Capio
Capio
Capio
Gryning över sjö

Kvalitet och miljö

Vi är är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 & 45001 och Miljöcertifierade enligt ISO 14001

För oss är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom rutiner, får vi goda resultat, nöjda kunder och ett bättre resursutnyttjande.

Att ständigt utvecklas och bli bättre är en förutsättning för oss att kunna leva upp till våra värderingar. 

Verksamhetspolicy

Målsättningen med Capio Företagshälsas kvalitets- och arbetsmiljöarbete är att skapa
förutsättningar för en fysiskt, psykiskt, organisatorisk och socialt utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för olycksfall och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Vi ska tillgodose våra kunders önskan och förväntan av våra insatser genom att leverera i tid och med ständig närvaro av rätt kvalitet, ansvar och medkänsla.

Medarbetare skall i sitt dagliga arbete känna delaktighet i företagets mål och verksamhet och trygghet i sin yrkesutövning. Arbetsmiljöarbetet skall alltid ingå som en integrerad och naturlig del av företagets totala verksamhet, vilket innebär att arbetsmiljöfrågorna skall behandlas i direkt anslutning till de dagliga frågorna. Mot våra kunder ska vi alltid arbeta professionellt, vara flexibla och i ständig utveckling.

Ansvar
Områdeschefen har det yttersta ansvaret för kvalitets- och arbetsmiljöfrågor inom Capio
Företagshälsa. Arbetet ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka. Vi följer årligen upp och utvärderar vårt SAM (systematiska arbetsmiljöarbete).

Capio Företagshälsa skall:

 • bedriva verksamhet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och lägga stor vikt vid
  förebyggande arbetsmiljöarbete genom nära samarbete mellan ledning, medarbetare,
  skyddsombud och/eller företagshälsovård.
 • arbeta systematiskt med undersökning och riskbedömning, samt följa upp genomförda åtgärder i syfte att skapa ständiga förbättringar i vårt arbete.
 • redan under introduktionen ge medarbetare information om Capios och verksamhetens mål, vision och värderingar.
 • se till att förhållandena på arbetsplatsen ger medarbetare möjligheter till utveckling och variation i arbetet.
 • se till att medarbetare ges möjlighet till delaktighet vid utformningen av sin arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete.
 • ständigt bevaka och följa tillämplig arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning och andra krav i lag, kollektivavtal och förordningar.
 • noga följa med i branschens utveckling.
 • ha en god uppförandekod och följa våra etiska riktlinjer.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete bygger på en insikt hos alla våra medarbetare om att jordens resurser är begränsade samt att naturens förmåga att hantera den belastning som vår mänskliga existens innebär också är begränsad.

Företagshälsovårdens verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt och våra verksamheter ska bidra aktivt till en hållbar utveckling genom att:

 • Våra medarbetare har en grundutbildning i miljökunskap som uppdateras regelbundet
 • Vi använder miljömärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt, är medvetna om och arbetar aktivt mot resursslöseri
 • Vi källsorterar så mycket som möjligt och ställer krav på våra hyresvärdar om så många olika källsorteringskärl som möjligt
 • Vi följer vår resepolicy, där vi tar miljöhänsyn när det gäller resor i tjänsten, i övrigt är livsmedel, energikällor, läkemedel och avfall områden vi prioriterar
 • Inköp och upphandlingar av varor och tjänster görs med hänsyn till klimat och miljö

Miljöarbetet grundar sig på en helhetssyn där alla i företaget är delaktiga och arbetar för att ständig förbättras.

Vi följer de lagar, förordningar, avtal och regionala riktlinjer som vår verksamhet berörs av.