Capio
Capio
Capio
man på promenad i skogen

Inför din psykiatriska behandling

För att du ska få rätt vård och behandling undersöker vi inledningsvis dina behov och de problem du har.

När vi tagit emot din remiss eller din egenanmälan och sett att vi inom psykiatrisk specialistvård kan erbjuda behandling för dina besvär, skickas en kallelse hem till dig med en tid för ett första besök på mottagningen. Tillsammans med kallelsen får du inloggningsuppgifter där du ska svara på frågor om ditt mående med hjälp av självskattningsskalor. Ifall att du inte hunnit få inloggningsuppgifterna, gör du dessa till nästa besök.

Första besöken

Basutredning

Det är viktigt att du som ny patient hos oss får rätt vård från början. Tillsammans med dig genomför vi därför en basutredning där dina behov och problem sätts i fokus och där din situation och bakgrunden till dina problem kartläggs. 

Vårdplan

En första vårdplan upprättas för dig i samband med första besöket vid mottagningen.  
När basutredningen avslutats fastställs vårdplanen utifrån basutredningens resultat 

Du och antingen din läkare eller din behandlare gör vårdplanen tillsammans. Det är ofta bra att ha med en närstående som stöd när vårdplaneringen görs. Även andra personer kan vara med i vårdplaneringen, till exempel någon från Försäkringskassan eller kommunen. Om du inte vill vara med när vårdplaneringen görs kan du välja en annan person som är med istället för dig. 

Under vårdplaneringen går ni bland annat igenom:

  • Dina behov 
  • Dina mål och delmål med vården 
  • Vilken vård som kan hjälpa dig 
  • Dina egna styrkor och resurser 
  • Vilken hjälp du kan få av personer i din närhet. 

Du bestämmer själv vilka dina mål och delmål är. Det kan till exempel vara att du ska få minskade symptom, mer kunskap om din diagnos, nya sätt att hantera dina besvär och ökad livskvalitet.

Innan vårdplaneringen avslutas ska ni gå igenom vad som har planerats så att alla är överens om vad som har bestämts. Det är viktigt att du känner dig delaktig i planeringen och besluten, annars ska du säga till – det är din vårdplan. När vårdplanen är klar får du den utskriven på papper. 

Du kan alltid hitta din vårdplan på 1177.se.  

Krisplan

En krisplan gör du tillsammans med din behandlare och är viktig för att du ska veta vad du ska göra om du blir försämrad i din sjukdom. Den ska beskriva dina risksituationer, tidiga tecken på försämring och hur dessa ska hanteras. I krisplanen beskrivs vad som ska göras om du ändå skulle hamna i en krissituation och till exempel behöva sjukhusvård. 

Krisplanen ska innehålla: 

  • Tidiga tecken på försämring 
  • Riskfaktorer för situationer när du får tankar på att du skada dig själv eller får självmordstankar 
  • Konkreta förslag på hur du själv kan minska stress eller ångest 
  • Konkreta förslag på hur din omgivning kan göra för att minska stress och ångest för dig 
  • Vem som ska kontaktas i en krissituation.  

Skattningsskalor för att följa upp din vård

Capios Psykiatri har som mål att erbjuda dig som patient effektiv och högkvalitativ vård. Därför sätter vi mål utifrån det som skapar värde för dig och följer kontinuerligt upp resultat genom skattningsskalor. På så sätt kan vi se att du upplever att du blir bättre av din behandling och att du känner dig delaktig.

Skattningsskalor för att följa upp din vård