Capio
Capio
Capio

Rotatorcuffskada

Vid en Rotatorcuffruptur får du en skada i axelleden. Den kan uppstå vid fallolyckor och skador när axeln går ur led, men också till följd av nötning och åldersförändringar. Vanliga symptom relaterade till en rotatorkuffskada är svaghet i axeln, nedsatt rörlighet och smärta vid belastning.

Vad är rotatorcuffruptur?

Det inre lagret av de två muskellager som omger skuldran brukar kallas rotatorcuffen. Ledkulan i axeln omges av senor och muskler som bidrar till stabilitet i axeln, men som också har en viktig funktion för att kunna röra armen. Skador på senorna i det djupa muskelskiktet är relativt vanligt och kallas rotatorcuffruptur.

Fallolyckor och skador då axeln går ur led är vanliga orsaker till att rotatorcuffen skadas. Men den kan även brista till följd av nötning och åldersförändringar. Det vanligaste är dock en kombination av de ovan nämnda, där en redan försvagad sena lätt brister vid en mindre olyckshändelse.

Symptom

Skador i rotatorkuffen kan förekomma utan symptom, men att du upplever svaghet i axeln och nedsatt rörlighet är vanligt förekommande. Ofta har du smärta vid belastning av axeln, framförallt vid belastning i och ovan skuldernivå.

Smärta förekommer ofta vid rörelser men även nattlig värk är vanligt. 

Vid större skador kan förmågan att aktivt kunna lyfta armen förloras, även svårigheter att vrida armen utåt förekommer.

Vem drabbas?

Skadan är vanligast hos äldre och medelålders som har åldersförändringar i rotatorkuffen och därmed försvagade senor sedan tidigare. Vid olyckshändelse kan även yngre personer drabbas.

När och var ska jag söka vård?

Diagnos kan beroende på symptom ibland ställas enbart genom en klinisk bedömning av ortopedspecialist. I andra fall kan ultraljud eller magnetkameraundersökning behöva göras för fastställande av diagnos.

Skador som uppkommit till följd av nötning behandlas inledningsvis med icke operativ behandling där du i första hand tränar upp den delen av kuffen som är hel. Med effektiv träning kan man kompensera för de senor som skadats.

För att ta bort inflammation och värk kan behandling med en eller flera kortisoninjektioner vara effektivt. Om detta inte hjälper så kan en reparation av skadan genom operation bli aktuellt.

Vid bristning i kuffen som uppstått vid traumatisk skada är tidsaspekten viktig, speciellt om det drabbar yngre personer. Om möjligt opereras dessa skador inom två till tre månader.

Operation

Operationen inleds alltid artroskopiskt (titthålsoperation) för att bedöma om det finns förutsättning att laga skadan. I vissa fall så kan hela operationen göras i titthålsteknik. Man behöver ofta lösgöra ärrvävnad för att kunna sträcka ut senan som sedan sys tillbaka i sitt fäste. I samband med reparationen av senan görs vanligen en bortslipning av en del av det benet som utgör ett ”tak” över rotatorkuffen för att undvika fortsatt nötning mot senorna.

Senor läker långsamt. För att avlasta den lagade senan, som endast hålls på plats av sytrådar, så får du efter operationen ett mitella-liknande bandage. Det måste bäras i omkring sex veckor, men tiden kan såklart variera från patient till patient.

Om skadan inte går att laga kan man, genom att putsa bort ärrbildning och inflammation, ofta uppnå god smärtlindring men styrkan återfår man inte. Hos yngre patienter kan man i enstaka fall välja att flytta ett senfäste från en större ryggmuskel upp mot ledkulan i axelleden för att förbättra funktionen. Hos äldre med omfattande skador kan det bli aktuellt att sätta in en så kallad omvänd axelprotes.

Risker med operation
Att senan inte läker fast är tyvärr relativt vanligt förekommande, speciellt vid större skador. Om senan repareras i ett sent skede eller att vävnaden är kraftigt åldersförändrad kan det bidra till sämre läkning. Rökning försämrar resultatet.

Vid operationer finns en liten risk för sårinfektioner. Tilltagande smärta och värk, rodnad, svullnad samt feber och allmän sjukdomskänsla kan vara tecken på infektion. Vid dessa symptom, sök genast vård.

Förväntat resultat
Slutresultatet av operationen kan utvärderas först efter sex till tolv månader, och av dem som opereras så förbättras mellan 75 och 85 procent efter ingreppet.
Faktorer som kan påverka slutresultatet negativt är exempelvis rökning, hög ålder och kortisonmedicinering under längre tid. Om muskulaturen förtvinat till följd av skadan försämras också prognosen.

Sjukskrivning och rehabilitering

Vid kontorsarbete kan du oftast återvända till arbetet en till tre veckor efter operationen. Vid fysiskt arbete bör du undersöka möjligheten till anpassning av dina arbetsuppgifter, då sjukskrivningen kan vara mellan fyra och sex månader efter behandling av trasig sena. 

Vi hjälper dig