.1 Capio har självständig rätt att avgöra om Tjänsten inte används på ett korrekt sätt, om användningen riskerar säkerheten i Tjänsten eller om information som Användaren hanterar i Tjänsten inte kan godkännas.

7.2 Capio har rätt att utan föregående avisering omgående ta bort information och Användare från Tjänsten, om informationen och Användarens användning av Tjänsten bedöms riskera eller komma att riskera informationssäkerhet, patientsäkerhet, skada för Användaren, Capio och/eller på tekniska system.

8. Rättigheter

8.1 Alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten tillhör Capio eller dess licensgivare. Rättigheterna innefattar, men är inte begränsade till Tjänstens drift, metod, mjukvara och design. Användare erhåller inte några rättigheter till Tjänsten eller material som uppkommer genom användning av Tjänsten.

8.2 All kopiering, och/eller annan användning av Tjänsten kräver godkännande av Capio Sverige AB.

9. Spårning

9.1 Användaren har i tjänsten möjlighet att acceptera spårning av användandet. Spårning sker för att förbättra användarupplevelsen. Spårningen består i att Capio spårar hur Användaren rör sig i Tjänsten och hur denne interagerar med olika sidor.

9.2 All analys av spårning sker på aggregerad nivå. Eftersom informationen om spårning tillsammans med annan information kan användas för att identifiera Användaren ses den som identifierbar och omfattas därför av Dataskyddsförordningen.

9.3 Capio kommer inte använda information som framkommer vid spårning för några andra ändamål.

9.4 Om Användaren tillåter spårning samlas information om ålderssegment, kön och stad Användaren befinner sig i att samlas in.

9.5 Data som samlats in för spårning sparas i 25 månader, för att analyser ska kunna identifieras över tid.

9.6 Capio Sverige AB är personuppgiftsansvarig för spårning som sker i samband med användandet av Tjänsten.

10. Personuppgiftsbehandling

10.1 Capio Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Användaren registrerar i Tjänsten, fram till dess att Användaren inlett kontakten med våra Vårdgivare för individuell medicinsk rådgivning och uppföljning. När Användaren söker vård är det Vårdgivaren som ansvarar för utförandet av hälso- och sjukvården, inklusive den personuppgiftsbehandling som sker i samband med användandet av Tjänsten.

10.2 I Tjänsten informeras Användaren om vem som är ansvarig Vårdgivare. Ansvarig Vårdgivare är också personuppgiftsansvarig. Vid bokning av vårdärenden hos våra Vårdgivare behandlar Capio Sverige AB uppgifterna som leverantör av Tjänsten och relaterade tjänster, vilket innebär att Användarens personuppgifter endast behandlas på instruktion av våra Vårdgivare.

10.3 Om Användaren har frågor eller synpunkter på behandlingen av sina personuppgifter i samband med användningen av Tjänsten är Användaren du alltid välkommen att kontakta dataskyddsombudet för Capio Sverige AB genom att skicka e-post till dataskyddsombud@capio.se. Kontaktinformation till våra Vårdgivares dataskyddsombud finns tillgängliga på vårdgivarnas hemsidor, vilka finns tillgängliga genom capio.se.

11. Uppsägning av Tjänsten

11.1 Villkoren om Tjänsten gäller tills vidare. Capio och Användaren har, var för sig, rätt att när som helst säga upp Villkoren. Om Användaren vill upphöra med att använda Tjänsten kan avregistrering göras direkt i Tjänsten under "Din profil”.

12. Ändringar

12.1 Arbetet med att utveckla Tjänsten är ständigt pågående. Capio förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i Tjänstensomfattning och funktion utan förvarning och när som helst. Förändringar kommer att synas i Tjänsten.

12.2 Capio har rätt att göra ändringar i dessa Villkor. Vid var tid gällande Villkor kan erhållas i Tjänsten under "Din profil”. Väsentliga ändringar kommer att aviseras i Tjänsten på förhand.

13. Tvist

13.1 För avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

14. Betalning

14.1 Användaren betalar för vårdbesök enligt de avgifter och inom den tid som Capio anger i Tjänsten. Patientavgifter är reglerade av sjukvårdshuvudmännen (Regionerna). Mer information om Patientavgifter finns på 1177.se.