Capio
Capio
Capio

Användarvillkor Vitala

1.     Bakgrund

1.1 Dessa avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller avseende användning av tillhandahållen tjänst för hantering av digitala vårdärenden (”Tjänsten”).

1.2 Avtalsvillkoren ingås mellan Capio Go AB (”Capio”) org nr 556870–2434, den vårdgivare inom Capiokoncernen (”Vårdgivare”) som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster i Tjänsten och den patient som erbjuds hälso- och sjukvårdstjänster och som loggar in i Tjänsten genom att identifiera sig (”Användaren”).

1.3 Tjänsten tillhandahålls av Aasa Health AB, ett CE-certifierat företag som tillhandahåller molnbaserade tjänster för träning. Tjänsterna består av ett webbgränssnitt för Vårdgivare samt en app för Användaren. Tjänsten kan också bidra till att minska vissa typer av smärta och besvär.

1.4 Tjänsten är CE-märkt som en medicinteknisk produkt (MDR Klass 1) och utgörs av ett webbgränssnitt för Vårdgivare och en mobilapplikation för Användare. I webbgränssnittet kan Vårdgivare ordinera och monitorera diagnosspecifik medicinsk träning. I Tjänsten följer Användaren sin ordination med dagliga träningsprogram anpassade efter Användarens medicinska diagnoser, funktionsförmåga, smärtbesvär och dagsform. Användaren får själv välja duration och intensitet av varje träningstillfälle.

1.5 Användaren tillhandahålls i Tjänsten möjligheten att utföra träningsprogram. Programmet, som utvecklats av Vitala, bygger på evidensbaserad forskning för fysisk aktivitet vid olika diagnoser samt lång erfarenhet av träning vid sjukdomar. Det innehåller även kunskap om rörelsemönster och analys av rörelser. Träningsprogrammet utgår utifrån Användarens förutsättningar som Vårdgivaren angett. Förutsättningarna inkluderar Användarens medicinska diagnoser, muskuloskeletala smärtbesvär och funktionsförmåga. Programmet är helt automatiserat, vilket betyder att Vårdgivaren inte behöver ta fram träningsövningar själv. Träningsövningarna skapas automatiskt utifrån de uppgifter Vårdgivaren lagt in. Alla övningar är patientsäkra och innehåller muntliga, skriftliga samt videoinstruktioner.

2.    Registrering m.m.

2.1 Registrering kräver att Användaren accepterar dessa Allmänna villkor. I samband med att Användaren loggar in i Tjänsten och accepterar dessa villkor ingår Användaren ett avtal med Capio med anledning av nyttjandet av Tjänsten.

2.2 Vid registreringen garanterar Användaren att Användaren har kapacitet att ingå bindande avtal. Capio har rätt att helt ensidigt, när som helst, vägra registrering och även ändra de kriterier som gäller för att få registrera ett konto.

2.3 Användaren använder sitt personliga Bank-ID för inloggning eller kod via SMS.

2.4 Användaren har möjlighet att när som helst avregistrera sig genom att kontakta Capio eller Vitala på support@vitala.health.

2.5 Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller så länge som Användaren har ett aktivt konto. Kontot är aktivt fram till den dagen då (i) Användaren avregistrerar sig som Användare, (ii) Capio stänger av Användaren från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av Capio.

2.6 Capio är, där inte annat framgår av omständigheterna, inte skyldig att utge ersättning för, bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, förlust av data eller andra direkta eller indirekta skador och kostnader av vilket slag det än må vara som direkt eller indirekt beror på Användarens nyttjande av Tjänsten, det material som återfinns i Tjänsten eller andra användares nyttjande av Tjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller således även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

3.    Nyttjandet av Tjänsten

3.1 Genom att registrera sig som användare erhåller Användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och fullt återkallningsbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten enligt dessa allmänna villkor. Användaren är alltid skyldig att följa de instruktioner som Capio tillhandahåller för användandet av Tjänsten.

3.2 Användaren garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Konto. Capio tar inget ansvar för obehörigas tillgång till kontot som beror på Användarens oaktsamhet.

3.3 Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Capio vid var tid har angivit angående Tjänsten. Capio äger rätt att när som helst ändra gällande säkerhetsföreskrifter vilka träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats i Tjänsten. Det är Användarens ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring gällande säkerhetsföreskrifter.

3.4 Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Capio för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Capio för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.

4.    Ändringar, uppdateringar, begränsad tillgång till Tjänsten m.m.

4.1 Capio garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Capios kontroll. Capio lämnar inga garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.

4.2 Vitala har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Capio finner lämpligt. Capio har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls.

4.3 Capio har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska-, underhålls- eller säkerhetsmässiga skä

4.4 Capio äger rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren, enligt Capios egen bedömning, misstänks bryta mot de regler som gäller vid användandet av Tjänsten eller dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medför skada för Capio, Vitala, annan användare eller annan person.

4.5 Utöver vad som anges ovan har Capio rätt att när som helst upphöra, avsluta eller ta bort hela eller delar av Tjänsten inkluderat, men ej begränsat till, särskilda funktioner eller innehåll i Tjänsten samt sådant material som gjorts tillgängligt i Tjänsten av Användaren. Capio är ej ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår med anledning av att Tjänsten ändrats, modifierats, avslutats eller begränsas eller att innehåll eller material i Tjänsten tas bort i något avseende.

5.    Immateriella rättigheter

5.1 Vitala äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara och design samt allt material och innehåll som genereras i Tjänsten. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Allt sådant material tillfaller Vitala, således även material som tillgängliggörs av Användaren. Detta innebär bland annat att Vitala är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i avtalet ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.

5.2 Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.

6.    Kommunikation och kontaktuppgifter

6.1 Användare har möjlighet att vända sig till Capio eller Vitala. Användaren kan kontakta Capo i Flow support. Användaren kan kontakta Vitala på uppgifterna nedan:

Adress: Aasa Health AB, Ola Hanssonsgatan 4, 112 52, Stockholm.

E-mail: support@vitala.health

Capio

E-mail: Flow.support@capio.se

7.    Meddelanden

7.1 Vitala har rätt att skicka meddelanden/push notiser till Användaren genom Tjänsten. Sådant meddelande ska anses ha kommit Användaren tillhanda i samband med att Vitala gör meddelandet tillgängligt för Användaren i Tjänsten.

8.    Ändring av villkoren

8.1 Capio förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att ändringen publicerats på Webbsidan eller Applikationen eller Användaren på annat sätt tagit del av ändringen. Användaren anses ha accepterat de nya villkoren om ett användande av Tjänsten sker efter att dessa sju (7) dagar har löpt ut.

9.    Tillämplig lag och tvistelösning

9.1 På dessa Allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.