Capio
Capio
Capio

Information om personuppgiftsbehandlingen i Medituner

Personuppgiftsbehandling

Vid användning av tjänsten lagras uppgifter om dig i ditt användarkonto. Det är din vårdgivare som är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling i samband med tjänsten. Det huvudsakliga syftet med personuppgiftsbehandlingen är tillhandahålla dig hälso- och sjukvård genom tjänsten.

Det är viktigt att du läser och förstår hur dina personuppgifter kommer att behandlas innan du använder tjänsten.

Personuppgiftsansvarig/Vårdgivare: Capio Närsjukvård AB, Box 1064, 405 22 Göteborg

Dataskyddsombud: Stefan Bremberg, Capio Närsjukvård, Clemenstorget 5, 222 21 Lund, dataskyddsombud@capio.se

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in och behandlas av din vårdgivare i samband med att du använder tjänsten:

  • Person- och kontaktinformation. Vid skapande av Användarkonto i tjänsten registreras uppgifter som ditt namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Hälsouppgifter. När du använder tjänsten kommer du att dela med dig av uppgifter om din hälsa, genom uppladdade mätvärden, besvarande av symptomfrågor eller genom att du på annat sätt delger personuppgifter genom tjänsten. Hälsouppgifter om dig kan också tillföras av din vårdgivare i tjänsten, till exempel medicinska råd, och läkemedelsinstruktioner.
  • Teknisk data. När du använder tjänsten samlas enhetsinformation in från din enhet, till exempel IP-adress, språk, operativsystem och datum och tid för din inloggning. 

Du kan alltid välja att inte ge oss uppgifter, men otillräckliga eller felaktiga hälsouppgifter kan ha stor betydelse för vårdgivarens möjligheter att ge dig rätt vård.

Hur dina personuppgifter används

Dina personuppgifter används för att tillhandahålla, utföra och förbättra tjänsten. Capio behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

  • För att tillhandahålla dig tjänsten: Din person- och kontaktinformation kommer att behandlas för att administrera ditt användarkonto och för att kunna tillhandahålla dig tjänsten, inkluderat leverans av utrustning. Till exempel används dina personuppgifter för att bekräfta din identitet när du loggar in i tjänsten, och tekniska data för att säkerställa att tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.
  • För att behandla dig och föra patientjournal: Dina personuppgifter (inkl. hälsouppgifter) kommer att behandlas för att följa dina mätvärden och ge dig medicinska råd. Dina personuppgifter kommer även användas för att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation, samt för att uppfylla andra krav enligt patientdatalagen och andra tillämpliga lagar.
  • För att tillhandahålla teknisk support: Dina personuppgifter (dock ej hälsouppgifter) kan komma att användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med tjänsten. Detta görs för att kunna tillhandahålla dig tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat Capios intressen av att tjänsten fungerar.
  • För att skapa samlad statistik och trendanalys: Dina personuppgifter (inkl. hälsouppgifter) kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra genomsnittlig ålder på användarna i tjänsten. Hälsouppgifter behandlas då det är nödvändigt för Capios förvaltning av sina hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet tjänsten. Övriga personuppgifter behandlas med stöd av berättigade intressen, bland annat Capios intressen av att utveckla och förbättra tjänsten och användningen av den.
  • För att utveckla och förbättra tjänsten: Teknisk data och samlad statistik kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra tjänsten och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Capios intressen av att utveckla och effektivisera sina sätt att erbjuda vård.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge du har ett Användarkonto i tjänsten. Vid avslut av tjänsten raderas ditt Användarkonto och alla uppgifter som lagrats i ditt Användarkonto.

Personuppgifter som har dokumenterats i din patientjournal behöver dock sparas i minst 10 år, efter den senaste journalanteckningen, för att uppfylla rättsliga skyldigheter (patientdatalagen).

Avidentifierad information kan vidare komma att sparas för forskning och utveckling.

Dina personuppgifter kommer bara att behandla inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan ditt uttryckliga samtycke.

Dina personuppgifter kan behandlas av följande parter

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra, när det är nödvändigt eller motiverat. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

  • Personer som arbetar hos din vårdgivare. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos din vårdgivare, men bara om personen deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.
  • Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter behandlas av utvalda leverantörer och underleverantörer för orderhantering, fakturering, kundadministration, teknisk support, leverans av utrustning, kvalitetssäkring, incident- och problemhantering, anonymisering av personuppgifter, samt statistik,trendanalys och vidareutveckling av tjänsten. Lagring och drift hanteras av underleverantörer. Leverantörer behandlar endast uppgifter som förekommer i tjänsten. Leverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt instruktion från din vårdgivare.

Dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter, eller om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen och dina rättigheter, skall du kontakta din vårdgivare.

Begära åtkomst till dina personuppgifter: Du har rätt att när som helst efterfråga vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna har lämnats ut till, genom att vända dig till din vårdgivare och begära åtkomst.

Begära rättelse av felaktiga personuppgifter: Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift genom att vända dig till din vårdgivare och begära rättelse. Du kan också motsätta dig behandlingen av personuppgifter, och dra tillbaka samtycket till behandling av dina personuppgifter.

Rätt att radera dina personuppgifter: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna. Du skall kontakta din vårdgivare om du vill avsluta ditt Användarkonto, och därigenom få dina personuppgifter raderade.

Rätt att få flytta dina personuppgifter: Du har rätt att själv exportera dina personuppgifter. Vid önskemål om export av personuppgifter innan avslut av tjänst ska din vårdgivare kontaktas.

Klagomål: Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till din vårdgivare. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Det kan bland annat finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att spärra eller radera dina uppgifter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från patientdatalagen och annan hälso- och sjukvårdslagstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat.

Capio får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.