Capio
Capio

Tjänstevillkor

Senast uppdaterad: 2022-05-30

Capio erbjuder denna digitala tjänst, som komplement till det fysiska vårdutbudet.

1. Allmänt 

1.1. Dessa tjänstevillkor utgör avtal mellan Capio Sverige AB (”Capio”), org.nr 556062-5237, med adress Box 1064, 405 22 Göteborg, och dig som enskild användare av den digitala tjänsten (”tjänsten”).

1.2. Capio är genom tjänsten en tjänsteförmedlare av den vård som ges av Capio-koncernens vårdgivare (”våra vårdgivare”) till användaren.

1.3. Användaren träffar avtal med Capio genom att slutföra registrering av användarkonto. För skapande av användarkonto i tjänsten krävs att användarens identifierar sig med Mobilt BankID, accepterar tjänstevillkoren och registrerar sina kontaktuppgifter.

1.4. Användaren kan vid frågor och funderingar om tjänsten kontakta Capio, via e-post angivet i tjänsten, under frågor och svar.

2. Ingående tjänster

2.1. Med tjänsten kan användare genomföra digitala möten med vårdpersonal hos våra vårdgivare.

2.2. Med tjänsten kan användare också lista sig, eller sitt/sina barn som är under 18 år, på en av våra vårdcentraler eller BVC.

2.3. Med tjänsten kan användaren också välja intresseområden, och ta del av personligt anpassad information. Om användaren har ett giltigt samtycke för att få nyhetsbrev och information via SMS och/eller e-post, kan användaren också få personligt anpassad information via SMS och/eller e-post.

3. Betalning för tjänsten

3.1. Patienten betalar för vårdbesök enligt de avgifter och inom den tid som Capio anger i tjänsten. Patientavgifter är reglerade av sjukvårdshuvudmännen.

3.2. Användaren ansvarar för avbokning av tidsbokade vårdbesök i enlighet med den tid som Capio anger i tjänsten. Uteblivna, inte avbokade vårdbesök, debiteras.

4. Capios ansvar

4.1. Capio ansvarar för att tjänsten och användningen av tjänsten följer gällande lagstiftning.

4.2. Capio ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppkommer om användaren använder tjänsten på ett felaktigt eller inte tillåtet sätt.

4.3. Capio ansvarar inte för fel i tjänsten som orsakas av fel/brister i anslutande nätverk eller i användarens hård- och/eller mjukvara.

5. Användarens ansvar

5.1. Användaren ansvarar för att Capio har korrekta kontaktuppgifter och att snarast möjligt uppdatera ändringar i kontaktuppgifter, vilket görs direkt i tjänsten under inställningar.

5.2. Användaren ansvarar för att identifiera sig i tjänsten via Mobilt BankID och för att skydda sitt BankID från obehörig användning.

5.3. Användaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av tjänsten. Användarkonto får endast nyttjas av den användare som användarkontot är registrerat på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vuxen har dock rätt att använda tjänsten för barn under 18 år.

5.4. Användaren ansvarar för att meddela Capio vid misstanke om att någon annan person fått tillgång till användarens BankID.

5.5. Användaren ansvarar för att information som hanteras av användaren i tjänsten inte bryter mot svensk lagstiftning eller innehåller material som är stötande/kränkande eller riskerar att orsaka skada.

5.6. Användaren uppmanas att informera Capio om brister och felaktigheter i tjänsten, via e-post angivet i tjänsten, under frågor och svar.

6. Användare som bryter mot eller misstänks bryta mot tjänstevillkoren

6.1. Capio avgör om tjänsten inte används på ett korrekt sätt, om användningen riskerar säkerheten i tjänsten eller om information som användaren hanterar i tjänsten inte kan godkännas.

6.2. Capio har rätt att omgående ta bort information och användare från tjänsten, om informationen och användarens användning av tjänsten bedöms riskera eller komma att riskera informationssäkerhet, patientsäkerhet, skada för användaren, Capio och/eller på tekniska system.

7. Rättigheter

7.1. All kopiering, och/eller annan användning av tjänsten kräver godkännande av Capio Sverige AB.

8. Personuppgiftsbehandling

Ansvar för personuppgiftsbehandlingen

8.1. Capio Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som användaren registrerar i tjänsten, fram till dess att användaren inlett kontakten med våra vårdgivare för individuell medicinsk rådgivning och uppföljning. När användaren söker vård är det våra vårdgivare som ansvarar för utförandet av hälso- och sjukvården, inklusive den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du använder tjänsterna.

8.2. I tjänsten informerar vi användaren om vem som är personuppgiftsansvarig vårdgivare. Vid bokning av vårdärenden hos våra vårdgivare behandlar Capio Sverige AB uppgifterna som leverantör av tjänsten och relaterade tjänster, vilket innebär att användarens personuppgifter endast behandlas på instruktion av våra vårdgivare.

8.3. Om användaren har frågor eller synpunkter på behandlingen av sina personuppgifter i samband med användningen av tjänsten är användaren alltid välkommen att kontakta dataskyddsombudet för Capio Sverige AB genom att skicka e-post till dataskyddsombud@capio.se. Kontaktinformation till våra vårdgivares dataskyddsombud finns tillgängliga på vårdgivarnas hemsidor, vilka finns tillgängliga genom www.capio.se.

Insamling av personuppgifter från användaren

8.4. Personuppgifter som registreras genom användarkontot: Capio Sverige AB och våra vårdgivare behandlar de personuppgifter om användaren som registreras via användarkontot, så som kontaktuppgifter.

8.5. Personuppgifter som registreras genom användandet av tjänsten: Capio Sverige AB kan komma att automatiskt samla in och behandla standardiserad logginformation från användarens dator/enhet (så som IP-adress) och information om användarnas digitala beteende (så som inställningar, och användning av tjänsterna). Mer information om vår behandling av standardiserad logginformation och information om användarnas digitala beteenden (genom cookies) finns i vår nätintegritetspolicy, inkluderande information om lagring och behandling av tredjeparter: www.capio.se/natintegritetspolicy.

8.6 Personuppgifter samlas endast in som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

Insamling av personuppgifter från tredje part

8.7. Capio Sverige AB kommer att hämta användarens namn och personnummer i samband med inloggning till tjänsten genom Mobilt BankID.

8.8. Capio Sverige AB kommer att hämta uppgifter om användarens folkbokföringsadress via Statens Personadressregister (SPAR) för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Lagring av personuppgifter

8.9. Din patientjournal, och dina hälsouppgifter, lagras alltid inom EU/EES. I begränsade fall kan dina personuppgifter, i form av namn och kontaktuppgifter, behandlas tillfälligt utanför EU/EES, inom USA, där lagar som inte ger personuppgifter samma skydd kan förekomma. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker endast under förutsättning att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, och att ändamålsenliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter.

Ändamål för vilka personuppgifter behandlas

8.10. Capio Sverige AB behandlar användaruppgifter för följande ändamål, vilket görs för att uppfylla avtalet med användaren: - För att behandla registrering eller avregistrering av användarkonto. - För att säkerställa användarens identitet i samband med inloggning till sitt användarkonto. - För att upprätthålla korrekta kontaktuppgifter om användaren. - För att informera användaren om förändringar i tjänsten. - För att användaren ska kunna boka vårdbesök. - För att användaren ska kunna lista sig, eller sitt/sina barn, hos våra vårdgivare. - För att behandla samtycken. - För att möjliggöra en personligt anpassad upplevelse när användaren är inloggad i tjänsten. - För att i övrigt kunna leverera tjänsterna till användaren enligt dessa villkor, inkluderande att besvara supportärenden och skicka notifieringar och meddelanden till användaren.

8.11. Capio Sverige AB behandlar användaruppgifter för följande ändamål, vilket görs utifrån vårt berättigade intresse: - För att följa upp och förbättra tjänsternas kvalitet, inkluderat genomförande av användarenkäter.

8.12. Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver användarens samtycke. Exempelvis för att våra vårdgivare ska få skicka digitala kallelser och påminnelser till användaren. Då användaren lämnat ett samtycke till en personuppgiftsbehandling har användaren alltid rätt att återkalla sitt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen ska upphöra.

Gallring av personuppgifter

8.13. Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna behandlas för. - Användaruppgifter raderas så snart användaren avregistrerat sig från tjänsten. - Användaruppgifter som lagras utifrån registrerade samtycken raderar vi 12 månader efter återkallande av samtycke. - Personuppgifter i samband med listning hos en av våra vårdgivare lagras i enlighet med landstingens regelverk för lagring av listningsblanketter (1-10 år beroende på landsting).

Tredjeparter som personuppgifter kan komma att delas med vid användning av tjänsterna

8.14. Underleverantörer till Capio Sverige AB: För att kunna erbjuda tjänsten använder vi oss av externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifterna. Externa leverantörer innefattar exempelvis IT-driftsleverantör och behandlar personuppgifter utifrån instruktioner från Capio.

8.15. Underleverantörer till våra vårdgivare: För att kunna tillhandahålla hälso- och sjukvård använder våra vårdgivare sig av externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifterna. Externa leverantörer innefattar exempelvis IT-driftsleverantör och behandlar personuppgifter utifrån instruktioner från våra vårdgivare.

8.16. Underleverantörer får endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och genom avtal och säkerhetsåtgärder säkerställer vi dina personuppgifter.

Användarens rättigheter

8.17. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har användaren rätt att när som helst vända sig till oss för att: - Begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med användandet av tjänsten, - Rätta eventuella felaktiga uppgifter, vilket användaren kan göra direkt i tjänsten, - Begära att personuppgifter raderas, vilket användaren kan göra direkt i tjänsten genom att avregistrera sig från tjänsten, - Begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla sina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från användaren, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part. - Lämna synpunkter och kontakta oss vid frågor på personuppgiftsbehandlingen, vilket görs genom att skriftligen kontakta personuppgiftsansvarig. Användaren har också möjlighet att lämna klagomål direkt till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) om användaren anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktigt och inte uppfyller gällande lagstiftning.

9. Uppsägning av tjänsten

9.1. Avtalet om tjänsten gäller tills vidare. Capio och användaren har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Om användaren vill upphöra med att använda tjänsten kan avregistrering göras direkt i tjänsten under inställningar.

10. Ändringar

10.1. Capio kan förändra omfattning och funktion i tjänsten. Förändringar kommer att synas i tjänsten.

10.2. Capio har rätt att göra ändringar i dessa tjänstevillkor. Vid var tid gällande tjänstevillkor kan erhållas i tjänsten under inställningar. Väsentliga ändringar måste godkännas av användaren.

11. Tvist

11.1. För avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.