Capio
Capio
Capio

KBT

KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) är en terapiform som fokuserar på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

I Kognitiv beteendeterapi, KBT, arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Det är viktigt med insikt kring din historia, men för att åstadkomma en konkret förändring i ditt liv behöver du arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden som du upplever i nutid. Det som gör att problemen inte försvinner, eller kanske till och med ökar, kan dessutom vara något annat än det som gjorde att de en gång uppstod. Därför behöver båda dessa aspekter finnas med i terapin. Stor kraft läggs ner på att du ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till dina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i livet.

Målorienterad behandlingsform

KBT är en målorienterad behandlingsform där samarbete och samförstånd med terapeuten är en central del. I traditionell KBT sätter du tillsammans med terapeuten upp mål i början av terapin som du sedan arbetar mot. På så sätt vet både du och terapeuten vad som är syftet med terapin och det blir tydligt om terapin hjälper dig att nå dina mål eller om terapin behöver förändras.

KBT över internet

KBT kan också ges som I-KBT, det vill säga som internetbehandling. Här arbetar du mer självständigt med att formulera individuella mål för behandlingen. Behandlaren finns tillgänglig som stöd via e-post.

Kontinuerlig utvärdering

Under behandlingen utvärderar vi hur det går, vad som verkar fungera och vad som inte fungerar. Ibland görs utvärderingen med hjälp av utprövade frågeformulär, men framför allt fokuserar vi på hur det går och jämför med de mål och delmål som du har satt upp.